Vennootschapsbelasting

Fiscale maatregelen voor 2023

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.
Lees verder

Het Belastingplan 2023 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2023 voor u op twee pagina’s gezet.
Lees verder

Kamerbrief samenvatting internetconsultatie en vervolgtraject versterking aanpak dividendstripping

In de praktijk wordt voor forse bedragen dividendbelasting ontgaan via diverse vormen van dividendstripping, die de Belastingdienst met de huidige wettelijke instrumenten niet goed kan bestrijden.
Lees verder

Hoge Raad verduidelijkt renteaftrekbeperking artikel 10a Wet Vpb 1969 in acquisitiestructuren

De Hoge Raad beantwoordt vooral enkele openstaande vragen over artikel 10a van de Wet Vpb 1969, zoals de vraag wanneer sprake is van een zogenoemde ‘(onzakelijke) omleiding binnen concern’.
Lees verder

Prinsjesdag 2022

Fiscale update voor Bedrijfsfiscalisten
Lees verder

Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022

De belangrijkste wijzigingen zijn het verwerken van de resultaten van het BEPS-project van de OESO en de in 2012 in de Wet op de vennootschapsbelasting geïntroduceerde objectvrijstelling.
Lees verder

Verrekenprijsbesluit 2022

De aanpassingen in het Besluit zijn vooral een reactie op de aanpassingen van de OESO-richtlijnen over financiële transacties, dienstverlening in concernverband en verschenen OESO-publicaties over de ...
Lees verder

Fiscale maatregelen Voorjaarsnota 2022

De beoogde maatregelen behelzen onder andere inkorting van de tariefopstap in de vennootschapsbelasting, twee tariefschijven in box 2, beperking van de 30%-regeling en verhoging van het algemene tarie...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.