Tax Update Shipping & Offshore - Oktober 2019

14 oktober 2019
shipping-en-offshore-tonnage-tax

Beste lezer,

Dit is de vierde editie van onze Tax Update voor de Shipping & Offshore-sector. Hierin informeren wij u over nationale en internationale ontwikkelingen, uiteenlopende jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen die actueel en relevant zijn voor de sector.
Doe er uw voordeel mee!

Wilt u deze Tax Update Shipping & Offshore ook als nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich (vrijblijvend en zonder verplichtingen) hier inschrijven. U wordt dan periodiek op de hoogte gehouden over nationale en internationale ontwikkelingen, allerlei jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen in de Shipping & Offshore-sector.

Marktgroep Shipping & Offshore
KPMG Meijburg & Co

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Australië: Risico's bij verrekenprijzen en leaseafspraken in offshore drilling

De Australische belastingdienst (ATO) heeft op 26 september jl. een voorlopig nalevingsrichtsnoer (draft compliance approach) gepubliceerd voor verrekenprijzen in het kader van projecten waarbij, in Australische wateren, gebruik wordt gemaakt van zg. mobile offshore drilling units (MODU's) die niet in handen zijn van een Australische eigenaar.

De draft compliance approach — PCG 2019/D5 — zou met name gevolgen hebben voor Australische belastingplichtigen die onder rompbevrachtingsovereenkomsten met niet in Australië gevestigde verbonden partijen vaartuigen huren voor boor- en aanverwante activiteiten (bv. het plaatsen van pijpleidingen en kraanwerkzaamheden) in Australische wateren.

Voor meer informatie bezoek de website.

Cyprus: afschaffing van initiële vergoeding voor scheepsregistratie

De waarnemend minister voor Scheepvaart van Cyprus, Natasa Pilides, heeft de parlementaire commissie voor Vervoer ingelicht over nieuwe, voorlopige regels voor het nieuwe prijsstellingsbeleid van het scheepsregister. Onder deze regels, die al door het kabinet zijn goedgekeurd, wordt het mogelijk om vergoedingen af te ronden en samen te voegen en wordt ook de initiële registratievergoeding voor zeeschepen in de Cypriotische handelsvloot afgeschaft.

klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Denemarken: tonnagebelasting

In de tweede helft van november 2019 wordt in Denemarken een wetsvoorstel ingediend over uitbreiding van de tonnagebelastingregeling naar een aantal gespecialiseerde scheepvaartactiviteiten. Verder voorziet het wetsvoorstel in een uitbreiding van de aftrek voor zeelieden naar zeevarenden aan boord van onderzoeksschepen van de marine. Het voorstel bevat meerdere nieuwe elementen. We komen zo snel mogelijk met details bij u terug.

Nederland: Belastingplan 2020 (tonnagebelasting)

Afgelopen Prinsjesdag (17 september) presenteerde het kabinet zijn Belastingplan 2020 aan de Tweede Kamer. In de voorgestelde belastingmaatregelen ligt de nadruk op verlaging van de arbeidskosten, bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking, bevordering van een gunstig ondernemersklimaat voor reële economische activiteiten en verdere milieumaatregelen. Veel van de voorgestelde maatregelen worden per 1 januari 2020 van kracht, waaronder ook enkele nieuwe elementen in verband met de Nederlandse tonnageregeling. Volg deze link voor een totaaloverzicht van de voorgestelde belastingmaatregelen in Nederland.

Met inachtneming van de EU-regels voor overheidssteun heeft de Europese Commissie ingestemd met verlenging van het Nederlandse tonnageregime voor zeeschepen tot 31 December 2028. Om de goedkeuring van de Commissie voor die verlenging te verkrijgen, heeft het kabinet toegezegd het tonnageregime aan te passen ten aanzien van i) vaartuigen die op tijds- of reisbasis worden gecharterd, ii) het vlagvereiste, en iii) het vereiste dat maximaal 50% van de inkomsten afkomstig mag zijn uit activiteiten die als secundair worden beschouwd in de zeevervoersector.

  • De wijziging bedoeld onder i) betekent, in het kort, dat het totaal, op jaarbasis, van de dagelijkse nettotonnages van de schepen die een belastingplichtige gedurende een bepaald jaar voor charters op tijds- of reisbasis gebruikt, en die niet onder de vlag varen van een lidstaat van de EU of de EER, niet hoger mag zijn dan 75% van het totaal, op jaarbasis, van de dagelijkse nettotonnages van alle schepen van die belastingplichtige die voor het tonnageregime in aanmerking komen. Bij het berekenen van dit maximum van 75% wordt het tonnage van een schip waarvan de belastingplichtige mede-eigenaar is, slechts in aanmerking genomen naar evenredigheid van zijn aandeel in de eigendom.
  • De bij ii) genoemde wijziging leidt tot twee aanpassingen. Ten eerste moet een belastingplichtige die gebruik wil maken van een wettelijke vrijstelling van het vlagvereiste met ten minste één van zijn vaartuigen (in eigendom, gecharterd etc.) die voor het tonnageregime in aanmerking komen, onder de vlag varen van een lidstaat van de EU of de EER. Ten tweede gaat het vlagvereiste ook gelden voor scheepsmanagers (technisch en bemanning) ten aanzien van de vaartuigen die zij namens een andere partij beheren.
  • Als gevolg van de wijziging onder iii) mag het aandeel van de winst uit niet-vervoersactiviteiten niet groter zijn dan 50% van de totale winst op jaarbasis. Wordt dit plafond in enig jaar overschreden, dan valt het deel van de winst dat aan niet-vervoersactiviteiten moet worden toegeschreven, buiten het tonnageregime en wordt het dus belast volgens de reguliere voorschriften voor het bepalen van de winst.

Gezien hun mogelijk significante impact wordt aanbevolen de gevolgen van deze nieuwe voorschriften goed te analyseren. De voorgestelde voorschriften voorzien overigens ook in een overgangsregeling. Dat betekent dat sommige voorschriften in verband met het vlagvereiste pas van kracht worden met ingang van het eerste boekjaar dat op of na 1 januari 2029 begint, voor vaartuigen waarvoor al vóór 31 december 2019 een aanvraag voor het tonnageregime was ingediend. Wij adviseren u contact op te nemen met uw tonnagebelastingspecialist om na te gaan of het noodzakelijk of verstandig is actie te ondernemen in verband met de nieuwe voorschriften en het overgangsrecht.

KPMG Middle East and South Asia (MESA): belastinggids

De onderstaande link biedt toegang tot de nieuwste editie (2019) van de belastinggids van KPMG voor het Midden-Oosten en Zuid-Azië (MESA). De gids, onderdeel van het toonaangevende regioprogramma van KPMG, is online beschikbaar op kpmg.com, maar ook als KPMG MESA app.

MESA is een diverse en snelgroeiende regio die zich uitstrekt van de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC) en het hele Midden-Oosten tot Zuid-Azië. Elk land binnen deze sub-regio’s heeft zijn eigen onderscheidende kenmerken, wat zich onder meer uit in verschillen qua belastingstelsel en regelgeving, maar ook in de economische en financiële omgeving. Een buitengewoon handige belastinggids voor bedrijven die zaken doen in het MESA-gebied! Klik hier voor de juiste link.

Mexico: belastinghervormingsinitiatief voor 2020

Meerdere elementen in het belastinghervormingsinitiatief voor 2020 kunnen specifiek voor de offshore-industrie relevant zijn (leasen van mobiele assets, inhouding omzetbelasting voor het inhuren van arbeid, het concept van de vaste inrichting etc.). Bezoek de website voor meer informatie.

EU: walstroom (evaluatierapport)

De evaluatie omvat de doelstellingen van de energiebelastingrichtlijn, alle bepalingen van die richtlijn en relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het betreft de periode vanaf het moment van goedkeuring van de richtlijn tot de meest recente rapportage. Overeenkomstig artikel 19, lid 1, van de richtlijn kan de Raad, naast de bepalingen van met name de artikelen 5, 15 en 17, op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen besluiten dat een lidstaat uit specifieke beleidsoverwegingen wordt gemachtigd verdere belastingvrijstellingen of -verlagingen in te voeren. Uit het rapport blijkt dat sinds 2019 vier lidstaten om een afwijking hebben verzocht om zo een verlaagd belastingtarief te kunnen toepassen voor elektriciteit die rechtstreeks wordt geleverd aan vaartuigen die zijn afgemeerd op een ligplaats in een haven.

Volg deze link voor het volledige rapport.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat ook in het Nederlandse Belastingplan voor 2020 een voorstel zou worden opgenomen voor een vrijstelling van energiebelasting voor walstroom (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-39775.html). Dit blijkt echter niet te zijn doorgegaan. De verwachting is nu dat dit voorstel wordt opgenomen in de belastingplannen voor 2021. Van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders hebben wij begrepen dat voor 2020 een specifieke compensatieregeling wordt overwogen.

Verenigde Staten van Amerika: BEAT

BEATis een nieuwe maatregel tegen uitholling van de belastinggrondslag, en maakt deel uit van de hervorming van het Amerikaanse belastingstelsel. BEAT voorziet in een boeteheffing van 10% op bepaalde aftrekbare betalingen die multinationale Amerikaanse belastingplichtigen verrichten aan verbonden entiteiten in het buitenland. De reikwijdte van BEAT is beperkt tot specifieke multinationale groepen, namelijk groepen i) waarvan de gemiddelde opbrengsten in de VS gedurende een proefperiode van drie jaar hoger zijn dan 500 miljoen dollar, en ii) waarvan de laagbelaste uithollingsbetalingen een bepaald percentage van de totale aftrek overschrijden (over het algemeen 3%, en 2% voor bepaalde financiële instellingen).

BEAT heeft gevolgen voor interne betalingen die door multinationale expediteurs worden verricht. Expediteurs werken veelal via een intern, wereldwijd netwerk van partijen aan logistieke uitdagingen, met inachtneming van de internationale regelgeving. De interne betalingen die door Amerikaanse entiteiten worden verricht aan buitenlandse gelieerde vennootschappen – met name betalingen voor vervoersdiensten door derden – zijn door de Amerikaanse belastingdienst aangemerkt als risicovol in het kader van BEAT.

Hoe kunnen wij u helpen het BEAT-risico te beheersen? De BEAT-voorschriften laten ruimte voor een aantal zeer specifieke, technische uitzonderingen. Op basis van onze analyse en afhankelijk van de specifieke groepsstructuur en juridische structuur van een expediteur valt naar ons inzicht een aanzienlijk deel van de interne betalingen onder een of meer van de beschikbare uitzonderingen. We hebben die uitzonderingen inmiddels met succes toegepast bij meerdere expediteurs, waardoor zij hun BEAT-risico sterk hebben weten te verminderen. Aangezien BEAT alleen van toepassing is op groepen waarvan de uithollingsbetalingen ten minste 3% van hun totale aftrek bedragen, liggen enkele Amerikaanse belastingplichtigen dankzij onze analyse inmiddels helemaal buiten het bereik van BEAT.

Wilt u meer weten over de gevolgen van BEAT, neem dan contact op met een van onze fiscalisten in de VS:

Patrick J. Browne Jr. / KPMG LLP /+1 (202) 256-9096 / patrickbrowne@kpmg.com

Kimberly J. Majure / KPMG LLP / +1 (202) 533-5270 / kmajure@kpmg.com

Rondetafelbijeenkomst: vrijdag 1 november 2019 - Rotterdam

Een buitenlandse vennootschap die actief is op het Noorse deel van het continentaal plat, moet aan uiteenlopende regels voldoen en rekening houden met fiscale gevolgen.

Wanneer diensten in verband met offshore-activiteiten gedurende meer dan in totaal dertig dagen worden verricht binnen een periode van twaalf maanden, geldt dit normaal gesproken als een vaste inrichting en kan de aan die vaste inrichting toe te rekenen winst bijgevolg in Noorwegen worden belast. Wanneer een persoon gedurende een periode van twaalf maanden langer dan dertig dagen offshore aanwezig is, kan Noorwegen het Noorse broninkomen uit arbeid belasten.

Binnen de sector is men daar goed van op de hoogte, maar veel buitenlandse ondernemingen realiseren zich niet dat zij aan Noorse compliancevereisten moeten voldoen, ook al valt de vennootschap of persoon onder een belastingverdrag.

De Shipping & Offshore market group van Meijburg wil u dan ook graag uitnodigen voor een rondetafelbijeenkomst met Torstein Jansen-Vistnes, van KPMG Norway.

Wilt u meer weten of zich aanmelden, bezoek dan onze website.

Non Tax: Beheer van cyberrisico's in de maritieme sector

Net als in andere bedrijfstakken worden ook processen in de maritieme sector in rap tempo gedigitaliseerd. Door tal van innovaties zijn vaartuigen steeds intensiever verbonden met meer traditionele IT-systemen - zowel aan boord als aan de wal. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om vaartuigen van een afstand te bedienen en te onderhouden. De digitalisering brengt echter ook nieuwe cyberrisico's met zich mee. Samen met verschillende organisaties in het zeevervoer werkt KPMG aan beveiliging van hun vloot op basis van de ervaring die wij hebben opgedaan in de sectoren olie & gas en chemie.

In dit korte artikel leggen we u uit wat wij in dit verband voor u kunnen betekenen. 

Altijd het laatste shipping en offshore nieuws ontvangen?

Schrijf u hier in om de Shipping & Offshore tax updates te ontvangen en blijf zo periodiek op de hoogte!

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.