Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2023 en andere fiscale wetsvoorstellen aan

21 december 2022
Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2023 en andere fiscale wetsvoorstellen aan

Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer het pakket Belastingplan 2023 en diverse andere fiscale wetsvoorstellen aangenomen. Ook nam de Eerste Kamer zeven fiscale moties aan.

Pakket Belastingplan 2023

De wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van het pakket Belastingplan 2023 en nu ook door de Eerste Kamer zijn aanvaard, zijn:

 • Belastingplan 2023;
 • Wet rechtsherstel box 3;
 • Overbruggingswet box 3;
 • Wet minimum CO2-prijs industrie;
 • Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen;
 • Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel.

Over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens is niet gestemd, omdat de behandeling van dit wetsvoorstel – op verzoek van de staatssecretaris van Financiën – door de Tweede Kamer is aangehouden.

Voor een uitgebreidere toelichting op de oorspronkelijk ingediende wetsvoorstellen verwijzen wij naar ons Prinsjesdagmemorandum. Na indiening is via verschillende nota’s van wijziging op de oorspronkelijk ingediende wetsvoorstellen nog het volgende geregeld:

 • Beperken aftrekbaarheid periodiek giften tot maximaal € 250.000 per jaar (voor fiscale partners gezamenlijk), afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling, verruiming vrije ruimte werkkostenregeling en tijdelijk verhogen cijnstarief Mijnbouwwet (eerste nota van wijziging Belastingplan 2023; zie ook onze berichtgeving van 5 oktober 2022);
 • Doorvoeren van enkele technische wijzigingen en verhogen gebruikelijk loon op Caribisch Nederland (tweede nota van wijziging Belastingplan 2023);
 • Aanpassen van verschillende tarieven in de energiebelasting in verband met introductie prijsplafond (derde nota van wijziging Belastingplan 2023);
 • Verdere verruiming vrije ruimte werkkostenregeling tot 3% over de eerste
  € 400.000 van de fiscale loonsom (alleen voor 2023), beperken van de gevolgen van de (aanstaande) uitbreiding aanverwantschap voor de terbeschikkingstelling-, lucratiefbelang- en aanmerkelijkbelangregeling en invoeren horizonbepaling voor de maatregel ‘uitzonderen mineraalwater van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken’ (vierde nota van wijziging Belastingplan 2023);
 • Uitsluiten van boeten als negatief loon, aanpassen dekking vrijstelling BPM bestelauto’s en verhogen van de kansspelbelasting en tabaksaccijns (vijfde nota van wijziging Belastingplan 2023);
 • Regelen dat voor enkele specifieke regelingen het in aanmerking te nemen bedrag in verband met box 3 niet negatief kan worden en invoeren van een massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers in box 3 (eerste respectievelijk tweede nota van wijziging Overbruggingswet box 3; zie ook onze berichtgeving van 4 november 2022).

Aangenomen moties

Op 20 december 2022 zijn door de Eerste Kamer ook zeven fiscale moties aangenomen. In de moties wordt de regering verzocht om:

 • voor het Belastingplan 2024 te bezien hoe het marginale tarief voor een modaal inkomen beduidend lager kan worden dan het marginale tarief voor een topinkomen (motie 36 202, I);
 • voor 15 januari 2023 met de beloofde brief met oplossingsrichtingen te komen voor chronisch zieken die veel energie moeten verbruiken vanwege hun ziekte en aan te geven of en op welke wijze chronisch zieken aanspraak kunnen maken op het noodfonds energie (motie 36 202, K);
 • een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van implementatie van (een deel) van de aanbevelingen uit het Ex’tax project, en de Kamer binnen zes maanden over de uitkomsten daarvan te informeren (motie 36 202, N);
 • de afschaffing van de inkomensondersteuning AOW (IOAOW) alsnog ongedaan te maken en met een nieuw wetsvoorstel te komen om de IOAOW weer in te voeren uiterlijk 1 januari 2025 (motie 36 202, Q);
 • alsnog uitvoering te geven aan het verzoek van een ruime meerderheid van de Eerste Kamer (bij motie 36 200, AL) om bij de uitfasering van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) een redelijke overgangsregeling te hanteren, bijvoorbeeld in de vorm van een stapsgewijze verlaging van de korting, door bij de Voorjaarsnota 2023 een voorstel voor een overgangsregeling te doen (motie 36 202, S);
 • zo spoedig mogelijk in kaart te brengen welke ANBI’s getroffen worden door de aftopping van de periodieke giftenaftrek tot € 250.000 en roept de staatssecretaris voorts op deze maatregel niet uit te voeren dan nadat dit onderzoek is uitgevoerd en de Eerste Kamer over de uitkomsten daarvan in geïnformeerd (motie 36 202, T);
 • te onderzoeken hoe de fiscale belemmeringen bij het schenken aan ANBI’s vanuit een vennootschap weggenomen kunnen worden en hierover de Eerste Kamer in 2023 te informeren (motie 36 202, U).

Andere fiscale wetsvoorstellen

De andere fiscale wetsvoorstellen die de Eerste Kamer heeft aangenomen, zijn:

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan helpt uw Meijburgadviseur u uiteraard graag.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.