Tax Update Shipping & Offshore - September 2019

5 september 2019
shipping-en-offshore-tonnage-tax

Beste lezer,

Dit is de derde editie van onze Tax Update voor de Shipping & Offshore-sector. Hierin informeren wij u over nationale en internationale ontwikkelingen, uiteenlopende jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen die actueel en relevant zijn voor de sector.
Doe er uw voordeel mee!

Wilt u deze Tax Update Shipping & Offshore ook als nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich (vrijblijvend en zonder verplichtingen) hier aanmelden. U wordt dan periodiek op de hoogte gehouden over nationale en internationale ontwikkelingen, allerlei jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen in de Shipping & Offshore-sector.

Marktgroep Shipping & Offshore
KPMG Meijburg & Co

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cabotageheffing, boorplatforms en boorwerkzaamheden in rechtszaken

Het Hof van Beroep in Lagos heeft op 24 juni 2019 uitspraak gedaan in de zaak tussen Transocean Support Services Nigeria Limited & 3 Ors. en Nigerian Maritime Administration and Safety Agency & Minister of  Transport waarin het besliste dat boorplatforms geen vaartuigen zijn in de zin van de Wet op de cabotage voor de kustvaart en binnenvaart en derhalve niet onderworpen zijn aan een toeslag van 2% op betalingen uit hoofde van boorcontracten.

Eerder, op 14 juni 2019, oordeelde het Federale Hooggerechtshof in de zaak tussen Seadrill Mobile Units Nigeria Limited en de Minister van Vervoer & 2 Ors. dat een 'boorschip' een vaartuig is dat uitsluitend wordt gebruikt voor de zeescheepvaart, het vervoer van personeel en operationele uitrusting, en de opslag plus het transport van olie- en gasproducten.

Klik hier voor de nieuwsbrief met informatie over dit onderwerp.

Staatssteun: Commissie stemt in met verlenging van wijzigingen in Nederlandse tonnagebelastingregeling

De Europese Commissie heeft in het kader van de EU-regels inzake staatssteun toestemming verleend voor de verlenging van drie wijzigingen in de Nederlandse tonnagebelastingregeling tot 31 december 2028. De drie maatregelen, die oorspronkelijk in 2009 en 2010 zijn goedgekeurd, voorzien in een verlaagd tonnagebelastingtarief voor grote schepen van meer dan 50.000 nettotonnages, een verlaagde tonnagebelastingbasis voor scheepsmanagementbedrijven en de toepassing van de tonnagebelastingregelingen op kabelleggende schepen, pijplijnleggende schepen, onderzoeksschepen en kraanschepen.

De Commissie heeft de verlenging beoordeeld in het kader van haar richtsnoeren inzake staatssteun voor het zeevervoer en de mededeling over scheepsbeheer. De Commissie concludeerde dat deze in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. Met de verlenging van de drie maatregelen beoogt Nederland bij te dragen tot een versterking van zijn maritieme cluster en die van de EU. In dat kader moedigt het partijen van buiten de EU aan schepen om te vlaggen naar registers van Nederland en andere lidstaten.

Om de goedkeuring voor verlenging van de Commissie te verkrijgen, hebben de Nederlandse autoriteiten toegezegd de tonnagebelastingwetgeving te wijzigen. Zij hebben schriftelijk toegezegd de tonnagebelastingregeling voor 1 januari 2020 aan te passen. De aanpassingen behelzen het volgende:

a. invoering van een EU/EER-vlagverplichting voor scheepsmanagementbedrijven;

b. een minimumvereiste voor toetreding tot de belastingregeling voor schepen die voor 1 januari 2020 nieuw verworven/onder beheer zijn, te weten de eis dat ten minste één schip in eigendom/onder beheer onder een EU/EER-vlag vaart;

c. een maximum van 50% op de inkomsten van nevenactiviteiten;

d. vervulling van ten minste één van de gestelde voorwaarden voor vaartuigen die op tijds- of reisbasis worden gecharterd: 

(1) De begunstigde van de tonnagebelastingregeling heeft, naast op basis van tijds-/reisbevrachting gecharterde vaartuigen die door andere ondernemingen worden uitgerust en bemand, ook vaartuigen in zijn vloot waarvoor hij zelf voor de bemanning en het technisch beheer instaat, mits die vaartuigen ten minste 20% van de totale onder de tonnagebelastingregeling vallende vloot uitmaken.

(2) Het aandeel van de vaartuigen die zowel onder niet-EER-vlag varen als op basis van tijd-/reisbevrachting worden gecharterd, is niet groter dan 75% van de onder de tonnagebelastingregeling vallende vloot van de begunstigde. 

(3) Om voor tonnagebelasting in aanmerking te komen, vaart ten minste 25% van de totale vloot van de begunstigde onder EER-vlag.

Deze wijzigingen zijn van cruciaal belang voor ondernemingen die de gunstige Nederlandse tonnagebelastingregeling toepassen. Wij raden u aan de gevolgen van deze wijzigingen te analyseren en de toepasselijke oplossingen en potentiële kansen in kaart te brengen voordat deze in 2020 van kracht worden.

Rondetafelbijeenkomst: Noorwegen

Wij zijn bezig met de organisatie van een rondetafelbijeenkomst op 1 november aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst zullen de fiscale aspecten van offshore-activiteiten op het Noors continentaal plat besproken worden. Torstein Jansen-Vistnes zal hierbij als speciale gast aanwezig zijn. Gezien zijn ervaring met de Noorse belastingdienst en KPMG zijn wij zeer verheugd dat hij als gastspreker gaat optreden. Indien u de rondetafelbijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden bij: Nederstigt.Krista@kpmg.com of Verlee.Milene@kpmg.com

U ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging.

Altijd het laatste shipping en offshore nieuws ontvangen?

Schrijf u hier in om de Shipping & Offshore tax updates te ontvangen en blijf zo periodiek op de hoogte!

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.