Geen notariële akte
De nieuwe regeling voorziet slechts nog in twee rechtsvormen, namelijk de vennootschap en de commanditaire vennootschap (CV). Het onderscheid tussen maatschap, VOF en CV is komen te vervallen. De nieuwe personenvennootschap kan op eenvoudige wijze worden aangegaan, door het sluiten van een overeenkomst tussen de vennoten. Hiervoor is geen notariële akte vereist. Ook toe- en uittreding van vennoten kan op basis van de bestaande vennootschapsovereenkomst en gaat daardoor buiten de notaris om. Het wetsvoorstel maakt ook mogelijk dat vennoten de vennootschap ontbinden terwijl één van de vennoten de onderneming via een eenmanszaak voortzet. Het wetsvoorstel introduceert daarvoor het principe van overgang onder algemene titel van vermogensbestanddelen. Op grond hiervan is het niet nodig om vermogensbestanddelen van de vennootschap aan de eenmanszaak over te dragen. Ook hiervoor is volgens het wetsvoorstel géén notariële akte vereist, maar geldt wel - enigszins afwijkend - dat voor overgang van registergoederen (zoals onroerende zaken) eerst aan de voor levering vereiste voorschriften moet worden voldaan.

Wel rechtspersoonlijkheid
Een andere belangrijke wijziging van het wetsvoorstel is de mogelijkheid tot het toekennen van rechtspersoonlijkheid aan de vennootschap. Deze ontstaat na het aangaan van de overeenkomst. Inschrijving in het handelsregister is daarvoor niet verplicht. De vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen vrij eenvoudig goederen op naam van de vennootschap verkrijgen. Alleen voor het verkrijgen van registergoederen of het optreden als erfgenaam is inschrijving van de vennootschap met rechtspersoonlijkheid vereist. Het hebben van rechtspersoonlijkheid vereenvoudigt vervolgens ook het toe- en uittreden van vennoten.  

Notaris en poortwachtersrol
De toenemende verwachtingen van de maatschappij en diverse overheidsinstanties ten aanzien van de notaris is een trend die al enige tijd gaande is. Dit is een logische ontwikkeling wanneer men die trend benadert vanuit de kernwaarden van het notariaat: bijdragen aan rechtszekerheid en rechtsbescherming, met taken als fraudebestrijder, belangenbehartiger, voorlichter, inhoudelijk expert, adviseur en bovenal ‘facilitator’ van een goed en ordelijk werkend rechtssysteem. Onder het wetsvoorstel kan rechtspersoonlijkheid eenvoudig zonder betrokkenheid van de notaris worden verkregen en is er voor overgang onder algemene titel na ontbinding van de vennootschap ook geen notariële tussenkomst nodig. Hiermee geeft het wetsvoorstel geen blijk van de toenemende behoefte van de maatschappij en overheidsinstanties dat de notaris binnen ons rechtssysteem als poortwachter optreedt. Dat is een gemiste kans en een groot risico wat betreft het doel van dit wetsvoorstel om kortgezegd zekerheid en bescherming te bieden.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van het wetsvoorstel. Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.