Verdere versobering van de 30%-regeling per 1 januari 2024

27 oktober 2023
versobering

De 30%-regeling voor werknemers met een specifieke deskundigheid die vanuit het buitenland worden geworven, wordt verder versoberd per 1 januari 2024 indien de Eerste Kamer ook met het wetsvoorstel instemt.

Momenteel betalen werknemers bij toepassing van deze regeling geen belasting over maximaal 30% van hun loon gedurende maximaal 5 jaar. De 30%-regeling is bedoeld als compensatie voor extra kosten die buitenlandse werknemers maken als zij in Nederland komen werken (zogenoemde extraterritoriale kosten, zoals reis- en huisvestingskosten).

Door een aangenomen amendement bij het Belastingplan 2024 wordt de 30%-regeling gedurende de looptijd van 5 jaar stapsgewijs afgebouwd naar een 10%-regeling. Meer specifiek kan gedurende de eerste 20 maanden van de looptijd nog 30% van het loon onbelast worden vergoed. In de volgende 20 maanden daalt dit percentage naar 20% en tijdens de laatste 20 maanden bedraagt de onbelaste vergoeding 10% van het loon.

Er geldt een overgangsregeling voor werknemers aan wie reeds in december 2023 de 30%-vergoeding was toegekend. Zij krijgen niet te maken met de afbouw van de vergoeding. Dit geldt derhalve zowel voor bestaande werknemers met de 30%-regeling maar ook voor buitenlandse werknemers waarvan de tewerkstelling in Nederland nog start vóór 31 december 2023.

Afschaffen partiële buitenlandse belastingplicht

Momenteel kunnen werknemers die in Nederland wonen en de 30%-regeling hebben, gebruik maken van de zogenoemde partiële buitenlandse belastingplicht. Dat betekent dat zij als niet-inwoner/buitenlands belastingplichtige worden behandeld voor toepassing van Box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) en Box 3 (inkomen uit sparen en beleggen), ondanks dat zij in Nederland wonen.

Door een ander aangenomen amendement bij het Belastingplan 2024 wordt ook de partiële buitenlandse belastingplicht afgeschaft en wel per 1 januari 2025. Werknemers die over het laatste loontijdvak van 2023 de 30%-regeling genoten, kunnen op basis van overgangsrecht nog tot en met 2026 gebruikmaken van de partiële buitenlandse belastingplicht.

Aftopping 30%-regeling

De aangenomen amendementen zijn een aanzienlijke verdere versobering van de 30%-regeling. Vorig jaar werd al in het Belastingplan bekend gemaakt dat de 30% vanaf 1 januari 2024 niet langer kan worden toegepast op het loon boven de zogenoemde Balkenendenorm (‘WNT-norm’, 2023: €223.000).

Ook voor deze aftopping is sprake van een overgangsregeling. Voor werknemers aan wie de 30%-regeling al in december 2022 was toegekend, geldt de aftopping niet per 1 januari 2024 maar vanaf 1 januari 2026.

Keuze 30%-regeling of vergoeden werkelijke kosten

Vanaf 1 januari 2023 kan de werkgever jaarlijks kiezen om ofwel de 30%-regeling toe te passen dan wel om de werkelijke extraterritoriale kosten aan de werknemer te vergoeden op declaratiebasis. Vanwege de diverse versoberingen van de 30%-regeling is het raadzaam om de gevolgen van beide opties door te rekenen zodat weloverwogen een keuze gemaakt wordt.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.