Tax Update Shipping & Offshore - Februari 2021

17 februari 2021
shipping

Beste lezer,

Dit is de eerste editie van onze Tax Update voor de scheepvaart- en offshoresector van 2021. Ook dit jaar informeren wij u over nationale en internationale ontwikkelingen, uiteenlopende jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen die actueel en relevant zijn voor de sector.

2021 is nog maar kort van start, maar bewijst zichzelf desalniettemin reeds als een voor de maritieme sector in Nederland zeer relevant fiscaal jaar. Dit heeft onder meer te maken met internationale ontwikkelingen als de Brexit en de Europese Mandatory Disclosure Rules. Daarnaast is in 2021 de nationale vlaguitzondering van de Nederlandse tonnageregeling van toepassing en is de evaluatie van deze tonnageregeling in volle gang!

Tot slot monitoren wij de Pillar One- en Pillar Two-ontwikkelingen voor de scheepvaart- en offshore-industrie en bekijken we deze in het licht van de tonnageregeling.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in de industrie in 2021!

Ernst-Jan Bioch

Meijburg & Co, februari 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemeen (EU)

Brexit: Britse vlag kwalificeert niet langer als EU/EER-vlag
 • Als gevolg van de Brexit – een fait accompli sinds 1 januari 2021 – wordt de Britse vlag niet langer geacht te kwalificeren als EU-vlag. Dit heeft tot gevolg dat schepen met de Britse vlag sinds de start van het nieuwe jaar in beginsel niet langer kwalificeren voor het Nederlandse tonnageregime.
 • Om te blijven voldoen aan het vlagvereiste is het daarom in beginsel vereist om schepen met een Britse vlag om te vlaggen naar een EU-vlag. Vergelijkbare effecten zijn er in andere lidstaten die een tonnageregime ingevoerd hebben, omdat de EU-vlagvoorwaarden voortvloeien uit Europese richtsnoeren.
 • Zelfs in het Verenigd Koninkrijk was het nodig een aanpassing in de tonnageregeling te maken. Daar is de Britse en Gibraltar-vlag als kwalificerende vlag juist opgenomen om te zorgen dat Brits gevlagde schepen blijven kwalificeren.
Mandatory Disclosure Rules
 • Met ingang van 1 juli 2020 zijn de Mandatory Disclosure Rules (DAC6) in Nederland in werking getreden (zie deze link voor de stand van zaken in andere EU-landen). DAC6 voorziet in een verplichting voor intermediairs en/of belastingplichtigen om bepaalde grensoverschrijdende constructies te melden. In verband met de coronacrisis zijn de deadlines voor het melden van meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies echter verlengd.
 • Om tot een meldplicht te leiden dient een constructie minimaal aan een van de verschillende wezenskenmerken te voldoen. Een aantal van deze wezenskenmerken resulteert echter alleen in een meldingsplicht indien ook aan de ‘main benefit test’ is voldaan.
 • Een van de wezenskenmerken is wezenskenmerk C.1.D: een aftrekbare betaling tussen twee of meer verbonden ondernemingen indien de betaling op het niveau van de ontvanger een fiscaal gunstregime geniet.
 • In de parlementaire geschiedenis bij de Nederlandse implementatie van DAC6 is ten aanzien van dit wezenskenmerk onder meer het tonnageregime als voorbeeld van een gunstregime genoemd. Wezenskenmerk C.1.D resulteert echter alleen in een meldplicht indien er tevens aan de main benefit test wordt voldaan.
 • In de parlementaire behandeling in Nederland is vervolgens opgemerkt dat bij reguliere toepassing van het tonnageregime in de regel niet snel aan de main benefit test zal zijn voldaan, omdat toepassing van het tonnageregime doorgaans in overeenstemming met de achterliggende gedachte van het tonnageregime wordt toegepast (dit wordt in Nederland bewaakt door de Belastingdienst).
 • Wij raden aan om een eventuele meldplicht op basis van deze of een van de andere wezenskenmerken te onderzoeken in de relevante EU-lidstaten of andere jurisdicties.
 • Tot slot merken wij op dat er verschillen zitten in de DAC6-implementatie van de verschillende lidstaten, waardoor andere Europese landen mogelijk anders aankijken tegen de main benefit test.
Conclusie A-G bij het Europese Hof van Justitie over uitleg begrip 'lidstaat van registratie' in kader van belasting op verzekeringspremies voor zeeschepen
 • In deze zaak staat de uitleg van het begrip ‘lidstaat van registratie’ als bedoeld in EU-richtlijnen op het gebied van verzekeringen centraal, omdat de belasting over de verzekeringspremies enkel in de lidstaat van registratie kan worden opgelegd. In onderhavige zaak voeren de schepen een andere vlag dan het land waar ze in het eigendomsregister waren ingeschreven. De A-G is van mening dat inschrijving van het schip in een officieel register ten behoeve van het bewijs van eigendom (en dus niet de vlag van een schip) doorslaggevend is. We houden u op de hoogte van het uiteindelijke oordeel van het Hof van Justitie.

Nederland (diversen)

Vlaguitzondering
 • Het tonnageregime kent enkele uitzonderingen op het vlagvereiste. Een daarvan is de nationale uitzondering op het vlagvereiste die in 2021 van toepassing is. In het licht van de Brexit is dit een welkome ruimte, maar er zijn wel specifieke voorwaarden waaraan moet worden voldaan die een zorgvuldige aanpak vereisen.
 • De nationale uitzondering houdt in dat schepen (eigendom, ‘bareboat charter’ in of scheepsmanagement) in 2021 zonder een EU/EER-vlag aan de vloot onder het tonnageregime van een Nederlandse belastingplichtige kunnen worden toegevoegd.
 • Sinds 2020 geldt hierbij wel een aanvullende eis, namelijk dat minimaal één kwalificerend schip (eigendom, bareboat charter of scheepsmanagement) van de vloot een EU-vlag dient te voeren. Dit betekent dat in 2021 in principe elk schip dat onder de tonnageregeling wordt gebracht geen EU/EER-vlag (bijvoorbeeld Britse vlag) hoeft te voeren, mits er één kwalificerend schip in de vloot de EU/EER-vlag voert.
Evaluatie Nederlands tonnageregime
 • Om de zoveel tijd wordt de fiscale regeling voor de zeescheepvaart (tonnageregeling/afdrachtvermindering zeevarende en de willekeurige afschrijving voor zeeschepen) door Nederland geëvalueerd. Met name de tonnageregeling ligt momenteel onder een vergrootglas. Op basis van de huidige definities in de Nederlandse fiscale regeling voor de zeescheepvaart kwalificeren bijvoorbeeld bepaalde type schepen niet (waarvoor dit veelal in andere lidstaten wel mogelijk is) of niet volledig in relatie tot specifieke activiteiten op zee. Dit komt onder andere voor bij de bouw van offshorewindmolenparken. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat de evaluatie in de eerste helft van 2021 zal zijn afgerond.
 • Gezien de demissionaire status van het kabinet zou een eventueel vervolg op deze evaluatie, namelijk de broodnodige verruiming van de tonnageregeling, lang op zich kunnen laten wachten.

Cyprus: verlaging tonnagebelasting tot 30% voor ‘groene’ schepen onder het Cyprus Green Incentives Programme

Voor boekjaren vanaf 2021 voert Cyprus een verlaging van tonnagebelasting tot 30% door  ten aanzien van schepen waarvan kan worden aangetoond dat proactieve maatregelen worden genomen om de impact op het milieu te verkleinen. Zie deze link voor meer informatie

Hongkong: publicatie fiscaal beleid voor shipleasing(management)activiteiten

Hongkong heeft beleid gepubliceerd over verschillende lokale fiscale faciliteiten die openstaan voor ‘ship leasing’ en ‘shipleasingmanagementactiviteiten’. Zie deze link voor meer informatie.

Zwitserland: mogelijke implementatie van een tonnagebelastingstelsel

Het is al eerder in het parlement besproken, maar destijds vertraagd. Het onderwerp zal naar verluidt in februari opnieuw op de agenda staan. We zullen u op de hoogte houden van deze ontwikkelingen. Zie ook Zwitserse tonnagebelasting via deze link.

Slovenië: wat is er gaande?

De Nationale Raad, de eerste kamer van het parlement,  zou unaniem zijn veto hebben uitgesproken tegen wijzigingen in de tonnagebelastingwet van december 2020, die met nog eens tien jaar zal worden verlengd. Dit houdt in dat het parlement opnieuw over het wetsvoorstel moest stemmen, waarbij er 46 stemmen nodig zijn. Inmiddels vernamen wij dat de tweede kamer van het parlement er niet in geslaagd is om in januari 2021 het veto dat de eerste kamer oplegde over wijzigingen in de tonnagebelastingwet te herroepen.

Het veto was voorgesteld door een groep raadsleden die beweren dat de wijzigingen onvoldoende garanties bieden tegen misbruik. Slovenië lijkt zo de eerste lidstaat te zijn die een tonnagebelastingregeling afschaft. Voor meer informatie volg deze link.

Griekenland: leveringen van commerciële schepen zijn vrijgesteld van BTW, douanerechten en accijnzen

De Griekse belastingdienst heeft verduidelijkt dat artikelen die bestemd zijn voor de levering van commerciële schepen, zijn vrijgesteld van btw, douanerechten en accijnzen. Op voorwaarde dat dergelijke artikelen worden gebruikt voor de verplaatsing, het onderhoud en de algemene vervulling van de doeleinden waarvoor de schepen in kwestie zijn bedoeld, zie ook de volgende pagina (Grieks).

India: Indiase uitspraak (Technip France SAS); Offshore-levering van apparatuur onder het samengestelde contract is niet belastbaar in India, maar offshore-services zijn belastbaar in India

Onlangs heeft de Authority of Advance Rulings (AAR) een besluit genomen over de belastbaarheid van een samengesteld contract voor offshore levering van diensten en uitrusting in India. De AAR oordeelde dat offshore-levering van apparatuur in het kader van een samengesteld contract niet belastbaar is in India, maar offshore-diensten zijn daarentegen wel belastbaar in India. Bekijk hier een memo van KPMG India over deze uitspraak.

KPMG Cyber: IMO - Tijd voor actie

In 2017 nam de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een resolutie aan om maritiem cyberrisicobeheer op te nemen in veiligheidsbeheersystemen. Met als doel om organisaties aan te moedigen cyberrisico's serieus en formeel als onderdeel van hun maritieme operaties te beschouwen.

De resolutie trad in werking op 1 januari 2021. Dit betekent dat alle organisaties in de scheepvaartsector in de toekomst hun cyberrisicobenadering als onderdeel van de jaarlijkse verificatie van hun Document of Compliance moeten opnemen.

Een belangrijk onderdeel is de verwachting dat organisaties rekening houden met hun kwetsbaarheden in zowel informatietechnologie (zoals HR- en financiële systemen) als operationele technologie systemen (zoals brugsystemen, communicatie, vrachtafhandeling) en hoe deze worden geïdentificeerd en beveiligd. Internationale richtlijnen zijn beschikbaar als referentiemateriaal, maar het zal een aanzienlijke inspanning van organisaties vergen om deze formeel over te nemen en in hun operationele processen te implementeren. Bezoek de volgende pagina voor meer informatie of neem contact op.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.