Export controls en sancties

Export controls en sancties

Wat zijn export controls?

Export controls is regelgeving die de uitvoer, het gebruik of de eindgebruiker van bepaalde goederen om verschillende redenen beperken. Deze beperking is voornamelijk ingegeven door de invloed die het vrije verkeer van bepaalde goederen kan hebben op de nationale en internationale veiligheid, de ontwikkeling van massavernietigingswapens en interne repressie maatregelen. De door export controls gereguleerde goederen kunnen in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld: goederen die uitsluitend een militaire toepassing kennen en zogenoemde dual-use (ofwel: tweeërlei gebruik) goederen. Dit zijn goederen die zowel een civiele als een militaire toepassing hebben. De goederen die als dual-use kunnen worden beschouwd zijn opgenomen in bijlage 1 van EU verordening 821/2021 (hierna: dual-use verordening). Voor de uitvoer van dergelijke goederen is in beginsel een vergunning nodig.

Export control wetgeving kan van toepassing zijn op fysieke goederen maar ook de verkoop of overdracht van immateriële activa zoals technologie en software. Export control regelgeving kan daarnaast een 'extraterritoriaal' effect hebben, met name voor Amerikaanse export control regelgeving. Dit maakt dat de naleving van de export control regels een multi-juridische dimensie heeft.

Wat zijn sancties?

Sancties zijn politieke handelsinstrumenten die voornamelijk door de Verenigde Naties en de Europese Unie (EU) worden opgelegd. Sancties zien op bepaalde landen, groepen of personen met wie geen handel in zowel goederen als diensten mag worden gedreven. De EU kan bijvoorbeeld sancties opleggen om de vrede te bewaken en de internationale veiligheid te versterken, internationale samenwerking te bevorderen en de gemeenschappelijke waarden en veiligheid van de EU te waarborgen. Er kunnen ook beperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld een wapenembargo of financiele sancties worden opgelegd om de eerbiediging van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat te handhaven.

Hoe kunnen wij u helpen?

Product analyse/indeling Dual-Use goederen

Onze douanespecialisten kunnen een analyse van de potentiele dual-use classificatie van een product op basis van de omschrijvingen van bijlage 1 van de dual-use verordening verzorgen. Aangezien deze omschrijvingen technisch van aard kunnen zijn, werken wij hierbij samen met bijvoorbeeld product engineers van de cliënt om tot een indeling te komen. Een startpunt is vaak de correlatietabel die is gepubliceerd door de EU Commissie.

Wanneer er twijfel bestaat over de indeling  is  tevens een mogelijkheid om een indelingsverzoek in te dienen bij de Centrale Dienst in- en uitvoer (CDIU). Ook hier kunnen wij bij assisteren.

Assistentie vergunningaanvraag

Indien een product valt onder de reikwijdte van de dual-use verordening, is een vergunning mogelijk nodig om het goed te kunnen uitvoeren. Dergelijke vergunningaanvragen kunnen wij begeleiden.

Internal Compliance Programme

Een voorwaarde voor afgifte van bepaalde dual-use vergunningen, is dat een onderneming beschikt over een Internal Compliance Programme (ICP). Hierin staan de interne beheersmaatregelen die toezien op naleving van geldende wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole. Een ICP is altijd maatwerk, onze douanespecialisten hebben ruime ervaring bij het opstellen hiervan.

Export controls & sancties trainingen

Wij verzorgen  (in-house) export controls & sancties trainingen bij cliënten waarbij het juridisch raamwerk en achtergronden worden uiteengezet alsook awareness wordt gecreëerd voor het herkennen van ‘red flags’.  

Sancties

Onze douanespecialisten kunnen assisteren bij de analyse of bepaalde voorgenomen transsancties zijn toegestaan op grond van de sanctiewetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van Rusland en Iran sancties. In veel gevallen vindt hierbij afstemming plaats met het CDIU/ Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Internationale KPMG assistentie

Bij export controls & sancties vragen met een internationaal karakter, bijvoorbeeld over de (strenge) Amerikaanse wetgeving, maken wij gebruik van ons wereldwijde KPMG netwerk (actief in 147 landen).

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met onze douanespecialisten.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.