Tax Update Shipping & Offshore - Juni 2019

25 juni 2019
shipping-en-offshore-tonnage-tax

Beste lezer,

Dit is de tweede editie van onze nieuwe Tax Update voor de Shipping & Offshore sector. Hierin informeren wij u over nationale en internationale ontwikkelingen, uiteenlopende jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen, die actueel en relevant zijn voor de sector.
Doe er uw voordeel mee!

Wilt u deze Tax Update Shipping & Offshore ook als nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich (vrijblijvend en zonder verplichtingen) hier aanmelden.
U wordt dan periodiek op de hoogte gehouden over nationale en internationale ontwikkelingen, allerlei jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen in de Shipping & Offshore sector.

Marktgroep Shipping & Offshore
KPMG Meijburg & Co

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Douanerecht - indeling scheepscasco’s

In deze zaak is, na verwijzing, in geschil of scheepscasco’s voor de douaneheffing dienen te worden ingedeeld als zeeschepen of niet-zeeschepen. De indeling als zeeschip heeft alleen betrekking op schepen ontworpen en gebouwd voor de vaart in volle zee. Hof Amsterdam stelt de prejudiciële vraag wat in dit verband moet worden verstaan onder ‘de vaart in volle zee’. 
Voor meer informatie:https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:GHAMS:2019:1170 

Mijnbouwwet

Op 10 mei 2019 heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen inzake het staatswinstaandeel. De Hoge Raad oordeelde dat uit een geldlening voortvloeiende rentelasten in principe alleen als kosten aan een winningsvergunning kunnen worden toegerekend, indien die geldlening is aangegaan voor financiering van bezittingen, die worden gebruikt in het winningsbedrijf. Er zijn echter omstandigheden denkbaar waaronder een geldlening, die op het moment van het aangaan ervan (nog) niet voor financiering van in het winningsbedrijf gebruikte bezittingen diende, die functie op een later moment wel gaat vervullen. Dit arrest is relevant voor mijnbouwondernemingen/oliemaatschappijen in relatie tot de Mijnbouwwet, maar mogelijk ook voor andere onderdelen van het belastingrecht, waaronder het tonnageregime. 
Voor meer informatie:https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:687 

Btw zeeschepen 0%

Nederland
De Belastingdienst heeft over de per 1 januari 2019 gewijzigde toepassing van het btw-nultarief voor zeeschepen een vragenbrief beantwoord. In de brief staat ook een voorbeeld modelverklaring. De antwoorden geven een beter beeld inzake de toepassing van het btw-nultarief voor zeeschepen.


België
Door de wet van 29 november 2017 vond er een wijziging in het Btw-Wetboek plaats. Het begrip 'zeeschip' werd vervangen door het begrip 'schip voor de vaart op volle zee'. Met een recent gepubliceerde circulaire is er meer duidelijkheid verschaft over hoe dit nieuwe begrip wordt toegepast.
Voor vragen rond de antwoordenbrief of circulaire kunt u contact opnemen met een van onze btw-specialisten.

Btw-nultarief niet voor opvijzelbare offshore boorplatforms

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt dat de btw-vrijstelling voor schepen op volle zee niet geldt voor de opvijzelbare offshore boorplatforms van GSP (de nationale rechter moet nog een laatste verificatie van de feiten uitvoeren). Deze zijn namelijk niet aan te merken als ‘schepen voor de vaart op volle zee’, maar als drijvende installaties die overwegend in een stilstaande positie worden gebruikt om offshore koolwaterstofvelden te exploiteren. Interessante vraag hierbij is: waar ligt de grens (schip voor de vaart op volle zee versus drijvende installaties) in dit kader? 
Voor meer informatie: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215244&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5977249

Nederland - rulingbeleid (in relatie tot Nederlandse tonnageregime)

In november 2018 kondigde de Nederlandse staatssecretaris van Financiën plannen aan voor herziening van de Nederlandse rulingpraktijk. Hij heeft deze plannen recent uitgewerkt in een conceptbesluit. Het doel van de herziening is het vormgeven van een meer transparante rulingpraktijk en het verder waarborgen van de kwaliteit van de rulingpraktijk voor bedrijven met reële activiteiten. Om dit te bereiken bevat het conceptbesluit onder meer strengere eisen voor rulings die vanaf 1 juli 2019 worden overeengekomen. 
Het conceptbesluit geldt voor internationale rulings die van toepassing zijn op de  vennootschapsbelasting, dividendbelasting en bilaterale verdragen en regelingen ter voorkoming van dubbele belastingheffing met betrekking tot die belastingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ‘advance pricing agreements’ (APA’s), rulings over de deelnemingsvrijstelling, de innovatiebox, het tonnageregime, de vraag of sprake is van een vaste inrichting en afspraken over het toerekenen van activa en winst aan een vaste inrichting.
Voor meer informatie: https://meijburg.nl/nieuws/staatssecretaris-maakt-voorgenomen-beleid-vernieuwde-rulingpraktijk-bekend. 

Richtlijn voor Saoedi-Arabië: btw-implicaties in olie- en gassector

De Saoedische General Authority of Zakat and Tax (GAZT) publiceerde onlangs een richtlijn over de btw-implicaties voor transacties in de olie- en gassector ("de richtlijn"). In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: toepasselijkheid van btw-registratie, territoriale omvang van het land, leveringen van olie en gas, werkzaamheden in de sector, input-btw, btw-verplichtingen en boetes.
In het hoofdstuk over leveringen van olie en gas wordt duidelijkheid gegeven over de plaats van levering van goederen, waaronder levering via distributiesystemen van pijpleidingen, import, export, leveringen na uitklaring bij export en levering bij schorsing van een douanerecht.
Voor meer informatie: https://www.vat.gov.sa/sites/default/files/2019-05/Vat_Oil_Gas_Guideline_Eng_Rv1.pdf 

Brazilië: Repetro 

Op 5 april 2019 is de Normatieve Regeling RFB nr. 1880 gepubliceerd in het Braziliaanse staatsblad. Hierin worden de wijzigingen beschreven in de Bijzondere Belasting- en Douaneregeling voor de tijdelijke toelating van olie- en gasapparatuur (de zogeheten "Repetro-Sped"), geregeld door Normatieve Regeling RFB nr. 1871/2018. Met de nieuwe normatieve regeling zijn daarnaast Normatieve Regeling RFB nr. 1600/2015 en 1415/2013 gewijzigd.
Zie meer informatie: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=99920 

Ronde tafelbijeenkomst sociale zekerheid/arrest Hof van Justitie EU: Letse zeeman sociaal verzekerd in Letland

Op vrijdag 7 juni vond de eerste ronde tafelbijeenkomst van de Shipping & Offshore-groep plaats. Het onderwerp was het arrest van het Hof van Justitie EU rond de Letse zeeman. Het Hof was in deze zaak van mening dat in het geval van een EU-werkgever en een in de EU wonende werknemer,  varend aan boord van een zeeschip onder niet-EU-vlag, niet de wetgeving van de lidstaat van de werkgever moet worden toegepast, maar de wetgeving van het woonland van de werknemer. Tijdens de bijeenkomst is deze jurisprudentie uitgebreid besproken en met de deelnemers ook de praktijk, met name de bezwaarlijke praktische gevolgen, uitvoerig gedeeld. Daida Hadzic gaf daarnaast vanuit haar ervaring bij de Deense overheid en de Europese Commissie aansprekende voorbeelden en achtergrondinformatie. Naast de onderlingoverlegprocedure zijn er verschillende manieren besproken om op relevante ontwikkelingen te reageren. Duidelijk was dat het veelal communicerende vaten zijn en er zorgvuldig wordt nagedacht hoe hiermee moet worden omgegaan.

Extra ronde tafelbijeenkomst

Gezien het enthousiasme over deze ronde tafelbijeenkomst, overwegen wij er nog een te houden. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar: Nederstigt.Krista@kpmg.com of Verlee.Milene@kpmg.com    

Ronde tafelbijeenkomst: Noorwegen

Wij werken ook aan een andere ronde tafelbijeenkomst, vooralsnog gepland in oktober van dit jaar, met als onderwerp fiscale aspecten inzake offshore werkzaamheden op het Noorse continentale plat. Speciale gast daarbij is Torstein Jansen-Vistnes. Een zeer gewaardeerde gast, gelet op zijn ervaring bij de Noorse belastingdienst en KPMG. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u ons dit laten weten via e-mail: Nederstigt.Krista@kpmg.com of Verlee.Milene@kpmg.com 

Altijd het laatste shipping en offshore nieuws ontvangen?

Schrijf u hier in om de Shipping & Offshore tax updates te ontvangen en blijf zo periodiek op de hoogte!

 

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.