WagwEU (Posted Worker Directive)

Met ingang van 18 juni 2016 zijn de bepalingen van de handhavingsrichtlijn 96/71/EG in Nederland overgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie of WagwEU. Tot nu toe waren de verplichtingen in verband met de WagwEU beperkt tot het beschikbaar hebben van bepaalde documenten (bijv. A1-verklaring, loonstrook) van de uitgezondene op de werkplek. Het online registratiesysteem was nog niet operationeel. Vanaf 1 maart gaat echter ook de aangekondigde registratie live.

Voor wie geldt de WagwEU?

De WagwEU is van toepassing op werknemers die tijdelijk naar Nederland worden gedetacheerd om grensoverschrijdende diensten te verlenen. ‘Grensoverschrijdende diensten’ heeft betrekking op drie situaties:

1. Wanneer een werknemer, voor rekening en risico van het uitzendende bedrijf, beschikbaar wordt gesteld aan het ontvangende bedrijf in een andere lidstaat.
2. Wanneer een werknemer beschikbaar wordt gesteld aan een andere entiteit van de werkgever of een andere entiteit die tot dezelfde groep van bedrijven behoort.
3. Wanneer het uitzendende bedrijf de medewerker tegen betaling beschikbaar stelt aan het ontvangende bedrijf om onder toezicht van dit bedrijf te werken.

Het doel van de wet is ervoor te zorgen dat detacheringen echt tijdelijk zijn, dat zelfstandig ondernemerschap echt zelfstandig is en dat het uitzendende bedrijf inhoud heeft.

Wat betekent dit voor u?

Op grond van de WagwEU is het uitzendende bedrijf verplicht om op de werkplek van de werknemer de volgende informatie (schriftelijk of elektronisch) beschikbaar te hebben: de arbeidsovereenkomst, documenten waaruit het gewerkte aantal uren blijkt, een kopie van de loonstrookjes, bewijs van afdracht van sociale premies, bewijs van de identiteit van de dienstverrichter en de dienstontvanger, en informatie waaruit blijkt wie het loon van de gedetacheerde werknemer betaalt.

Verder is het uitzendende bedrijf per 1 maart 2020 verplicht de detachering voorafgaand aan de begindatum te melden via postedworkers.nl (in het Engels, Duits en Nederlands). Het ontvangende bedrijf moet nagaan en bevestigen of het uitzendende bedrijf aan zijn rapportageverplichting heeft voldaan (anders kan het ontvangende bedrijf ook aansprakelijk worden gesteld voor boetes). Hiervoor moet het uitzendende bedrijf een kopie van de registratie naar het ontvangende bedrijf sturen.

Als deze wet niet wordt nageleefd, kan de arbeidsinspectie (“Inspectie SWV”) een boete opleggen. In het algemeen bedraagt de boete EUR 12.000 per overtreding. Dit bedrag kan worden verhoogd of verlaagd afhankelijk van het aantal en de ernst van de overtreding.

Hoe kunnen wij helpen?

Meijburg kan op een aantal manieren hulp bieden. Zo kan onze immigratiepraktijk ervoor zorgen dat de registratie die mogelijk al verplicht is op grond van de immigratiewet (“Wet Arbeid Vreemdelingen”) overeenstemt met de registratie die verplicht is op grond van de WagwEU, kunnen wij de registratie namens onze cliënten op ons nemen en kunnen wij gedetailleerdere informatie verstrekken over de precieze vereisten waaraan moet worden voldaan. Bovendien kunnen wij dankzij het netwerk van KPMG advies geven over de registratievereisten in andere landen.

Heeft u vragen over de WagwEU of de invoering van het registratiesysteem?  Neemt u dan gerust contact met ons op.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.