Exportcontrols en sancties

export

Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de EU en andere internationale organisaties. Deze maatregelen worden ingezet om:

  • internationale vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen,
  • de internationale rechtsorde te bevorderen en
  • terrorisme te bestrijden.

Sancties zien op bepaalde landen, groepen of personen met wie geen handel mag worden gedreven. Dit betreft zowel de handel in goederen als in diensten. Export-controls zien op bepaalde goederen of daaraan gerelateerde diensten die niet aan bepaalde personen, landen of groepen mogen worden verstrekt. Via export-controls wordt de export naar bepaalde landen (uitvoer) gereguleerd.

Voorbeelden van sanctiemaatregelen die gericht zijn op goederenstromen zijn het verbod op leveren van bijstand en ondersteuning aan militaire activiteiten en het verbod op leveren van goederen voor tweeërlei gebruik (‘dual use’-goederen). In sommige gevallen is het toch mogelijk om deze goederen uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer goederen als eindbestemming naar een land en eindgebruiker gaan waaraan mag worden geleverd. In dat geval is een vergunning nodig en zal bewijs moeten worden geleverd dat de goederen daadwerkelijk de eindbestemming hebben die wordt opgegeven.  

Waar lopen organisaties tegenaan

Uitvoer van ‘onschuldige’ producten

In de praktijk zien we dat voor een organisatie op het oog ‘onschuldige’ producten niet mogen worden uitgevoerd. De oorzaak kan zijn dat het product een onderdeel is of kan worden van een wapen en/of dat dit product is verkocht aan een eindgebruiker die op de sanctielijst staat. Ook is het mogelijk dat deze goederen uiteindelijk terechtkomen in een land dat op de sanctielijst staat waardoor uitvoer naar dat land in zijn geheel niet mogelijk is. Deze zendingen worden dan door de douane tegengehouden.

Uitvoer van ‘dual use’-goederen

Als sprake is van zogenoemde ‘dual use’-goederen en de eindgebruiker en het eindgebruik kan worden vastgesteld en gecontroleerd en dit geen strijd oplevert met mogelijke sancties die aanwezig zijn, is het soms toch mogelijk om voor die producten een vergunning te verkrijgen en de goederen uit te voeren en te leveren aan de koper. Een dergelijke vergunning wordt afgegeven door de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU) van de Douane en kan daar worden aangevraagd.

Verplichte vergunning bij invoer van bepaalde goederen

Niet alleen bij uitvoer, maar ook bij invoer gelden sanctiemaatregelen. Dit kan ertoe leiden dat de invoer van deze goederen uit bepaalde landen verboden is of dat deze alleen mogen worden ingevoerd als het CDIU daar een vergunning voor heeft afgegeven.

Leveren technologie of technische bijstand

Ook het leveren of verstrekken van technologie of technische bijstand is verboden wanneer die kennis gebruikt kan worden door een land, persoon of groepering die op de sanctielijst staat of ten behoeve van (het ontwikkelen van) een wapen of militair product kan worden gebruikt. Recent is dit toezicht uitgebreid tot cybersurveillance. Het betreft dan een uitbreiding van de controle op goederen en technologieën die kunnen worden gebruikt voor cybersurveillance.

Hoe kunnen we helpen

Het Douaneteam kan onder andere voor u nagaan of:

  • sprake is van ‘dual use’-goederen,
  • sprake is van een vergunningplicht,
  • personen of landen op sanctielijsten voorkomen.

Als het nodig is om een vergunning bij het CDIU aan te vragen om goederen te mogen in- of uitvoeren of diensten te mogen leveren, dan kunnen zij u hierin bijstaan.

Daarnaast heeft het Douaneteam ook ruime ervaring in het opstellen van een Internal Compliance Programme (ICP). Hierin staan de interne beheersmaatregelen die toezien op naleving van geldende wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole.

Wilt u meer weten?

Neemt u dan vooral contact op met de specialisten uit het Douaneteam. Zij staan u graag te woord.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.