Pakket Belastingplan 2020 en wetsvoorstellen ATAD2 en DAC6 aangenomen

18 december 2019
Wetsvoorstellen ATAD2 en DAC6 aangenomen

Op 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met:

 • het pakket Belastingplan 2020;
 • de Wet implementatie van de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2);
 • de Wet implementatie van de EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6).

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit de volgende wetsvoorstellen:

 • Belastingplan 2020;
 • Overige fiscale maatregelen 2020;
 • Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord;
 • Wet bronbelasting 2021;
 • Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven;
 • Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij naar ons memorandum Belastingplan 2020.

Bij de aanvaarding van het pakket Belastingplan 2020 en de wetsvoorstellen inzake de implementatie van ATAD2 en DAC6 heeft de Kamer ook enkele moties aanvaard. Bovendien wordt parallel aan de implementatie van ATAD2 per 1 januari 2020 het zogenoemde CV/BV-besluit ingetrokken. De aangenomen moties en de gevolgen van het intrekken van het desbetreffende beleidsbesluit lichten wij hieronder kort toe.

Overnemen goede elementen VK-belastingstelsel

 • De regering wordt verzocht om een studie te doen naar de vereenvoudigingen die in het fiscale stelsel van Groot-Brittannië zijn doorgevoerd, te evalueren in hoeverre de goede elementen hiervan kunnen worden overgenomen in het Nederlandse fiscale stelsel en de Kamer hierover te informeren. De motie is vooral gericht op het verlagen van de marginale belastingdruk en het transparanter en eenvoudiger maken van het belastingstelsel – dit met het oog op het lonender maken van werken (motie 35.302, letter N).

Onderzoek naar verminderen lastendruk in o.a. glastuinbouw, voedselverwerkende industrie en papier en chemie

 • De regering wordt verzocht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de extreme lastenstijgingen waarmee een aantal bedrijfssectoren wordt geconfronteerd als gevolg van de invoering van de ODE-heffing (‘opslag duurzame energie’) te verminderen en eventueel te temporiseren, daarover in overleg te treden met deze sectoren en de Kamer over de voortgang van dit overleg te informeren (motie 35.304, letter F).

Voorkomen dubbele heffing door ATAD1 en -2

 • Door ATAD1 en -2 kunnen situaties ontstaan die resulteren in dubbele heffing. De staatssecretaris wordt verzocht om in de uitvoeringspraktijk het voorkomen van dubbele heffing te bevorderen, en om het komende jaar in gesprek te gaan met de Europese Commissie en andere lidstaten om te bezien of, en zo ja, hoe dubbele heffing kan worden weggenomen als de oorzaak in de richtlijnen is gelegen (motie 35.241, letter H).

Intrekken CV/BV-besluit

Parallel aan de implementatie van ATAD2 zal per 1 januari 2020 ook het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 6 juli 2005, IFZ2005/546M, Stcrt. 2005, 167, over hybride entiteiten onder het belastingverdrag met de Verenigde Staten worden ingetrokken (het zogenoemde CV/BV-besluit). Omdat dit besluit per 1 januari 2020 niet langer van toepassing is, heeft de afspraak met de inspecteur over de voorwaarden voor het achterwege blijven van artikel 24, lid 4 van het verdrag met ingang van die datum zijn belang verloren en treedt dat artikel weer onmiddellijk in werking. Indien in de vaststellingsovereenkomst tevens zekerheid vooraf is gegeven op andere fiscale aspecten, blijft de materiële werking van de vaststellingsovereenkomst voor die aspecten in stand. Een op basis van artikel 2 van de Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland‑Verenigde Staten van Amerika 1992 in samenhang met het besluit van 6 juli 2005 afgegeven beschikking om ontslagen te worden van de verplichting tot inhouding van dividendbelasting ingevolge artikel 10 van dit belastingverdrag, verliest eveneens haar belang per 1 januari 2020 (zie besluit van de staatssecretaris van Financiën van 16 december 2019, Stcrt. 2019, 66196).

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.