Transfer Pricing Controversy & Dispute Resolution

Actualisering Besluit Onderlinge overlegprocedures

In het besluit wordt vanuit een Nederlands perspectief een nadere toelichting gegeven op en invulling aan de uitvoering van onderlinge overlegprocedures zoals geregeld in de Wet fiscale arbitrage, de bilaterale belastingverdragen en het EU-Arbitrageverdrag.

Lees verder

Transfer Pricing Controversy: be prepared; Europe is watching you!

Afgelopen maand is het wetsvoorstel inzake ‘Mandatory Disclosure’ in Nederland bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin is de Nederlandse implementatie van de EU-richtlijn op ‘Mandatory Disclosure’ (DAC6) opgenomen. In het wetsvoorstel is de verplichting tot de automatische uitwisseling van gegevens en inlichtingen voorgeschreven over zogenoemde ‘meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’. Hieronder vallen ook een aantal transfer pricing constructies. 

Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.