Rechtsherstel en overbruggingswetgeving box 3

29 april 2022
Rechtsherstel en overbruggingswetgeving box 3

Op donderdag 28 april 2022 heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën opnieuw een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over box 3. In de brief licht hij toe met welke variant het rechtsherstel wordt geboden en welke groep belastingplichtigen daar voorlopig voor in aanmerking komt. Hierna bespreken wij deze punten kort.

De gekozen variant voor rechtsherstel

Het kabinet heeft besloten het rechtsherstel te laten plaatsvinden volgens de forfaitaire spaarvariant. Dit betekent dat voor de belastingplichtige het inkomen uit sparen en beleggen wordt verminderd als het nieuw berekende forfaitaire rendement lager is dan het oorspronkelijk berekende forfaitaire rendement. Er wordt gewerkt met drie forfaits: voor spaargeld, schulden en overige bezittingen (zie onze berichtgeving van 15 april 2022). Deze forfaits worden toegepast op de werkelijke vermogensmix, dat wil zeggen op het werkelijke spaargeld, de werkelijke schulden en de werkelijke overige bezittingen. De forfaitaire vermogensmix die het box 3 stelsel nu hanteert, wordt dus verlaten.

De doelgroep

Voorlopig wordt het rechtsherstel alleen geboden aan de massaalbezwaarmakers over de belastingjaren 2017 tot en met 2020 en aan de belastingplichtigen van wie de aanslag over het belastingjaar 2017 en verder nog niet onherroepelijk vaststond op het moment van het wijzen van het Kerstarrest (24 december 2021). Onder deze laatste groep vallen onder andere alle belastingplichtigen over de jaren 2021 en 2022.

Het kabinet heeft dus nog geen beslissing genomen over het bieden van rechtsherstel aan belastingplichtigen van wie de aanslag over de belastingjaren 2017-2020 al wel onherroepelijk vaststond op het moment van het wijzen van het Kerstarrest (de niet-bezwaarmakers). Of deze niet-bezwaarmakers ook (moeten) worden gecompenseerd, is mede afhankelijk van wat de Hoge Raad gaat beslissen in een zaak de momenteel bij hem voorligt. Uit dit arrest – dat binnen zes maanden wordt verwacht – moet namelijk duidelijk(er) worden welke keuzevrijheid het kabinet precies heeft voor het rechtsherstel voor deze groep belastingplichtigen. Het kabinet wacht eerst op de uitspraak en neemt daarna een beslissing. Volgens de brief zal de beslissing wel voor eind 2022 worden genomen.

Hoe nu verder?

Jaren 2017-2022

Voor alle belastingplichtigen geldt dat ze op dit moment geen actie hoeven te ondernemen. Iedereen die voor het rechtsherstel in aanmerking komt, ontvangt het namelijk automatisch. De volgorde waarin het rechtsherstel wordt verleend is (onder voorbehoud van onvoorziene complicaties):

  • Van 1 juli t/m 4 augustus 2022: gefaseerd herstel van de aanslagen van de massaal bezwaarmakers 2017 t/m 2020. De wettelijke uiterste datum voor het rechtsherstel voor deze groep is 4 augustus 2022.
  • Vanaf 1 augustus 2022: gefaseerd herstel aanslagen 2021 met box 3-element.
  • Vanaf medio september 2022: gefaseerd herstel van de aanslagen 2017-2020 die nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021.
  • Vanaf medio oktober 2022: aangiften 2017-2020 met box 3 element die nog niet gevolgd zijn door een aanslag.
  • De definitieve aanslagen 2022 worden volgens het reguliere aanslagproces in 2023 opgelegd.

Jaren 2023 en verder

Voor de jaren 2023 en 2024 zal overbruggende wetgeving worden ontworpen en van kracht worden. Deze wetgeving zal voor die jaren het huidige box 3-stelsel vervangen en wordt gebaseerd op de voor het rechtsherstel gekozen oplossing: de forfaitaire spaarvariant. Het wetsvoorstel zal onderdeel uitmaken van het pakket Belastingplan 2023 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Met ingang van 2025 moet box 3 vervolgens een vermogensaanwasbelasting zijn, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of koersverlies van aandelen en waardestijging of waardedaling van onroerende zaken).

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.