Update ‘no deal-brexit’: terugtrekkingsregeling VK-onderdanen en familieleden

21 maart 2019
Brexit puzzelstukjes

Vooruitlopend op een mogelijke ‘no deal-brexit’ heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een terugtrekkingsregeling gepubliceerd voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) en hun familieleden die op 29 maart 2019 rechtmatig in Nederland verblijven. Deze voorziet in een overgangsregeling die loopt tot 30 juni 2020 en aansluitend een definitieve regeling. 

Op 8 januari 2019 hebben wij u al bericht over deze overgangsregeling. Hieronder gaan wij in op de uitbreiding van de regeling met een voorziening voor grensarbeiders en geven wij verdere informatie over de uitvoering van de overgangsregeling. 

‘No deal-regeling’ voor grensarbeiders

In aanvulling op de eerder aangekondigde overgangsregeling voor Britten en hun familieleden die voor de brexit al rechtmatig in Nederland verblijven is er nu ook een overgangsregeling voor Britse grensarbeidersin het geval van een no deal-brexit. De regeling houdt in dat zij tijdens de overgangsperiode, onder voorwaarden, in Nederland mogen blijven werken zonder dat hiervoor een werkvergunning is vereist. 

Om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Men moet op 29 maart 2019 in Nederland werkzaam zijn als grensarbeider.
  • Men moet over een geldig arbeidscontract beschikken waaruit blijkt dat de werkzaamheden in Nederland ook na 29 maart 2019 voortduren.
  • De grensarbeider moet in het VK wonen (daar het hoofdverblijf hebben) en gemiddeld één keer per week terugkeren naar het VK.
  • Men moet beschikken over een geldig Brits paspoort. 

Voldoet men aan de voorwaarden, dan is het van belang om eerst in persoon een zogenoemde verblijfsaantekening algemeen aan te vragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (‘IND’). Dit is een sticker die de IND in het paspoort plaatst en die een vereiste is om gebruik te mogen maken van de vrijstelling voor de werkvergunning. 

De IND schrijft niet voor hoe wordt aangetoond dat men al voor 29 maart 2019 als grensarbeider in Nederland werkt. Ook staat niet vast waaraan een arbeidscontract moet voldoen en of daarin bijvoorbeeld specifiek moet zijn opgenomen dat (een deel van) het werk in Nederland plaatsvindt. De sticker bevat de volgende aantekening: ‘grensarbeider VK, arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist’ en is geldig voor de gehele overgangsperiode, dus tot 30 juni 2020. 

Stickerafspraak

De IND heeft normaal gesproken een beperkt aantal loketten bemand. De verwachting is dan ook dat de agenda vrij snel vol zal zijn en dat de wachttijden voor het ophalen van de sticker zullen oplopen. Wij raden dus aan om snel contact met de IND op te nemen voor het inplannen van een afspraak. 

Personen die over een zogenoemd V-nummer beschikken kunnen hun afspraak eenvoudig via de website van de IND maken. 

Uiteraard is het voor de werkgever van belang dat een kopie van de sticker wordt opgenomen in het personeelsdossier. 

Nog niet werkzaam in Nederland voor de brexit?

De vrijstelling geldt niet voor grensarbeiders die pas na de brexit starten met hun werkzaamheden in Nederland. Voor hen is na de brexit een werkvergunning vereist. Per geval zal men moeten beoordelen of aan de voorwaarden voor een werkvergunning wordt voldaan. De aanvraag voor een werkvergunning kan worden ingediend bij het UWV en hiervoor geldt een wettelijke behandeltermijn van vijf weken. Voor assistentie bij de procedure kunt u contact opnemen met ons immigratieteam. 

Overgangsregeling in de praktijk

Tijdelijke verblijfsvergunning

Vooruitlopend op de mogelijkheid van een no deal-brexit stuurt de IND voor 29 maart 2019 aan alle Britten die ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente en die daarmee onder de overgangsregeling vallen, een schriftelijke verklaring waarin het verblijfsrecht wordt bevestigd. Deze brief is de zogenoemde tijdelijke verblijfsvergunning en heeft belangrijke juridische waarde, omdat hiermee het rechtmatig verblijf in Nederland wordt aangetoond. 

Dit is vooral van belang als het op 29 maart aanstaande inderdaad tot een no deal-brexit komt. De tijdelijke verblijfsvergunning is dan geldig tijdens de overgangsperiode die loopt tot 30 juni 2020. Wij benadrukken dat het document alleen geldig is in combinatie met een geldig paspoort. Een kopie moet worden overhandigd aan de werkgever, die deze moet opnemen in het personeelsdossier. Daarnaast moet men als men van of naar Nederland reist zowel de tijdelijke verblijfsvergunning als het Britse paspoort bij zich dragen. 

Ook gezinsleden van Britten die zelf niet de EU/EER- of Zwitserse nationaliteit hebben ontvangen een tijdelijke verblijfsvergunning. Voor hen geldt dat zij ook het (verlopen) EU-verblijfsdocument moeten kunnen laten zien. Zij moeten beide documenten dus goed bewaren. 

Britten die op 29 maart 2019 in bezit zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd hebben op grond van deze vergunning ook na de brexit rechtmatig verblijf in Nederland. Er is daarom geen aanleiding om aan hen een tijdelijke verblijfsvergunning te verstrekken. Voor Britten die tevens de nationaliteit van een andere EU/EER-lidstaat hebben geldt dat zij na de brexit verblijfsrecht in Nederland hebben op grond van deze tweede nationaliteit. Ook zij ontvangen daarom geen tijdelijke verblijfsvergunning. 

Definitieve regeling

De overgangsperiode wordt benut om, op aanvraag, aan Britten en hun gezinsleden een Nederlandse verblijfsvergunning te verstrekken waarmee het verblijf in Nederland ook na de overgangsperiode kan worden voortgezet. Die vergunning wordt verleend onder dezelfde voorwaarden die nu gelden voor verblijf als EU-onderdaan. Daar zijn dus geen nieuwe of strengere voorwaarden aan verbonden.

Om de grote hoeveelheid aanvragen goed te kunnen verwerken is het belangrijk dat men wacht op een uitnodiging van de IND om de verblijfsvergunning aan te vragen en dat men deze niet op eigen initiatief indient. De IND zorgt ervoor dat iedereen deze uitnodiging uiterlijk op 1 april 2020 heeft ontvangen. 

Voor de brexit nog geen verblijfsrecht in Nederland?

Voor Britten die pas na de brexit in Nederland willen gaan wonen geldt dat zij in geval van een no deal-brexit vanaf 30 maart 2019 een verblijfsvergunning moeten aanvragen onder het nationale recht, zoals een kennismigrantenvergunning of een verblijfsvergunning voor studie. Voor hen geldt niet het vereiste om over een machtiging tot voorlopig verblijf te beschikken. Dit betekent dat zij zonder speciaal visum naar Nederland mogen reizen om zich hier te vestigen.

Per individueel geval zal moeten worden beoordeeld onder welke voorwaarden men voor een verblijfsvergunning in aanmerking kan komen. Voor advies over en assistentie bij de procedure kunt u contact opnemen met ons immigratieteam. 

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.