Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland - Duitsland

19 april 2021
PS3

Nederland en Duitsland hebben op 24 maart 2021 een protocol tot wijziging van het belastingverdrag ondertekend. Dit protocol ziet op wijzigingen ten aanzien van het heffingsrecht over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en over het tegengaan van belastingontwijking.

Door het wijzigingsprotocol wordt het heffingsrecht in het verdrag over bepaalde socialezekerheidsuitkeringen aangepast. Het gaat hierbij onder andere om ‘Krankengeld’ (uitkering bij ziekte) en ‘Elterngeld’ (uitkering voor ouders met jonge kinderen). Op basis van het wijzigingsprotocol mag in alle gevallen het land dat de socialezekerheidsuitkering verstrekt, deze ook belasten.

Onder het huidige verdrag zijn socialezekerheidsuitkeringen niet altijd belast in het land waaruit deze afkomstig zijn. Zo mag Nederland onder het huidige belastingverdrag belasting heffen over een Duitse socialezekerheidsuitkering aan een fiscaal inwoner van Nederland, mits het totale brutobedrag hiervan (tezamen met eventuele pensioen- en/of lijfrente-uitkeringen) de som van EUR 15.000 niet te boven gaat. Dit ondanks het feit dat bepaalde Duitse sociale zekerheidsuitkeringen in Duitsland zijn vrijgesteld van belastingheffing. Door het wijzigingsprotocol wordt onder andere voorkomen dat Nederland belasting mag heffen over Duitse socialezekerheidsuitkeringen die in Duitsland zijn vrijgesteld. 

Het wijzigingsprotocol ligt momenteel ter goedkeuring bij de Nederlandse en Duitse parlementen. Na goedkeuring zal het belastingverdrag worden gewijzigd. 

Belastingheffing thuiswerkdagen grensarbeiders in belastingverdrag Nederland – Duitsland

Naast het wijzigingsprotocol verkennen Nederland en Duitsland momenteel de mogelijkheid tot het opnemen van een specifieke regeling in het belastingverdrag ten aanzien van de fiscale behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders. Een dergelijke regeling bestaat nog niet in het huidige verdrag.

Nederland en Duitsland hebben wel al een tijdelijke overeenkomst opgesteld ten aanzien van de fiscale behandeling van thuiswerkdagen van grensarbeiders als gevolg van COVID-maatregelen. Voor veel bedrijven en werknemers gaat het thuiswerken ook na COVID19 wellicht een meer permanent karakter krijgen, waar de tijdelijke overeenkomst niet in voorziet. Het is daarom goed dat deze verkenning plaatsvindt.

Contact

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie, neem dan contact op met uw vaste Meijburg-aanspreekpunt of een van onze People Services specialisten.

 

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.