Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2022 en wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel aan

21 december 2021
parlement

Op 21 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met onderdelen van het pakket Belastingplan 2022 en met het wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel. Op 11 november 2021 stemde de Tweede Kamer al met dezelfde wetsvoorstellen in (zie onze eerdere berichtgeving).

De wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2022 die (nu ook) door de Eerste Kamer zijn aangenomen zijn de volgende:

 • Belastingplan 2022;
 • Overige fiscale maatregelen 2022;
 • Wet Implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen);
 • Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijks wijzigen bedragen heffingsverminderingen.

Voor een uitgebreidere toelichting op de oorspronkelijk ingediende wetsvoorstellen verwijzen wij naar ons Prinsjesdagmemorandum. Via aparte nota’s van wijziging is vervolgens onder meer:

 • de mogelijkheid om zogenoemde houdsterverliezen te verrekenen beperkt;
 • het vaste inrichtingsbegrip voor de bronbelasting op renten en royalty’s uitgebreid;
 • het toptarief in de vennootschapsbelasting verhoogd naar 25,8%;
 • de generieke renteaftrekbeperking aangescherpt door het aftrekpercentage te verlagen van 30% naar 20% van de fiscale EBITDA.

Zie onze berichtgeving van 6 oktober 2021 en 18 oktober 2021 voor een nadere toelichting op deze nota’s van wijziging.

Aangenomen moties

Bij de stemming op 21 december 2021 zijn door de Eerste Kamer ook de volgende moties aangenomen:

 • De regering wordt verzocht om zo snel mogelijk een einde te maken aan het op basis van fictief rendement belasten van vermogen dat als spaargeld wordt aangehouden (motie 35927, I).
 • De regering wordt verzocht om via de bestaande koopkrachttegemoetkoming AOW in 2022 een eenmalige uitkering van € 200 aan AOW gerechtigden uit te betalen (motie 35927, J).
 • De regering wordt verzocht om op basis van brede samenwerking met beide Kamers, onderzoeksinstituten en externe specialisten intensief te werken aan een ambitieus, transparant en stapsgewijs plan om het stelsel van sociale zekerheid en belastingen de komende jaren significant te vereenvoudigen, met als uitgangspunten ten opzichte van het heden:
  - aanvaardbare marginale druk;
  - aanvaardbare budgettaire effecten;
  - aanvaardbare inkomsteneffecten;
  - aanvaardbare arbeidsaanbodeffecten (motie 35927, K).

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.