Tax Update Shipping & Offshore - December 2019

19 december 2019
shipping-en-offshore-tonnage-tax

Beste lezer,

Dit is de vijfde editie van onze Tax Update voor de Shipping & Offshore-sector. Hierin informeren wij u over nationale en internationale ontwikkelingen, uiteenlopende jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen die actueel en relevant zijn voor de sector.
Doe er uw voordeel mee!

Wilt u deze Tax Update Shipping & Offshore ook als nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich (vrijblijvend en zonder verplichtingen) hier inschrijven. U wordt dan periodiek op de hoogte gehouden over nationale en internationale ontwikkelingen, allerlei jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen in de Shipping & Offshore-sector.

Marktgroep Shipping & Offshore
KPMG Meijburg & Co

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estland: Invoering tonnagebelasting

Met ingang van 1 januari 2020 worden er verschillende wijzigingen op de wet op de vennootschapsbelasting van kracht, op basis van twee voorstellen tot wetswijziging (nrs. 705 SE en 722 SE). Via wetsvoorstel 722 SE wordt de tonnagebelasting voor scheepvaartmaatschappijen ingevoerd bij wijze van alternatief voor het bestaande Vpb-regime. Zie voor de volledige tekst van het wetsvoorstel (in het Ests) de volgende link: 722 SE. De regels zijn grotendeels vergelijkbaar met die van het Nederlandse Vpb-regime. Ze omvatten ook maatregelen rondom de belasting van bemanningsleden en sociale-verzekeringspremies.

Het is de bedoeling dat het tonnagebelastingregime op 1 juli 2020 in werking treedt, al moet het wel eerst door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

Guernsey, Isle of Man en Jersey: Richtlijn over de vereisten omtrent economische aanwezigheid

Op 22 november 2019 is er een richtlijn gepubliceerd over bepaalde aspecten van de vereisten omtrent economische aanwezigheid zoals die gelden voor Guernsey, het Isle of Man en Jersey. Het document bevat ook specifieke richtlijnen over de vereisten inzake economische aanwezigheid voor scheepvaartmaatschappijen, en wel in hoofdstuk 4.8 (inclusief een aantal voorbeelden). Bekijk het document hier

Indonesië: Upstreamactiviteiten in de olie- en gassector; fiscale prikkels voor kostentoerekening

De regeling van 2019 wordt gezien als een poging om het upstreamsegment van de olie- en gassector aantrekkelijker te maken voor beleggers en ondernemers; naar verluidt zijn er nog meer fiscale prikkels in voorbereiding. Verwacht wordt dat deze fiscale stimuleringsregeling zal leiden tot een positieve cashflow voor exploratiebedrijven en in aanmerking komende exploitatiebedrijven. Ook wordt verwacht dat de toelichting op de fiscale behandeling zowel de belastingcontrole als de procedure voor het betwisten van een aanslag efficiënter zal maken.

Voor nadere informatie verwijzen we u graag naar een rapport uit oktober 2019, opgesteld door de KPMG Member Firm in Indonesië.

Kenia: Inkomsten van niet-ingezeten scheepvaartmaatschappijen

Met de Finance Act, No. 23 of 2019, gepubliceerd op 7 november 2019, zijn een aantal wijzigingen van kracht geworden op de Income Tax Act (vennootschapsbelasting), waaronder een clausule voor scheepvaartmaatschappijen. Artikel 9, lid 1, van deze wet is nu ook van toepassing op de belastbare inkomsten van niet-ingezeten scheepvaartmaatschappijen.

Nigeria: Internationale scheepvaartactiviteiten

Op 4 december 2019 heeft de Federal Inland Revenue Service (FIRS) via een algemene kennisgeving: informatiedocument nr. 2019/03 over de aanspraak op fiscale voordelen in Nigeria (“de Circular”) gepubliceerd. De Circular biedt advies en helderheid over de toegang tot en berekening van uiteenlopende fiscale voordelen die uit hoofde van belastingverdragen beschikbaar zijn voor ingezetenen en niet-ingezetenen die inkomsten ontvangen uit Nigeria en haar verdragspartners. In de Circular komen ook scheepvaartactiviteiten aan bod.

De verdragen ter voorkoming van dubbele belasting (DTA's) voorzien momenteel in wijzigingen van de toepassing van artikel 14 van de Corporate Income Tax Act op bedrijven die actief zijn in de internationale transportsector in of vanuit een verdragsland. Volgens die wijzigingen zijn er twee gevallen waarin een bedrijf in deze sector in aanmerking komt voor voordelen onder het verdrag:

  1. wanneer er sprake is van wederkerigheid in de internationale bewegingen van een buitenlandse luchtvaart- of scheepvaartmaatschappij tussen Nigeria en een verdragsland. Anders gezegd, wanneer een Nigeriaanse transportonderneming in een verdragsland actief is en een in datzelfde verdragsland gevestigde buitenlandse transportonderneming in Nigeria actief is, worden beide ondernemingen in het betreffende jaar in hun eigen land belast;
  2. is er geen sprake van wederkerigheid, dan geldt het belastingtarief zoals vermeld in het desbetreffende DTA (doorgaans tussen 1,0% en 1,5%). Uitsluitend de DTA's met het Verenigd Koninkrijk, Italië en China zijn van deze regel vrijgesteld.

Klik hier om de Information Circular te downloaden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wole Obayomi (KPMG Nigeria): ng-fmtaxenquiries@ng.kpmg.com.

Nederland: Jurisprudentie over tonnagebelasting

  • Shipmanagement (technisch beheer en bemanningsbeheer): Deze zaak betrof de vraag of de belastingplichtige nog voldeed aan de vereisten van het tonnageregime inzake shipmanagement (volledig technisch en bemanningsbeheer) wanneer hij sommige bemanningsbeheeractiviteiten uitbesteedde aan een derde partij. Volgens de rechtbank behield de belastingplichtige onder de contractuele afspraken de feitelijke zeggenschap bij de selectie van bemanningsleden en was hij daar ook bij betrokken. Bovendien was de belastingplichtige actief betrokken bij de toewijzing van medewerkers aan afzonderlijke schepen en kon hij zo nodig tussenbeide komen ("actieve bemoeienis"). De belastingplichtige hield ook toezicht op de inzet van bemanningsleden. Klik op deze link voor de tekst van de uitspraak van de rechtbank, die naar ons oordeel van praktisch belang is.
     
  • Tonnagebelasting (assurantieprovisie en frequentiekorting voor herhaaldelijk bevaren van kanaal): Belastingplichtige X had een aandeel in verschillende fiscaal transparante commanditaire vennootschappen (cv’s) in de scheepvaartsector. Ook de verzekering van de desbetreffende schepen werd namens die cv's door de belastingplichtige geregeld.  Aangezien de belastingplichtige de verzekering van meerdere schepen bij dezelfde assurantiemakelaar onderbracht, genoot de belastingplichtige zelf (en niet de cv) een korting op de verzekeringspremie. De belastingplichtige genoot bovendien een frequentiekorting, omdat de schepen het desbetreffende kanaal regelmatig bevoeren. De rechtbank was van oordeel dat het tonnageregime op beide soorten inkomsten van toepassing is, aangezien beide verband houden met de exploitatie van de vaartuigen van de cv's. De inkomsten vloeien niet voort uit een afzonderlijke onderneming van de belastingplichtige, maar uit haar eigen scheepvaartactiviteiten. Klik op deze link voor de tekst van de uitspraak van de rechtbank.

Verenigde Arabische Emiraten: Vereisten inzake economische aanwezigheid

Op 11 september 2019 publiceerde het ministerie van Financiën van de VAE de Ministerial Decision No. 215 voor het jaar 2019 met betrekking tot de sectoren en economische activiteiten die in de VAE tot 100% in buitenlandse handen kunnen zijn. Dit besluit biedt nadere richtlijnen omtrent de toepassing van Cabinet Decision No. 31 d.d. 30 april 2019 betreffende de vereisten inzake economische aanwezigheid van onder meer scheepvaartmaatschappijen.

Niet-fiscale onderwerpen:

  • Europees Agentschap voor maritieme veiligheid vaardigt richtlijnen uit over inspecties door havenstaten die onder Verordening (EU) 1257/2013 inzake scheepsrecycling vallen

Het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) heeft richtlijnen uitgevaardigd over inspecties van schepen door havenstaten overeenkomstig Verordening (EU) 1257/2013 inzake scheepsrecycling. De richtlijnen waarborgen dat de bepalingen van die verordening en van de havenstaatcontrolerichtlijn op geharmoniseerde wijze worden uitgevoerd en gehandhaafd.

Conform de verordening inzake scheepsrecycling dient elk schip dat onder deze verordening valt, aan boord te beschikken over een inventariscertificaat (IC) (voor bestaande schepen: met ingang van 31 december 2020) dan wel een zg. geschikt voor recycling-certificaat (RfRC). Ongeacht of er aan boord een IC aanwezig is, zal dat IC zijn geldigheid verliezen indien de toestand van het schip niet grotendeels overeenstemt met de gegevens van het IC. Dit geldt ook voor het RfRC. Voor het behoud van een geldig IC moet bovendien, binnen vijf jaar, een hernieuwde inspectie hebben plaatsgevonden.

In het kader van de havenstaatcontrole kan een gedetailleerde inspectie worden uitgevoerd wanneer een schip niet over een geldig IC beschikt of wanneer er grondige redenen zijn om aan te nemen dat de toestand van het schip of van de uitrusting ervan op belangrijke punten niet overeenstemt met de gegevens van dat certificaat, met deel I van de inventaris van gevaarlijke materialen of met geen van beide, hetzij dat er aan boord van het schip geen procedure wordt uitgevoerd voor het bijhouden van deel I van de inventaris van gevaarlijke materialen.

In het geval van schending van de verordening inzake scheepsrecycling kan een schip worden gewaarschuwd, aangehouden, weggestuurd of geweigerd in de havens of offshoreterminals die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen.

Voor nadere informatie over de EU-verordening inzake scheepsrecycling en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de eigenaars van schepen kunt u contact opnemen met Stephan Piazza, stephanpiazza@kpmg.com.mt.

  • IMO 2020 Value proposition Part II (oproep voor een duurzame toeleveringsketen)

Deel I gaat over het belang van alternatieve groene brandstoffen, deel II over de impact van IMO 2020 op toeleveringsketens en bedrijfsmodellen.

Deel I: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/08/imo-2020-value-proposition.html
Deel II: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/11/imo-2020-value-proposition-part-ii.html

Altijd het laatste shipping en offshore nieuws ontvangen?

Schrijf u hier in om de Shipping & Offshore tax updates te ontvangen en blijf zo periodiek op de hoogte!

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.