Vrijstelling Vennootschapsbelasting Zorg BV’s vanaf 2021

1 september 2020
zorg

Vanaf 1 januari 2021 zijn zogenaamde ’zorgvennootschappen‘ waarvan alle aandelen worden gehouden door een stichting of tussenhoudster (BV) slechts onder door de Staatssecretaris van Financiën (hierna de Belastingdienst) nader gestelde voorwaarden vrijgesteld van Vennootschapsbelasting.

Wat zijn zorgvennootschappen?

Onder zorgvennootschappen worden verstaan: besloten en naamloze vennootschappen waarvan de feitelijke activiteiten voor tenminste 90% bestaan uit de verpleging, genezing en/of verzorging van zieken, kraamvrouwen, personen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. 

Wat moet u doen om in aanmerking te komen?

De voorwaarden waaronder zorgvennootschappen een beroep kunnen doen op de vpb-vrijstelling of de zorgvrijstelling kunnen voortzetten, zijn door de Belastingdienst reeds gepubliceerd in een beleidsbesluit op 25 november 2019 (nr. 2019-187751). Belanghebbenden zijn daarbij in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 31 december 2020 aan de voorwaarden te voldoen om vanaf 1 januari 2021 in beginsel in aanmerking te komen of te blijven komen voor de zorgvrijstelling.

Aangezien de door de Belastingdienst gestelde, voorwaarden in het algemeen leiden tot noodzakelijke statutenwijzigingen is het van belang om nu al actie te ondernemen om tijdig, dat wil zeggen vóór 1 januari 2021, aan de voorwaarden te kunnen voldoen

Hoe kunnen wij helpen?

Onze adviseurs helpen u graag om de huidige fiscale positie van uw Zorg BV’s te beoordelen en bij de invulling van de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voor de zorgvrijstelling Vennootschapsbelasting ondersteuning te bieden.  

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.