Uitbreiding en verdere versoepeling uitstel van betaling voor ondernemers

3 april 2020
Versoepeling uitstel betaling

Onder verwijzing naar onze eerdere berichtgeving over de door het kabinet getroffen maatregelen in het kader van de coronacrisis (onder meer op 13 maart, 18 maart en 20 maart), berichten wij u nader over het bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden voor ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen (zijn ge)komen. Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft bij Kamerbrief van 2 april 2020 namelijk een uitbreiding, verdere versoepeling en vereenvoudigingen van het tijdelijke uitstelbeleid voor belastingschulden bekendgemaakt; verdere versoepeling uitstel van betaling voor ondernemers.

Het tijdelijke uitstelbeleid vanaf 19 maart 2020

Een Kamerbrief van 19 maart 2020 vermeldde al dat iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, in aanmerking komt voor uitstel van betaling van de verschuldigde omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering direct en voor drie maanden stopgezet. Uit de brief van 19 maart 2020 bleek dat voor uitstel langer dan drie maanden aanvullende informatie nodig is.

Uitbreiding

Het tijdelijke uitstelbeleid gaat nu gelden voor een groter aantal voor ondernemers relevante belastingen, te weten: de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE (zie hierna), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Voor alle belastingen geldt dat verzoeken om uitstel van betaling in ieder geval tot 19 juni 2020 volgens het tijdelijke uitstelbeleid worden afgehandeld.

Eerder waren al maatregelen bekend geworden ten aanzien van betalingsverplichtingen op grond van de douaneregelgeving, waaronder het op verzoek verlenen van uitstel van betaling (zie onze berichtgeving van 26 maart 2020).

Dividend(belasting)

Een belastingmiddel als de dividendbelasting is juist weer uitgezonderd van het tijdelijke uitstelbeleid, omdat het uitkeren van dividenden de liquiditeitspositie van bedrijven juist verzwakt. In de brief van 2 april 2020 roept de staatssecretaris bedrijven dan ook op om voorlopig geen dividenden uit te keren.

Verdere versoepeling

Verdere versoepeling uitstel van betaling voor ondernemers;
De staatssecretaris versoepelt de voorwaarden om uitstel van betaling te verkrijgen voor een periode langer dan drie maanden. Hij stelt daarbij wel voorop dat in dat geval een inhoudelijke toets noodzakelijk blijft. Wel laat hij de eis van een verklaring van een zogeheten derde-deskundige vervallen als de totale belastingschuld waarvoor uitstel van betaling wordt gevraagd minder dan € 20.000 bedraagt. In die gevallen kan de ondernemer volstaan met ‘lichtere’ informatie. Hierbij kan worden gedacht aan stukken waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de voorgaande maanden. Nadere instructies zullen worden geplaatst op de website van de Belastingdienst. Als het totale bedrag waarvoor uitstel van betaling wordt aangevraagd meer bedraagt dan € 20.000 blijft een verklaring van een derde-deskundige, zoals een accountant of brancheorganisatie, dus wel vereist. Ook hierover wordt binnenkort een nadere uitwerking bekend gemaakt.

Vereenvoudigingen in verzoekprocedure

Een verzoek om uitstel van betaling kan sinds 2 april 2020 ook worden gedaan via de website van de Belastingdienst, en wel door middel van een eenvoudig online formulier. Op dit moment is dit al mogelijk voor de omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting. In de loop van de week van 6 april 2020 is het formulier ook te gebruiken voor de overige belastingmiddelen die vallen onder het tijdelijke uitstelbeleid.

Het verzoek om uitstel van betaling kan ook nog steeds schriftelijk worden ingediend.

Na ontvangst van het online formulier of een brief zet de Belastingdienst direct alle invorderingsmaatregelen stil. Eén verzoek volstaat nu voor uitstel van alle soorten openstaande belastingschulden die onder het uitstelbeleid vallen. De ondernemer krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling. Dit uitstel geldt zowel voor de openstaande schuld(en) op het moment van het verzoek, als voor nieuw opkomende schulden in de daaropvolgende uitstelperiode van drie maanden. Er hoeft dus niet steeds een nieuw verzoek om uitstel van betaling te worden ingediend. Het voorgaande geldt volgens de website van de Belastingdienst voor alle uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingediend. Voor aangiftebelastingen als de omzet- en loonbelasting geldt dat het verzoek om uitstel pas (automatisch) kan worden verleend als er een naheffingsaanslag is opgelegd, dus als aangifte is gedaan.

Melding betalingsonmacht

De site van de Belastingdienst meldt in het kader van bijzonder uitstel voor een periode langer dan drie maanden dat een uitstelverzoek ingediend door een bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is, onder de vennootschapsbelasting valt en de loon- en/of omzetbelasting niet kan betalen, in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht wordt gezien. De Belastingdienst beoordeelt deze melding en stuurt hierover een apart bericht.

G-rekening

Voor ondernemers met een g-rekening is een aanvullende maatregel genomen. Het wordt nu ook mogelijk deze geblokkeerde bankrekening, waarmee normaal gesproken alleen de loon- en omzetbelasting kunnen worden betaald, vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Verdere instructies voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering volgen nog.

Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE)

Het kabinet heeft in zijn brief van 17 maart 2020 al aangekondigd dat het de heffing van de EB en de ODE voor bedrijven tijdelijk wil uitstellen. De staatssecretaris gaat bij beleidsbesluit goedkeuren dat energieleveranciers voor leveringen van aardgas en elektriciteit in de maanden april, mei en juni 2020 de EB en de ODE, alsmede de btw hierover, op een later moment worden verschuldigd dan normaal.

De goedkeuring zal over het algemeen niet gaan gelden voor leveringen van aardgas en elektriciteit aan huishoudens en kleinere bedrijven. Het gaat bij de goedkeuring – kort gezegd – namelijk om leveringen waarvoor de energieleverancier factureert zonder voorschotten of, als toch sprake is van voorschotten, de eindfactuur ziet op een kalendermaand. Uitgangspunt is dat de energieleverancier voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE, noch de btw hierover, in rekening brengt bij de betreffende klanten. Hiermee kan aan bedrijven uitstel van betaling van de ODE en EB worden geboden. In oktober 2020 worden de EB en ODE, vermeerderd met de btw hierover, via een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht en verschuldigd door de energieleveranciers.

Mocht u vragen hebben over de  verdere versoepeling uitstel van betaling voor ondernemers, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.