Export controls en sancties

Wat zijn export controls?

Export controls is wetgeving die de uitvoer van goederen, software en technologie reguleert. Het gaat bij export controls om het beperken van het gebruik van bepaalde goederen. Deze beperking is ontstaan door de invloed van het vrije verkeer van bepaalde goederen op de nationale en internationale veiligheid, de ontwikkeling van massavernietigingswapens en interne repressiemaatregelen.

De door export controls gereguleerde goederen delen we in twee hoofdcategorieën:

  • Goederen uitsluitend voor militaire toepassingen.

  • Dual-use (ofwel: tweeërlei gebruik) goederen.

Dual-use goederen zijn goederen die zowel een civiele als een militaire toepassing hebben. Dual-use goederen zijn opgenomen in bijlage 1 van EU verordening 821/2021 (hierna: dual-use verordening). Voor de uitvoer van dergelijke goederen is in beginsel een vergunning nodig.

Export control wetgeving is van toepassing op fysieke goederen en op de verkoop of overdracht van immateriële activa zoals technologie en software. Export control regelgeving heeft ook een 'extraterritoriaal' effect. Dit effect komt met name voor bij Amerikaanse export control regelgeving. Dit zorgt ervoor dat de naleving van export control regels een multi-juridische dimensie heeft.

Wat zijn sancties?

Sancties zijn politieke handelsinstrumenten voornamelijk opgelegd door de Verenigde Naties en de Europese Unie (EU). Sancties zien erop toe dat met bepaalde landen, groepen of personen verplicht geen handel wordt gedreven.

De EU legt bijvoorbeeld sancties op om:

  • De vrede te bewaken.

  • De internationale veiligheid te versterken.

  • De veiligheid te waarborgen.

Wat zijn beperkende maatregelen in relatie tot sancties?

Beperkende maatregelen zijn ook een vorm van sancties. Voorbeelden zijn wapenembargo’s en financiële sancties. Deze beperkende maatregelen worden opgelegd ter eerbiediging van mensenrechten, democratie en om de rechtsstaat te handhaven.

Hoe helpen wij met export controls?

Analyse/classificatie Dual-Use items

Onze douanespecialisten maken een analyse van de potentiele dual-use classificatie van een product op basis van de omschrijvingen van bijlage 1 van de dual-use verordening. Aangezien deze omschrijvingen vaak technisch van aard zijn werken wij samen met de cliënt om tot een indeling te komen. Een startpunt is vaak de correlatietabel die is gepubliceerd door de EU Commissie.

Wanneer er twijfel bestaat over de indeling is er een mogelijkheid om een indelingsverzoek in te dienen bij de Centrale Dienst in- en uitvoer (CDIU). Ook hier assisteren wij indien gewenst.

Assistentie vergunningaanvraag dual-use

Een vergunning is nodig als een product valt onder de reikwijdte van de dual-use verordening. Dergelijke vergunningaanvragen begeleiden wij.

Internal Compliance Programme

Een voorwaarde voor de afgifte van dual-use vergunningen is dat een onderneming beschikt over een Internal Compliance Programme (ICP). Hierin staan de interne beheersmaatregelen die toezien op naleving van wet- en regelgeving op het gebied van export controls. Een ICP is altijd maatwerk. Onze douanespecialisten hebben ruime ervaring bij het opstellen hiervan.

Export controls & sancties trainingen

Wij verzorgen trainingen voor export controls & sancties waarbij we het juridisch raamwerk en de achtergronden uiteenzetten. Tijdens de trainingen creëren we ook awareness voor het herkennen van ‘red flags’. 

Analyse van sancties en sanctiewetgeving

Onze douanespecialisten helpen bij het analyseren of bepaalde transancties zijn toegestaan. Dit gebeurt op grond van sanctiewetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van sancties voor Rusland en Iran. In veel gevallen vindt hierbij afstemming plaats met het CDIU/ Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Internationale KPMG assistentie bij export controls en sancties

Bij export control- & sanctievragen met een internationaal karakter maken wij gebruik van ons wereldwijde KPMG netwerk (actief in 147 landen). De Amerikaanse wetgeving is een voorbeeld waarmee wij helpen.

Meer weten over export controls en sancties?

Neem contact op met onze douanespecialisten. Zij staan klaar om te helpen bij export controls en mogelijke sancties voor het bedrijf.

Links & Downloads

Actueel

Contact

Senior Manager pulles.erik [at] kpmg.com Amstelveen

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.