Tax Update Shipping & Offshore - Oktober 2020

6 oktober 2020
shipping

Geachte lezer,

Welkom bij deze derde Shipping & Offshore Update van 2020, waarin wij u informeren over mondiale ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor bedrijven in de gehele sector.

Op de derde dinsdag in september is het in Nederland Prinsjesdag. De dag dat de belastingplannen voor komend jaar naar buiten worden gebracht. Normaliter een dag die omgeven is met veel symboliek, zoals de koninklijke rijtoer met de glazen koets, de balkonscène, en schoolklassen en Oranjefans langs de route van het staatshoofd naar de Ridderzaal.

Alle feestelijkheden op Prinsjesdag zijn voor het eerst in de geschiedenis van het programma geschrapt. "Het coronavirus dwingt ons allemaal tot forse aanpassingen", zei premier Rutte op zijn laatste persconferentie voor de derde dinsdag van september. "Het wordt een Prinsjesdag zonder de traditionele pracht en paal, en dat vind ik jammer."

Daarnaast kunnen we concluderen dat ook de gepresenteerde plannen (hier vindt u een memorandum met de relevante maatregelen) weinig feestelijk zijn. Anderzijds staan in het pakket Belastingplan 2021 extra maatregelen om economische groei in de coronacrisis te stimuleren, en maatregelen voor een beter, eerlijker en groener belastingstelsel. Veel van deze voorgestelde maatregelen treden in werking op 1 januari 2021. Hierna bespreken we een aantal punten van deze plannen.

Tarieven

De in 2019 aangenomen verlaging van het algemene Vpb-tarief per 1 januari 2021 van 25% naar 21,7% wordt geschrapt. Het algemene Vpb-tarief blijft daarmee 25%. De verlaging van het lage Vpb-tarief van 16,5% naar 15% gaat wel door. Tevens wordt de mkb-schijf waarvoor het lage Vpb-tarief geldt, verlengd van € 200.000 naar € 245.000 in 2021 en naar € 395.000 vanaf 2022. Voor belastingplichtigen die het Nederlandse tonnageregime toepassen op al hun activiteiten zit hier mogelijk nog wel een voordeel in. De fiscale winst op basis van het tonnageregime is immers dusdanig dat eventueel alleen het lage Vpb-tarief toepassing vindt. Dit zal niet de verwachting zijn voor bedrijven die schepen exploiteren die niet volledig onder het tonnageregime vallen, uiteraard afhankelijk van het relevante resultaat. Vraag is of het loont hier op in te spelen.

Verliezen

Het kabinet zal door middel van een nota van wijziging bij het Belastingplan 2021 nog een voorstel doen voor een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening per 1 januari 2022 (nu geldt nog een carry-forwardtermijn van zes jaar; de carry-backtermijn is en blijft één jaar). Wel zullen verliezen nog slechts volledig voorwaarts en achterwaarts verrekenbaar zijn tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst. Bij een hogere winst zijn de verliezen daarnaast slechts tot 50% van die hogere belastbare winst verrekenbaar. Partijen die het tonnageregime niet toepassen maar hier mogelijk wel voor in aanmerking komen, doen er goed aan in het licht van de voorgestelde wijzigingen toepassing van dit regime nog eens te overwegen. Indien de willekeurige afschrijving voor zeeschepen wordt toegepast, is het eveneens zaak om dit in het licht van deze verliesbeperking strak te gaan monitoren (eventueel zelfs met een stukje vooruitschuiven van afschrijvingspotentieel).

Nieuwe groepsregeling

Er wordt gewerkt aan een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting. Deze ontwikkeling houdt verband met de Europeesrechtelijke kwetsbaarheid van het huidige fiscale-eenheidsregime. Op Prinsjesdag heeft staatssecretaris van Financiën Vijlbrief een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij onder meer hoofdlijnen voor een mogelijke nieuwe groepsregeling en het vervolgtraject uiteenzet. De beslissing om een wetsvoorstel in te dienen wordt aan een volgend kabinet overgelaten.

Een nieuwe groepsregeling op ‘stand-alonebasis’, zoals die in voorgenoemde brief wordt besproken, heeft gevolgen voor de toepassing van het tonnageregime voor de zeescheepvaart, aangezien verschillende toetsen niet op groepsniveau maar op het niveau van het lichaam zullen plaatsvinden (waardoor bepaalde lichamen zonder nadere maatregelen niet meer kunnen kwalificeren voor het tonnageregime). Dit is overigens naar onze mening eenvoudig op te lossen in de wettelijke regeling van het tonnageregime zelf, conform benaderingen die ook te zien zijn in tonnageregimes in andere EU-lidstaten.  

Verlaagd tarief energiebelasting voor walstroominstallaties

Walstroom is elektriciteit afkomstig van het distributienet aan land die wordt geleverd aan schepen die zijn afgemeerd. Wanneer schepen gebruikmaken van walstroom zijn zij voor hun eigen elektriciteitsvoorziening niet langer aangewezen op het gebruik van hun eigen, met minerale oliën aangedreven generator. Dit zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit, een verlaging van geluidsemissies en een reductie van de CO2-uitstoot. Voorgesteld wordt om voor leveringen van elektriciteit aan een walstroominstallatie die aan de voorwaarden voldoet, voor de energiebelasting een verlaagd tarief van € 0,0005 per kWh te laten gelden en voor de ODE geen tarief vast te stellen.

Overig

Voorts zijn er nog de nieuwe bronbelastingen waar rekening mee moet worden gehouden, alsmede de aanscherping van de liquidatie- en stakingsverliesregeling (bijvoorbeeld in de olie- en gasindustrie). Verder wil het kabinet bedrijven stimuleren om investeringen te doen door middel van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Als bedrijven een investering doen, bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe machine, ontvangen zij een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. De BIK is nog geen onderdeel van het Belastingplan 2021, maar wordt bij nota van wijziging daarin opgenomen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in de industrie in 2020 en in de aanloop naar 2021!

Ernst-Jan Bioch

Meijburg & Co Rotterdam, september 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederland: second mate, third mate, the whole crew!

Hof Den Haag heeft over twee zaken geoordeeld waarin de achterliggende problematiek de uitleg van artikel 15, lid 3 van het belastingverdrag Nederland-Zwitserland betreft. De vraag was of er sprake is van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip dat in het internationale verkeer wordt geëxploiteerd.

Schip in aanbouw?

Tijdens de perioden waarin de in casu ‘second mate’ op het schip heeft gewerkt, lag het schip in aanbouw op de werf in een land dat niet het woonland of het land van de werkgever was, en in de haven in Nederland. In die periode is het schip volgens het hof dus niet geëxploiteerd voor het vervoer van personen of goederen in het internationale verkeer.

Overbrenging tijdens de bouwfase?

De overbrenging van het schip naar Nederland tijdens de bouwfase kwalificeert niet als (commercieel) vervoer van personen of goederen. Artikel 15, lid 3 van het verdrag is daarom niet van toepassing.

Zie deze link voor de gehele uitspraak.

Het leggen van pijpleidingen?

Deze casus, aangaande een ‘third mate’, heeft min of meer dezelfde achtergrond. De third mate werkte aan boord van een schip dat wordt gebruikt voor het leggen van offshorepijpleidingen in diverse waterdiepten. Is dit hetzelfde als een schip dat in het internationale verkeer wordt geëxploiteerd?

Het hof oordeelt dat uit het OESO-commentaar volgt dat internationaal verkeer ziet op het commerciële vervoer van personen of goederen in eigenlijke zin. Het schip in deze casus wordt geëxploiteerd voor het leggen van pijpleidingen. Voor, na of gedurende het verrichten van deze activiteit kan sprake zijn van het vervoer van personen of goederen, zoals het transport van pijpsecties, maar dit vervoer is bijkomstig aan de hoofdactiviteit waarvoor het schip wordt ingezet. Dergelijk vervoer kwalificeert niet als (commercieel) vervoer van personen of goederen.

Zie deze link voor de gehele uitspraak.

Nederland: nieuwe tonnagebelastingrulings bekendgemaakt

Na de nieuwe rulingpraktijk in Nederland zullen er ook nieuwe tonnagebelastingrulings moeten worden gepubliceerd. Zie deze en deze link voor twee rulings.

Beide rulings betreffen ondernemingen die offshorevaartuigen exploiteren (kabel- of pijpenleggers en hefvaartuigen/offshoreconstructie en -ontmanteling) en de rulings komen overeen met onze ervaringen in de praktijk.

Denemarken: Commissie stemt in met uitbreiding Deense zeevaardersregeling voor zeetransport

De Europese Commissie heeft in het kader van de EU-regels voor staatssteun de uitbreiding naar onderzoeksschepen goedgekeurd van een regeling ter ondersteuning van de zeetransportsector in Denemarken. Onder de bestaande regeling kunnen zeevaarders die op in aanmerking komende schepen werken die onder de vlag van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) varen, gebruikmaken van een gedeeltelijke belastingaftrek. Onder de aangepaste regeling kunnen zeevaarders die op onderzoeksschepen werken van dezelfde regeling gebruikmaken als andere zeevaarders. De Commissie heeft overwogen dat onderzoeksschepen activiteiten op zee verrichten die onderhevig zijn aan dezelfde wettelijke vereisten en concurrentievoorwaarden als zeetransport. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen voor staatssteun aan zeetransport. De goedkeuring wordt vermeld in het EC Daily News van 9 juli 2020. Meer informatie wordt ter beschikking gesteld op de Competition-themawebsite van de Commissie, in het openbare dossierregister onder dossiernummer SA.55760.

IJsland: zegelrecht afgeschaft op documenten betreffende eigendomsoverdracht van schepen

Op 20 mei 2020 heeft IJsland het zegelrecht afgeschaft op documenten met betrekking tot de overdracht van eigendom van schepen. Deze afschaffing is door het parlement op 20 mei 2020 goedgekeurd als Wet nr. 49/2020, een amendement van Wet nr. 138/2013 op het zegelrecht.

Italië: Commissie stemt in met Italiaanse belastingmaatregelen voor zeetransport

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-regels voor staatssteun de verlenging tot eind 2023 goedgekeurd van verschillende Italiaanse steunmaatregelen voor zeetransport onder de Italiaanse ‘Internationale Register’-regeling. In het kader daarvan worden aan rederijen een verlaging van vennootschapsbelasting en andere voordelen verstrekt. Na de wijzigingen waar Italië zich aan heeft gecommitteerd, zal deze speciale verlaging toegepast worden op de volgende soorten omzet van een rederij:

  • kernomzet uit scheepvaartactiviteiten, zoals vracht- en passagiersvervoer;
  • bepaalde aanvullende omzet die nauw verband houdt met scheepvaartactiviteiten (gemaximeerd op 50% van de operationele omzet van een schip);
  • omzet uit sleepvaart en baggerwerk, onder bepaalde voorwaarden;
  • rompbevrachting en tijd- en/of reisbevrachtingsactiviteiten, onder bepaalde voorwaarden.

Zie deze link voor de volledige tekst van het besluit.

Internationale scheepvaartovereenkomst tussen VS en Hongkong opgeschort of opgezegd

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de autoriteiten in Hongkong onlangs laten weten dat de International Shipping Agreement (internationale scheepvaartovereenkomst) is opgeschort of opgezegd — de precieze bewoordingen zijn nog niet duidelijk.

Zie deze link voor meer informatie van onze Amerikaanse collega’s en deze link voor meer informatie van onze collega’s in Hongkong.  

Nigeria: uitspraak van TAT over aftrekbaarheid van overliggeld

Het Tax Appeal Tribunal (TAT of het ‘Tribunaal’) in Lagos heeft recent uitspraak gedaan in de beroepszaak betreffende geconsolideerde belasting van Tetra Pak West Africa Limited (TetraPak of de ‘eiser in appel’) tegen de Federal Inland Revenue Service (FIRS of de ‘gedaagde’) over de belastingaftrekbaarheid van bepaalde kosten en de geldigheid van rente en boetes op aanslagen waarover een geschil bestaat.

Zie deze link voor meer informatie.

Singapore: financiële-leasebetalingen van rederijen aan niet-ingezetenen vrijgesteld van inkomstenbelasting

Het ministerie van Financiën stelt de volgende financiële-leasebetalingen (waarop gewoonlijk 10% bronbelasting geheven wordt) vrij van inkomstenbelasting:

  • betalingen op grond van de financiële lease van een Singaporees schip;
  • betalingen op grond van de financiële lease van een buitenlands schip;
  • betalingen op grond van de financiële lease van een container door een rederij;
  • betalingen op grond van de financiële lease van een container door een goedgekeurde internationale rederij of goedgekeurde containerbeleggingsmaatschappij.

Zie deze link en deze link voor meer informatie.

Frankrijk: belastingverlaging op direct geleverde elektriciteit aan in haven afgemeerde vaartuigen

Frankrijk wil exploitanten stimuleren om op land opgewekte elektriciteit te ontwikkelen en te gebruiken om emissies in de lucht, lawaai van verbranding van brandstoffen en CO2-uitstoot door afgemeerde schepen te verminderen. De toepassing van een verlaagd belastingtarief (van € 0,50/MWh; in Frankrijk is het standaardtarief op elektriciteit € 22,50/MWh) zou het concurrerend vermogen van aan land opgewekte elektriciteit ten opzichte van bunkerbrandstoffen waarop geen belasting geheven wordt, versterken.

Frankrijk heeft verzocht deze machtiging te verstrekken met ingang van 1 januari 2020 tot 31 december 2025, de maximale periode zoals toegestaan onder artikel 19 lid 2 van de richtlijn. Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Unie. De Commissie heeft geoordeeld dat het verzoek in overeenstemming is met het overkoepelende EU-milieubeleid.

Zie daarom in deze link een voorstel van de Raad om Frankrijk te machtigen een verlaagd belastingtarief in rekening te brengen op elektriciteit die direct geleverd wordt aan in een haven afgemeerde vaartuigen, in overeenstemming met artikel 19 van de Energiebelastingrichtlijn.

Downloaden?

We hebben een nieuwe categorie binnen de nieuwsbrief Shipping & Offshore: Downloaden. Aankomend jaar zullen wij zo nu en dan een bepaald(e) thema, onderwerp of casus bespreken, waarvan een download op de website beschikbaar zal komen. Deze kunt u dan desgewenst van de website downloaden.

We beginnen met een Engelstalige versie van het al menigmaal voorbijgekomen Nederlandse tonnageregime. Indien u hier meer over wilt weten: wij hebben een factsheet met alle 'ins and outs' van dit regime opgesteld (in het Engels), die u hier kosteloos kunt aanvragen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.