De Europese Unie heeft de ambitie om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Deze ambitie is gedetailleerd uitgewerkt in de Europese Green Deal van 2019: een routekaart van zowel fiscale als niet-fiscale beleidsinitiatieven die speciaal zijn ontworpen voor het bereiken van dit ambitieuze doel. De EU Green Deal bestaat uit acht grote beleidsterreinen (die in grote lijnen vallen onder ‘rechtvaardige transitie’ of ‘financiering van de transitie’). Elk daarvan bestaat uit specifieke regelgeving, strategieën en financieringsbronnen voor projecten in verschillende stadia van ontwikkeling.

 

Fit for 55-pakket

EU Green Deal

Om het pad te effenen voor het realiseren van deze ambitie in het kader van de strijd tegen klimaatverandering, heeft de Europese Commissie op 14 juli 2021 haar zogenoemde Fit for 55-pakket gepresenteerd. Dit pakket bevat verscheidene ambitieuze klimaatdoelen.

Onderstaande klimaatdoelen beschrijven een duidelijk streven om voor 2030 tot een groene (en digitale) transitie te komen, zowel in de EU als geheel als in de afzonderlijke lidstaten:

  • verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% tegen 2030 ten opzichte van 1990;
  • een aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix van meer dan 32% tegen 2030;
  • verhoging van energie-efficiëntie met ten minste 32,5%.
EU Green Deal boom in bubbel

De EU Green Deal was altijd bedoeld als een ‘groene gamechanger’. Het Fit for 55-pakket is een verdere uitwerking van die strategie. Het brengt de EU-wetgeving in lijn met de klimaatdoelen voor 2030 en maakt dat de transformatie-inspanningen op gang komen. Fit for 55 leidt de weg naar een groene transitie door middel van regelgeving en strategieën, nieuwe initiatieven, wijzigingen in cruciale wetgeving en belangrijke niet-wetgevingshandelingen.

Deze ‘groene transitie’ is nu vastgelegd in EU-beleid, dat oproept tot veel maatregelen voor het vergroenen van de EU. Denk daarbij onder andere aan een verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto’s op de interne markt vanaf 2035, een uitbreiding van het aantal typen brandstof dat is belast met een koolstofheffing en een uitbreiding van het toepassingsgebied van het bestaande emissiehandelssysteem tot aanvullende koolstofintensieve sectoren, zoals het weg- en zeetransport.

Is jouw organisatie voorbereid op de voorgestelde wetswijzigingen?

De EU gaat door met de snelle herziening van bestaande en de invoering van nieuwe regelgeving. Een voorbeeld is het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie: een nieuw kader voor koolstofbeprijzing in de EU, dat op 1 oktober 2023 in werking treedt. Dit zal een transformerende impact hebben op ondernemingen die actief zijn in de internationale handel van de (naar verwachting) groeiende lijst van goederen die onder het toepassingsgebied van dit mechanisme zullen vallen. Het nieuwe kader zal hierdoor ook een herstructurering van de wereldhandel als geheel tot gevolg hebben.

Om ondernemingsactiviteiten toekomstbestendig te maken, adviseren wij ondernemingen nu al duidelijke en uitvoerbare transitiestrategieën te implementeren. KPMG Meijburg & Co helpt jouw onderneming graag om zich voor te bereiden op en aan te passen aan de komende veranderingen waarmee de langetermijnambitie van klimaatneutraliteit moet worden gerealiseerd. Deze transitiestrategieën gaan verder dan het voeren van discussies over decarbonisatie en het nemen van strategische besluiten. Ze omvatten ook het verwerven van inzicht in de complexe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en het vinden van een weg daarin.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.