Cash flow management

cashflow

Cash flow management & planning tijdens de coronacrisis

Door de coronacrisis komt er voor u als ondernemer ongetwijfeld in hoog tempo veel op u af. Binnen een kort tijdsbestek moet u mogelijk snel beslissingen nemen waarvan de gevolgen voor de langere termijn niet zijn te overzien. Juist in deze financieel-economisch onzekere tijden, tijdens deze coronacrisis, is gedegen cash flow management dan ook cruciaal. Een belangrijke eerste stap is daarbij dat u zo snel mogelijk grip krijgt op uw liquiditeit.

Cash is key: zorg voor grip op uw liquiditeit

Nu wereldwijd toeleveringsketens, afzetkanalen, de financiële markten en het dagelijkse functioneren van veel bedrijven door de coronacrisis wordt ontwricht, komen de inkomsten- en kasstroom van uw onderneming waarschijnlijk onder druk te staan, wat invloed heeft op uw cash flow management. Om grip te houden op uw liquiditeitspositie is het belangrijk om uw uitgaven- en inkomstenpatroon hierop aan te passen. Als u dat niet doet, dan zal uw positie snel verslechteren. Snel schakelen is van groot belang, eenmaal handelen vanuit een liquiditeitstekort kan uw opties en keuzevrijheid beperken.

Fiscale aandachtsgebieden 

Aan de hand van de kamerbrieven van 12 maart, 17 maart en 19 maart hebben wij fiscale aandachtspunten op een rij gezet die voor u van belang kunnen zijn in deze economisch uitdagende tijden. In deze sectie hebben wij een selectie gemaakt van de initiatieven die het kabinet neemt tijdens de coronacrisis om u als ondernemers tegemoet te komen, we kijken hierbij in het bijzonder naar de maatregelen die relevant kunnen voor zijn voor uw liquiditeitspositie en uw cash flow management zo kunnen beinvloeden.

Wij zien fiscale mogelijkheden in de volgende aandachtsgebieden:

Op basis van de bovenstaande aandachtspunten kunt u de liquiditeit van uw onderneming mogelijk verbeteren door bijvoorbeeld uitstel van betaling aan te vragen over verschuldigde omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting, het verlagen van uw voorlopige aanslag, en het terugvragen van btw over facturen die afnemers mogelijk niet meer (kunnen) betalen als gevolg van de coronacrisis.

Juridische aandachtsgebieden

Indien (een onderdeel van) uw onderneming in liquiditeitsproblemen dreigt te komen kan het een oplossing zijn om de in de organisatie aanwezige liquiditeit te (her)verdelen. Zo kunnen er vanuit de aandeelhouder(s) of groepsvennootschappen aanvullende leningen worden verstrekt of kapitaalstortingen op aandelen worden gedaan. Bestaande leningen kunnen waar nodig ook omgezet worden in kapitaal. Tevens kan er via uitkeringen (als dividend, agio of anderszins) liquiditeit aanwezig in dochtervennootschappen hoger in de organisatie worden geplaatst om het vervolgens te (her)verdelen tussen de verschillende dochtervennootschappen.

Vanwege de onzekere tijden waarin wij ons op dit moment bevinden, dient het bestuur van een vennootschap alvorens mee te werken met een dergelijke kapitaalverstrekking of uitkering een (nog) zorgvuldige afweging te maken. Van groot belang hierbij is de analyse of de continuïteit van de vennootschap in gevaar kan komen als gevolg van een dergelijke kapitaalverstrekking of uitkering (de zogenaamde solvabiliteitstest).

Een goede administratie kan het bestuur in de toekomst helpen om aan te tonen dat het een zorgvuldige afweging heeft gedaan en heeft gehandeld in het belang van de vennootschap en haar onderneming, rekening houdend met de belangen van alle relevante stakeholders.

Meijburg Legal heeft een memorandum opgesteld met pragmatische mogelijkheden voor het bestuur (en de raad van commissarissen) om haar besluitvorming op een juiste wijze te documenteren zonder daarvoor een fysieke vergadering te houden. Dit memorandum kunt in de rechter zijbalk van deze pagina terugvinden. 

Tijdig actie ondernemen 

Hebt u vragen naar aanleiding van onze tips en adviezen? Dan staan onze Meijburg adviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale, juridische en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

Meer informatie of advies?

Naast de fiscale en juridische aandachtspunten van KPMG Meijburg & Co zijn er meer mogelijkheden om uw cash positie te verbeteren. Zo bieden onze Audit en Advisory collega’s ook diverse methoden die u hierbij kunnen helpen. Hebt u behoefte aan een integraal adviesgesprek, dan organiseren wij dat graag.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.