Wijziging verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022, BIK ingetrokken

1 juni 2021
Wijziging verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022, BIK ingetrokken

Op vrijdag 28 mei 2021 heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt dat de wijziging van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2022 in werking kan treden op grond van de uitkomst van de uitvoeringstoets waarop nog werd gewacht. Ook is aangekondigd dat de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt ingetrokken, omdat niet is uit te sluiten dat de maatregel als ongeoorloofde staatssteun zal worden gekwalificeerd. In plaats van de BIK komt er een verlaging van de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-premie). Op beide ontwikkelingen gaan we hieronder kort in.

Verliesverrekeningsregels vennootschapsbelasting eindelijk akkoord

In het Belastingplan 2021 is opgenomen dat vennootschapsbelastingplichtige lichamen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022 hun verliezen kunnen gaan verrekenen met belastbare winsten van het vorige boekjaar, en vervolgens met de belastbare winsten van alle volgende boekjaren. Dat laatste geldt in principe ook voor de in 2022 nog aanwezige compensabele verliezen. Wel geldt dat niet alle belastbare winst beschikbaar is om de verliezen mee te verrekenen. Voor zover de belastbare winst meer bedraagt dan € 1 miljoen is slechts 50% beschikbaar om de verliezen mee te verrekenen. Bij een lichaam met een belastbare winst van bijvoorbeeld € 1,8 miljoen is dus slechts € 1,4 miljoen beschikbaar (€ 1 miljoen + 50% van € 800.000). Zie voor een uitgebreidere toelichting onze eerdere berichtgeving.

Om deze regel in werking te laten treden, is een Koninklijk Besluit nodig. De Belastingdienst moest namelijk eerst nog een uitvoeringstoets doen. Die heeft inmiddels plaatsgevonden, met een positief advies, en is op vrijdag 28 mei 2021 op de website van het Ministerie van Financiën geplaatst. Het Koninklijk Besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd. Een en ander betekent dat voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022 de nieuwe regels gaan gelden. Voor verslaggevingsdoeleinden betekent het voorgaande dat vanaf 28 mei 2021 rekening gehouden moet worden met de nieuwe regels.  

BIK gaat niet door, wel lagere Awf-premie

Het Belastingplan 2021 bevatte ook de zogenoemde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK, zie uitgebreider onze eerdere berichtgeving). Investeringen in bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen zouden een korting op de af te dragen loonheffingen opleveren. Omdat de BIK mogelijk staatssteun zou zijn en er sprake was van een mogelijk EU-lek, was het in werking treden van de BIK afhankelijk gemaakt van toestemming van de Europese Commissie. Thans is duidelijk dat deze toestemming er in ieder geval niet op korte termijn zal komen. De onzekerheid over het wel of niet doorgaan van de BIK is ongewenst. Het demissionaire kabinet heeft daarom besloten om de BIK niet door te laten gaan. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 zal de regeling komen te vervallen. Het budget zal worden aangewend om de Awf-premies te verlagen. Ook hierdoor worden de loonkosten voor ondernemers verlaagd. Gestreefd wordt om de lagere premies al per 1 augustus 2021 in te laten gaan.   

Commentaar KPMG Meijburg & Co

De BIK heeft veel commentaar gekregen. Veel partijen twijfelden aan de effectiviteit van de regeling. De BIK zou nauwelijks invloed hebben op de investeringsbeslissingen. Nu wordt afgezien van invoering van de BIK, kunnen ook deze discussies worden gestopt. Het alternatief, het verlagen van de Awf-premie, is geen directe investeringssubsidie maar een verlaging van de loonkosten. Anders dan bij de BIK lijken alle werkgevers hiervan te kunnen profiteren en dus niet alleen de werkgevers die investeren in bepaalde kwalificerende bedrijfsmiddelen. Als de definitieve ministeriële regeling gepubliceerd wordt, zal echter pas duidelijk worden hoe die werkt en ook voor welke periode de verlaging van de Awf-premie geldt. Net als de BIK lijkt het aannemelijk dat ook de verlaging van de Awf-premie slechts een tijdelijke regeling zal zijn. De aankondiging spreekt namelijk alleen van een verlaging van de premie in 2021.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.