Douanetarief

Douanetarief

Bij invoer wordt het bedrag van de verschuldigdheid van invoerrechten mede bepaald door het van toepassing zijnde douanetarief. Het douanetarief is de rekeneenheid waarmee de maatstaf van heffing dient te worden vermenigvuldigd. Dit resulteert vervolgens in het bij invoer verschuldigde invoerrecht.

Het douanetarief betreft meestal een percentage (ad valorem rechten) alhoewel voor sommige goederen een vast bedrag per specifieke eenheid is vastgesteld (specifieke rechten).

Indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur

Alle goederen die in de EU worden in- of uitgevoerd dienen te worden ingedeeld in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Deze codering van goederen is gebaseerd op het ‘Harmonized System’ (HS) van de Werelddouaneorganisatie. Ten opzicht van het HS (codering op zes cijfer niveau) kent de GN een meer gedetailleerde codering (acht cijfer niveau). De classificatie van goederen in de GN bepaalt het van toepassing zijnde invoerrecht. Een juiste indeling in de GN is dus  van belang om het correcte bedrag aan invoerrechten te bepalen.

Geïntegreerde douanetarief van de Europese Gemeenschappen (Taric)

Naast de GN, kent de EU ook het Taric. Taric bevat naast de onderverdelingen van de GN verdere onderverdelingen in verband met onder meer  tariefschorsingen, tariefpreferenties, antidumpingrechten en compenserende rechten), e eerste acht cijfers van de Taric onderverdelingen zijn altijd gelijk aan die van de GN.

Kortom, het Taric is een goederenlijst, waarin elke goederensoort is voorzien van een code die voor die goederensoort de hiervoor vermelde (tarief)gegevens aanduidt.

Nationaal Gebruikstarief

In het gebruikstarief zijn verdere onderverdelingen aangebracht met het oog op nationale tariefmaatregelen, zoals de btw-tarieven, de tarieven van de accijnzen, allerlei toegestane nationale preferentiële regelingen, contingenten en ook maatregelen van non-tarifaire aard.

Bindende Tariefinlichtingen

Indien een onderneming twijfelt over de juiste indeling van een goed, kan een zogeheten Bindende Tarief (BTI) worden aangevraagd. Een BTI verleent zekerheid omtrent de (juiste) indeling van een goed en geeft de houder ervan rechtszekerheid voor een periode van drie jaar.

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze  douanespecialisten assisteren ondernemingen geregeld bij (complexe) classificatievraagstukken zoals het uitvoeren van classificatieanalyses, het opstellen en indienen van BTI aanvragen en  het in bezwaar en beroep bepleiten van een specifieke classificatie.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met onze douanespecialisten.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.