Tax Update Shipping & Offshore - Mei 2019

9 mei 2019
shipping-en-offshore-tonnageregime

Beste lezer,

Dit is de eerste editie van onze nieuwe Tax Update voor de Shipping & Offshore sector. Hierin informeren wij u over nationale en internationale ontwikkelingen, uiteenlopende jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen, die relevant zijn voor de sector.
Doe er uw voordeel mee!

Marktgroep Shipping & Offshore
KPMG Meijburg & Co

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrest Hof van Justitie EU: Letse zeeman sociaal verzekerd in Letland

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) oordeelde op 8 mei jl. in haar arrest, dat een Letse zeeman - inwoner van Letland en werkzaam voor een Nederlandse werkgever aan boord van een zeeschip varend onder een niet EU-vlag buiten het grondgebied van de Europese Unie - sociaal verzekerd is in zijn woonland (Letland). De arbeidsverhouding heeft voldoende aanknoping met het grondgebied van de EU, waardoor de zeeman binnen de werkingssfeer van de EU-verordening inzake de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels valt. Op basis van deze coördinatieregels is de sociale zekerheid toegewezen aan Letland. Klik hier voor meer informatie over het arrest.
 

Nederlands minimumloon aan boord van zeeschepen?

De uitspraak van de Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak) op 17 april jl. over de Wet minimumloon kan flinke gevolgen hebben. Volgens de Raad van State moet, als een zeeschip een Nederlandse thuishaven heeft, het Nederlandse minimumloon worden betaald. Dit raakt een groot deel van de Nederlandse vloot. De loonkosten van niet-EU-matrozen aan boord van zeeschepen met een Nederlandse thuishaven nemen dan immers fors toe. Zie voor meer informatie:

Tonnageregime (scheepsmanagement) onder de loep 

Scheepsmanagement (volledige technische en bemanningsbeheer) kan in aanmerking komen voor het tonnageregime. Momenteel is Nederland met de Europese Commissie in gesprek over de verlenging van deze regeling:

  • Een van de belangrijkste punten die ter discussie staat, is de eis van de Commissie dat de algemene vlagvoorwaarde (EU/EEA-vlag) ook voor scheepsmanagers gaat gelden (dat is nu nog niet het geval).
  • Tevens wil de Commissie de toepassing van het tonnageregime op time/voyage charters aanscherpen.
  • De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders heeft, mede met inbreng van KPMG Meijburg & Co, de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Financiën van input voorzien ten behoeve van de discussie met de Commissie.
  • Eind mei hoopt men op meer duidelijkheid. Een eventuele aanpassing lijkt dan in het Belastingplan 2020 te worden verwerkt.

Scheepsbouw/vaste inrichting voor bouwtoezicht opdrachtgever op buitenlandse werf?

Conclusie van A-G Niessen van 23 maart 2019; belanghebbende verrichtte toezichthoudende werkzaamheden voor zijn werkgever op de bouw van een boorschip in Zuid-Korea. Relevant in deze zaak is of de bouwtoezichtwerkzaamheden, die worden verricht namens de koper van het schip op de scheepswerf, resulteren in een vaste inrichting in Zuid-Korea. Het Hof en de A-G zijn van mening dat er geen sprake is van een vaste inrichting. Klik hier voor de volledige uitspraak.

Mijnbouwwet: verhoging investeringsaftrek installaties op zee

Op 30 april jl. is een conceptversie van het wetsvoorstel “Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek mijnbouw op zee)” gepubliceerd ter consultatie.
Het wetsvoorstel voorziet in een verhoging van de investeringsaftrek (artikel 68a van de Mijnbouwwet) voor mijnbouw op zee van 25% naar 40%. Dit maakt de aftrek generiek voor investeringen in bedrijfsmiddelen voor alle mijnbouwinstallaties, met uitzondering van verplaatsbare mijnbouwinstallaties. Daarnaast is voorgesteld dat de aftrek niet alleen geldt voor de aanschaf of voortbrenging van een mijnbouwinstallatie, maar tevens voor het aanbrengen van verbeteringen. Indien het wetsvoorstel in werking treedt, geldt deze wijziging in de investeringsaftrek óók voor het lopende belastingjaar. 
Verder bevat het wetsvoorstel nadere regels omtrent het verwijderen van mijnbouwwerken op zee en land, alsook de introductie van een nieuw systeem tot zekerheid voor de nakoming van de verwijderingsverplichtingen. Klik hier voor het wetsvoorstel. 
 

IRS “Practice unit on shipping and air transport article”

Onlangs (30 april jl.) heeft de US Internal Revenue Service (IRS) een zogenaamde “practice unit” gepubliceerd. Deze worden gepubliceerd voor interne trainingsdoeleinden van de IRS en gemaakt door de “Large Business and International division” dat zich primair focust op bedrijven. Het document beschrijft de toepassing van het scheepvaartartikel in de US en relevante verdragen. Zie Shipping and Air Transport Article Overview

Informatie

Wilt u meer weten over een of meerdere van bovenstaande onderwerpen? Dan kunt u gerust contact opnemen met onze specialisten van het Shipping & Offshore team. U vindt de contactgegevens hiernaast op deze site.

Altijd het laatste shipping en offshore nieuws ontvangen?

Schrijf u hier in om de Shipping & Offshore tax updates te ontvangen en blijf zo periodiek op de hoogte!

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.