Fiscale maatregelen Voorjaarsnota 2022

23 mei 2022
Fiscale maatregelen Voorjaarsnota 2022

Op vrijdag 20 mei 2022 heeft minister van Financiën Kaag de Voorjaarsnota 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze Voorjaarsnota geeft op hoofdlijnen informatie over de voorgenomen besluitvorming rondom de begroting voor 2023 en latere jaren. De definitieve ontwerpbegroting 2023 zal op Prinsjesdag worden gepresenteerd (Belastingplan 2023). Het debat met de Tweede Kamer en de besluitvorming zullen in het najaar plaatsvinden.

Uit de Voorjaarsnota blijkt onder meer dat het kabinet geld wil uitgeven om de gestegen energieprijzen te compenseren en om de koopkracht van ouderen te verbeteren. Ook wil het kabinet meer geld uitgeven aan defensie. Tevens is geld nodig om het rechtsherstel aan box 3-spaarders te financieren. Dit naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (het zogenoemde Kerst-arrest). Ook wil het kabinet kijken naar de wijze waarop de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kan worden gebracht.

Om deze plannen te financieren, wil het kabinet fiscale maatregelen nemen. Hierna gaan wij in op deze voorgestelde fiscale maatregelen.

Vennootschapsbelasting

Inkorting tariefopstap met ingang van 2023

De tariefopstap in de vennootschapsbelasting, het gedeelte van het belastbaar bedrag waarover het lage tarief vennootschapsbelasting van 15% is verschuldigd, wordt met ingang van 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Deze substantiële inkorting wordt gemotiveerd met een verwijzing naar het feit dat de invoering van de zogenoemde Pillar 2-maatregel van de OESO (of beter gezegd: de implementatie van de op deze regels gebaseerde EU-richtlijn) met een jaar is uitgesteld tot effectief 2024. De budgettaire derving van dat uitstel wordt geraamd op € 1 miljard. Eerder had het Ministerie van Financiën aangegeven dat de wereldwijde invoering van de Pillar 2-maatregelen Nederland per jaar € 0,5 miljard zou opleveren, als gevolg van de verwachting dat activiteiten vanuit laagbelastende jurisdicties naar Nederland verplaatst zouden worden. Naar aanleiding van de onzekerheid over de invoeringsdatum van de Pillar 2-maatregelen is de verwachting echter dat er vooralsnog geen activiteiten naar Nederland zullen worden verplaatst.

Inkomstenbelasting en loonbelasting

Twee tariefschijven in box 2 vanaf 2024

Het kabinet is van plan om met ingang van 2024 twee tariefschijven te introduceren in box 2. Daarbij wordt de eerste € 67.000 aan inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2-inkomen) belast tegen een tarief van 26% en het meerdere tegen een tarief van 29,5%. Dit geldt per persoon.

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon naar 15% met ingang van 2023

Voor werknemers die arbeid verrichten voor een lichaam waarin zij een aanmerkelijk belang houden – ook wel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) genoemd – geldt de gebruikelijkloonregeling. Op basis daarvan is het in aanmerking te nemen loon van een dga in beginsel het hoogste van de volgende bedragen:
(a) 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
(b) het hoogste loon van de overige werknemers van het lichaam of met het lichaam verbonden lichamen;
(c) € 48.000.

De regel onder (a) houdt in dat loon van een dga 25% lager mag worden gesteld dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de dga. Het kabinet is van plan om deze zogeheten doelmatigheidsmarge met ingang van 2023 te verlagen naar 15%.

30%-regeling vanaf 2024 beperkt tot de balkenendenorm

De 30%-regeling is een fiscale faciliteit voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen en een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of nauwelijks aanwezig is. Op basis van deze faciliteit kan grofweg 30% van het loon onbelast worden vergoed door de werkgever. Het kabinet is van plan de 30%-regeling met ingang van 2024 te beperken tot de WNT-norm, beter bekend als de balkenendenorm (2022: € 216.000). Wel zal er een overgangsregeling komen. De inhoud daarvan is nog niet bekend.

Onbelaste reiskostenvergoeding met ingang van 2023

In het coalitieakkoord kondigde het kabinet aan de onbelaste reiskostenvergoeding van (momenteel) € 0,19 per kilometer te willen verhogen. Het kabinet wil deze verhoging nu met een jaar naar voren halen. Concreet betekent dit dat de onbelaste reiskostenvergoeding al met ingang van 1 januari 2023 omhooggaat. De exacte verhoging is nog niet bekend, maar naar verluidt stijgt de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 naar € 0,21 en zal deze een jaar later verder stijgen naar € 0,23.

Afbouw algemene heffingskorting op grond van verzamelinkomen per 2025

Het kabinet is van plan om de afbouw van de algemene heffingskorting per 2025 te laten plaatsvinden op grond van het verzamelinkomen van een belastingplichtige. Het verzamelinkomen bedraagt de som van het inkomen uit de drie boxen. De afbouw van de algemene heffingskorting vindt nu alleen op grond van het inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning) plaats.

Geen verhoging heffingsvrij vermogen box 3

Het kabinet is voornemens de geplande stapsgewijze verhoging van het heffingsvrij vermogen in box 3 naar circa € 80.000, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, niet door te laten gaan. Het huidige heffingsvrij vermogen bedraagt € 50.650 (voor partners € 101.300).

Afschaffen fiscale oudedagsreserve met ingang van 2023

Het kabinet is van plan de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 af te schaffen. De tot 1 januari 2023 opgebouwde FOR kan wel op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.

Geen verhoging ouderenkorting

Het kabinet heeft zich voorgenomen de verhoging van de ouderenkorting per 2025 met € 376, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, niet door te voeren.

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting naar 10,1% vanaf 2023

Het kabinet is van plan het algemene tarief van de overdrachtsbelasting te verhogen naar 10,1%. Het algemene tarief bedraagt nu 8% en zou per 1 januari 2023 al naar 9% gaan. Als het aan het kabinet ligt, wordt dat nu dus 10,1%. De verkrijging van een woning door een natuurlijk persoon die deze zelf als hoofdverblijf gaat gebruiken blijft belast tegen 2%, dan wel 0% als de startersvrijstelling van toepassing is.

Toekomst

Meer balans tussen lasten op vermogen en arbeid

In de aanloop naar Prinsjesdag gaat het kabinet kijken naar de wijze waarop de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kan worden gebracht. Hierbij wordt voor maatregelen in ieder geval gekeken naar de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling en de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Over de uitkomst hiervan zal het kabinet op Prinsjesdag rapporteren.

Rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers box 3

Op vrijdag 20 mei 2022 oordeelde de Hoge Raad – kort samengevat – dat er geen juridische verplichting bestaat om rechtsherstel te bieden aan mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen box 3 (zie onze berichtgeving van 20 mei 2022). De minister van Financiën kan niettemin besluiten dat toch rechtsherstel wordt geboden aan de niet‑bezwaarmakers. Uiterlijk op Prinsjesdag 2022 maakt het kabinet bekend of aan (een gedeelte van) de niet‑bezwaarmakers ook rechtsherstel zal worden geboden. Als dat het geval is, zullen extra budgettaire maatregelen moeten worden genomen.

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 2024 wordt naar verwachting een mondiaal minimumwinstbelastingtarief van 15% geïntroduceerd als gevolg van het zogeheten Pijler 2-initiatief van de OESO/G20. De opbrengst van Pijler 2 voor Nederland is nog onzeker. Als de opbrengst lager uitpakt dan begroot, wordt dekking gevonden binnen het lage tarief of de schijflengte van de vennootschapsbelasting.

Commentaar KPMG Meijburg & Co

De Voorjaarsnota 2022 geeft een inkijk in de beleidsthema’s die op dit moment op het bord van het kabinet liggen. Ook geeft zij een blik op de maatregelen die het kabinet wil nemen om de diverse uitgaven te financieren. Vooral voor nationale ondernemers en vermogende particulieren liggen forse fiscale lastenverzwaringen in het verschiet. Dit kan een herijking van uw fiscale positie noodzakelijk maken. Uw Meijburg-adviseur helpt u hier graag bij.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.