Intermediairs

Als intermediair is men vaak voor de assurantiebelasting in Nederland de belastingplichtige, zeker als men een (aangewezen) bemiddelaar of gevolmachtigd agent is. Daarom is het als intermediair belangrijk om goed te kijken naar de volgende zaken.

Belastingplicht

De Nederlandse assurantiebelasting is qua belastingplicht veel complexer dan andere landen. Het komt in de praktijk voor dat een andere partij dan de intermediair de assurantiebelasting voldoet, zoals een verzekeraar. Als intermediair, wanneer men echter formeel de belastingplichtige is, kan de Belastingdienst desalniettemin nog naheffen. Wij adviseren intermediairs dan ook per situatie goed na te gaan of zij gehouden zijn assurantiebelasting te voldoen.

De belastingplicht stopt overigens niet bij de premie. Indien men bijvoorbeeld bemiddelt bij verzekeringen en daarvoor een vergoeding ontvangt van een ander dan de in Nederland gevestigde verzekeraar, kan er over die vergoeding assurantiebelasting verschuldigd zijn.

Plaats van risico en allocatie

Om te bepalen in welke landen assurantiebelasting verschuldigd is, moet er vastgesteld worden in welke landen het risico voor de assurantiebelasting is gelegen en welk deel van de premie/vergoeding aan dat risico moet worden toegerekend (allocatie). Dit kan spelen bij wereldwijde dekkingen, groepsdekkingen, maar bijvoorbeeld ook bij ‘construction-allrisk’- (CAR-)dekkingen, en ontelbare andere soorten verzekeringen.

Het bepalen van de plaats van risico en allocatie luistert nauw. Zo kan de verzekering van goederen die zich in meerdere landen bevinden bijvoorbeeld toch volledig in Nederland belast zijn. Dubbele (niet-)heffing komt in de praktijk dan ook voor. Vooral wanneer men als intermediair belastingplichtig is, is het van belang extra aandacht te besteden aan de plaats van risico voor de Nederlandse assurantiebelasting.

Vrijstellingen en allocatie

In Nederland gelden vrijstellingen onder meer voor herverzekeringen, de verzekering van zeeschepen, transportverzekeringen, en bepaalde inkomens- en zorggerelateerde verzekeringen. Het kan gebeuren dat een verzekering zowel vrijgestelde als belaste verzekeringselementen omvat, zoals bij transport-opslagdekkingen. In dat geval moet worden bepaald of, en in hoeverre assurantiebelasting verschuldigd is.

Vooral wanneer iemand als intermediair belastingplichtig is, moet er extra aandacht besteed worden aan de toepassing van vrijstellingen en de eventuele allocatie aan belaste risico’s. 

Intermediairs worden hiernaast met een veelvoud aan andere thema’s geconfronteerd, waaronder de samenloop met de btw (advisering versus bemiddeling), en de (verlegde) btw bij schadebehandeling en -expertise.

Vraag over de assurantiebelasting?

Het specialistenteam van KPMG Meijburg & Co helpt graag. Wij beschikken over expertise op zowel nationaal als internationaal gebied. Bovendien maken wij deel uit van het wereldwijde KPMG-netwerk. Daardoor kunnen wij goed helpen om de assurantiebelastingpositie in kaart te brengen. Wij kijken ernaar uit om kennis te maken.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.