Uitzicht op meer mogelijkheden voor internationale waardeoverdracht Nederlands pensioenkapitaal

14 december 2023
pensioen

Nederland belemmert ongerechtvaardigd het vrije verkeer van werknemers door specifieke voorwaarden te stellen bij de internationale waardeoverdracht van pensioenkapitaal. Dat heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld. Daarom moet Nederland zijn wetgeving aanpassen. Hierdoor zullen er meer mogelijkheden ontstaan voor de internationale waardeoverdracht van Nederlands pensioenkapitaal.

Het Hof oordeelde in twee zaken dat de volgende twee voorwaarden niet zijn toegestaan:

  1. De buitenlandse pensioenregeling mag geen ruimer afkoopverbod hebben dan toegestaan in Nederland.
  2. De buitenlande pensioenuitvoerder moet een overeenkomst sluiten met de Nederlandse Belastingdienst waarin staat dat als er toch wordt afgekocht, de pensioenuitvoerder aansprakelijk is voor de Nederlandse belasting.

Praktijkervaringen: waardeoverdracht nu bijna onmogelijk

In de praktijk leiden bovenstaande twee voorwaarden ertoe dat het bijna onmogelijk is om Nederlands pensioenkapitaal over te dragen naar een buitenlandse regeling. Voor de eerste voorwaarde geldt als uitgangspunt in Nederland dat pensioenkapitaal niet kan worden afgekocht. Wordt dit wel gedaan, dan is tot 69,5% belasting verschuldigd (inkomstenbelasting plus revisierente). In veel landen zijn er wel afkoopmogelijkheden, die dus ruimer zijn dan in Nederland.

Als Nederlands pensioenkapitaal wordt overgedragen aan een buitenlandse regeling, leidt dit onder de huidige regels tot een directe heffing in Nederland van maximaal 69,5%. Een werknemer die binnen Nederland zijn pensioenkapitaal overdraagt, loopt niet tegen dit risico aan.

De andere voorwaarde houdt in dat bij een internationale waardeoverdracht zekerheid gesteld moet worden door de buitenlandse en/of de Nederlandse pensioenuitvoerder. Als beide uitvoerders niet bereid zijn om deze zekerheid te stellen, moet de werknemer zelf zekerheid bieden. Wanneer hij hier niet aan voldoet, leidt dit in Nederland ook tot een directe heffing van maximaal 69,5%. Voor werknemers die hun pensioen overdragen binnen Nederland hoeft geen zekerheid gesteld te worden.

Belemmering vrije verkeer van werknemers

Over beide voorwaarden oordeelt het Hof dat sprake is van een belemmering van het vrije verkeer van werknemers. Dit is het geval, omdat een werknemer die pensioen opbouwt via een niet-Nederlandse werkgever wordt benadeeld in vergelijking met de werknemer die binnen Nederland pensioen opbouwt en wisselt van werkgever binnen Nederland.

Die regeling kan de werknemer ervan weerhouden om in een ander land te gaan werken of om pensioenkapitaal over te dragen. Het Hof stelt daarbij dat Nederland niet heeft kunnen aantonen dat de Nederlandse wetgeving geschikt is en niet verder gaat dan noodzakelijk om het algemeen belang te bereiken. Concreet betekent dit dat Nederland zijn wet- en regelgeving moet aanpassen.

Meer internationale waardeoverdrachten in de toekomst?

Het is nog onduidelijk wanneer en hoe de wetgeving zal wijzigen. Naar verwachting zullen er wel meer mogelijkheden ontstaan voor de internationale waardeoverdracht van Nederlands pensioenkapitaal. Dit is bijvoorbeeld van belang voor Nederlandse werknemers die binnen de EU een dienstbetrekking aangaan, en werknemers die tijdelijk voor een Nederlandse werkgever komen werken en daarna hun pensioenkapitaal willen overdragen naar een ander land. Weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf of die van jouw (internationale) werknemers? Neem contact met ons op!

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.