Voorwaarden ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’ (NOW) bekendgemaakt

1 april 2020
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging

Op 31 maart 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de voorwaarden van de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’ (NOW) bekendgemaakt. Wij gaan hierna kort op deze regeling in.

Globale inhoud NOW-regeling

In lijn met de aankondiging van 17 maart 2020 voorziet de regeling in een tegemoetkoming in de loonkosten als een werkgever door de coronacrisis een omzetdaling van 20% of meer verwacht en uiteindelijk ook ondervindt. In verhouding tot de omzetdaling zal een tegemoetkoming worden verleend tot 90% van de in aanmerking komende loonkosten. De tijdelijke noodmaatregel probeert werkgevers zo veel mogelijk te stimuleren om werknemers (met tijdelijke en met vaste contracten) in dienst te houden.

Hoewel de omzetdaling op groepsniveau wordt berekend, moet iedere inhoudingsplichtige (die in aanmerking komt) de subsidieaanvraag zelfstandig doen. De aanvraagprocedure gebeurt in twee stappen, die beide in beginsel online via de website van het UWV kunnen worden gedaan.

  1. Bij de eerste stap wordt een voorschot aangevraagd op basis van de verwachte omzetdaling. Het UWV betaalt 80% van de berekende subsidie als voorschot en streeft naar een betaling daarvan binnen twee tot vier weken. Deze aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend.
  2. Bij de tweede stap moet de werkgever de definitieve aanvraag indienen binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de werkgever het omzetverlies in de subsidieaanvraag heeft berekend. Op basis van de werkelijke omzetdaling in die periode wordt dan het definitieve subsidiebedrag vastgesteld en verrekend met het voorschot.

Enkele overige aandachtspunten

  • Het definitieve subsidiebedrag wordt onder meer verlaagd als:
    - in de periode maart tot en met mei 2020 de daadwerkelijke loonsom lager is dan driemaal de loonsom uit het eerste aangiftetijdvak van 2020 (veelal januari 2020); en/of
    - de werkgever na 17 maart 2020 een of meer verzoeken indient om een of meer werknemers te ontslaan in verband met bedrijfseconomische omstandigheden.
  • De regeling staat open voor buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen voor zover deze lichamen loon hebben waarover Nederlandse premies sociale verzekeringen worden afgedragen. Buitenlandse groepsvennootschappen worden niet meegenomen in de berekening van de omzetdaling als zij geen Nederlands loon voor de sociale verzekeringen hebben.
  • Onder omzet wordt verstaan de netto-omzet, zoals gedefinieerd in het jaarrekeningenrecht. In beginsel is dat de omzet verminderd met onder meer kortingen.
  • De regeling legt allerlei administratieve en informatieve verplichtingen op aan de werkgever.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.