Tweede Kamer stemt over pakket Belastingplan 2022 en wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

11 november 2021
Tweede Kamer stemt over pakket Belastingplan 2022 en wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Op 11 november 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met onderdelen van het pakket Belastingplan 2022 en met het wetsvoorstel Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel. De wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2022 die zijn aangenomen zijn de volgende:

  • Belastingplan 2022
  • Overige fiscale maatregelen 2022
  • Wet Implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen)
  • Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijks wijzigen bedragen heffingsverminderingen

Over deze wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2022 is op 11 november 2021 niet gestemd:

  • Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
  • Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

Voor een uitgebreidere toelichting op de voorstellen zoals deze op 21 september 2021 zijn ingediend verwijzen wij naar ons Prinsjesdagmemorandum. Via aparte nota’s van wijziging op 5 oktober 2021 zijn onder meer de mogelijkheden om zogenoemde houdsterverliezen te verrekenen beperkt en is het vaste inrichtingsbegrip voor de bronbelasting op renten en royalty’s uitgebreid. Op 15 oktober 2021 zijn de voorgestelde maatregelen verder nog uitgebreid met onder andere een verhoging van het toptarief in de vennootschapsbelasting naar 25,8% en een aanscherping van de generieke renteaftrekbeperking door het aftrekpercentage te verlagen van 30% naar 20% van de fiscale EBITDA.

Bij de stemming op 11 november 2021 zijn ook amendementen en moties aangenomen. De aangenomen amendementen en een selectie van de aangenomen moties beschrijven wij kort hieronder.

De stemming over het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten wordt vooralsnog uitgesteld in verband met kritiek uit de Tweede Kamer dat het voorstel te complex zou zijn en grote bedrijven er ook gebruik van zouden kunnen maken. De staatssecretaris van Financiën wil het wetsvoorstel aanpassen zodat het alleen op kleinere startende bedrijven van toepassing is.

Wet Implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen)

Een amendement regelt de samenloop tussen de wettelijke systematiek van het heffen van vennootschapsbelasting bij de open commanditaire vennootschap (open cv) en de per 1 januari 2020 ingevoerde hybridemismatchmaatregelen (ATAD2). Het een en ander komt op het volgende neer. In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is geregeld dat het gedeelte van de winst van een open cv dat toekomt aan de beherend vennoten als zodanig, aftrekbaar is. In de hybridemismatchmaatregelen wordt – eenvoudig gezegd – onder meer bepaald dat een betaling die in Nederland initieel niet in de heffing wordt betrokken, maar waar wel een aftrek in de staat van de betaler tegenover staat terwijl die staat de aftrek had moeten weigeren op grond van ATAD2, in Nederland alsnog tot de winst moet worden gerekend. De ene bepaling schrijft dus voor dat een deel van de winst aftrekbaar is, terwijl de andere bepaling dicteert dat bepaald inkomen in de heffing moet worden betrokken.

Het aangenomen amendement voorziet in een samenloopregeling en schrijft voor dat de aftrek niet wordt toegestaan voor zover het aan de beherende vennoten toerekenbare gedeelte winst van de open cv verband houdt met de correctie van de Nederlandse winst uit hoofde van ATAD2 (35931-9).

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Dit wetsvoorstel is gericht tegen situaties waarin een verschil in verrekenprijzen tussen gelieerde lichamen leidt tot dubbele niet heffing, de zogenoemde informeel-kapitaalstructuren, respectievelijk verkapt dividendstructuren. In dat kader wordt een flankerende regeling voorgesteld voor vermogensbestanddelen die worden verkregen van gelieerde lichamen en waarbij de overeengekomen vergoeding lager is dan de zakelijke verrekenprijs en het verschil bij de overdrager niet in de heffing is betrokken. Die verkrijging kan plaatsvinden door middel van kapitaalstorting, winstuitdeling, teruggaaf van gestort kapitaal, liquidatie-uitkering of een daarmee vergelijkbare rechtshandeling.

Met een amendement dat nu is aangenomen wordt zeker gesteld dat de verkrijging van een vermogensbestanddeel onder algemene titel in het kader van een fusie of (af)splitsing ook wordt aangemerkt als vergelijkbaar met voornoemde rechtshandelingen. Als gevolg van deze maatregel worden in het kader van een grensoverschrijdende fusie of (af)splitsing verkregen vermogensbestanddelen niet langer per definitie gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer ten tijde van de overgang. Als in het land van de weggefuseerde of (af)gesplitste vennootschap de fusie of (af)splitsing gefacilieerd is in het kader van de fiscale EU Fusierichtlijn en nationale regels ter implementatie daarvan, wordt in beginsel de buitenlandse boekwaarde ten tijde van de fusie of (af)splitsing ‘doorgeschoven’ naar de Nederlandse verkrijger (35933-11).

Belastingplan 2022

Aangenomen amendement

  • De teruggaafmogelijkheid van energiebelasting voor het verbruik van energieproducten door energie-intensieve bedrijven is uit de wetgeving gehaald, omdat deze regeling momenteel geen materiële werking meer heeft (35927-44)

Selectie aangenomen moties

De Tweede Kamer verzoekt het kabinet:

  • te monitoren op welke schaal en wijze wordt gestructureerd waardoor op oneigenlijke wijze gebruik wordt gemaakt van het lage winstbelastingtarief, en met voorstellen te komen om het oneigenlijk gebruik aan te pakken als de monitoring hier aanleiding toe geeft (35927-64);
  • direct na het afsluiten van een internationaal akkoord over een minimumwinstbelastingtarief de Kamer te informeren welke nationale wetgeving aanpassing vergt als gevolg van dit akkoord en om bij de verdere uitwerking van dit akkoord zowel in Europees verband als bij de nationale implementatie van wet- en regelgeving te blijven pleiten voor een zo effectief mogelijke aanpak van belastingontwijking met zo min mogelijk afzwakkingen en vrijstellingen (35927-65 en 35927-69);
  • om jaarlijks bij de aanbieding van het Belastingplan aan te geven tot hoeveel CO2-reductie onze fiscale wetgeving leidt en wat dat betekent voor het behalen van de klimaatdoelen (35927-74);

Tot slot

De aangenomen amendementen worden nu verwerkt in de wetsvoorstellen, waarna de Eerste Kamer deze in de komende weken zal behandelen. Anders dan de Tweede Kamer kan de Eerste Kamer geen wijzigingen meer aanbrengen, maar de wetsvoorstellen slechts integraal aannemen of verwerpen (dat laatste is overigens niet waarschijnlijk). Medio december 2021 zal de Eerste Kamer over de wetsvoorstellen stemmen. Verder zullen de hiervoor beschreven aangenomen moties waarschijnlijk worden uitgevoerd, omdat de staatssecretaris van Financiën deze niet heeft ontraden.
 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.