Steun- en herstelpakket 4e kwartaal 2021

31 augustus 2021
Steun- en herstelpakket 4e kwartaal 2021

Gedurende het afgelopen anderhalf jaar heeft het inmiddels demissionaire kabinet (‘het kabinet’) een omvangrijk generiek steun- en herstelpakket opgetuigd. Bij Kamerbrief van 30 augustus 2021 heeft het kabinet bekendgemaakt dat dit generieke steun- en herstelpakket met ingang van 1 oktober 2021 grotendeels eindigt. Dit betekent onder meer dat diverse fiscale maatregelen, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (‘TVL’) en de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (‘NOW’) niet worden verlengd en dus eindigen per 1 oktober 2021.

Ondernemers die kampen met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis en ondernemers die actief zijn in branches die het ook na het opheffen van bijna alle contactbeperkende maatregelen moeilijk zullen hebben – denk aan toerisme, nachthoreca, congressen en festivals – zal het kabinet ook na 1 oktober 2021 blijven ondersteunen.

Hierna gaan wij kort in op deze onderwerpen en enkele andere (fiscale) maatregelen.

1. Fiscale maatregelen

Bijzonder uitstel van betaling

Vanaf 1 oktober 2021 moeten ondernemers weer op tijd voldoen aan alle nieuwe fiscale betalingsverplichtingen. Voor – kort samengevat – de belastingschuld die is opgebouwd gedurende de periode waarin de ondernemer bijzonder uitstel van betaling genoot, geldt dat deze met ingang van 1 oktober 2022 in zestig maandelijkse termijnen moet worden afgelost. De belastingschuld moet dus uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig zijn afgelost.

Om ondernemers tegemoet te komen, gaat de verlengde aflossingstermijn van zestig maanden gelden voor alle schulden van ondernemers die uitstel van betaling vanwege de coronacrisis hebben gekregen, ook als geen verlengingsverzoek is gedaan.

Invorderingsrente

De invorderingsrente bedraagt tot en met het einde van 2021 0,01%. Hierna wordt de invorderingsrente stapsgewijs als volgt verhoogd:

  • 1% per 1 januari 2022;
  • 2% per 1 juli 2022;
  • 3% per 1 januari 2023;
  • 4% vanaf 1 januari 2024 (het gebruikelijke tarief).

Opstarten invordering bij geen bijzonder uitstel van betaling

De Belastingdienst start in september 2021 geleidelijk de invordering voor alle

particulieren en ondernemers zonder uitstel van betaling. De Belastingdienst zal dan eerst een brief sturen met informatie over de opgebouwde schulden en met informatie over de mogelijkheden voor uitstel van betaling. Ook wordt waar mogelijk persoonlijk contact gezocht. Pas daarna volgen berichten waar uiteindelijk kosten aan verbonden zijn, zoals aanmaningen en dwangbevelen.

Overige fiscale coronamaatregelen

Het kabinet continueert de volgende vier fiscale coronamaatregelen tot het einde van het 4e kwartaal 2021:

  1. het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers (mits Duitsland en België daarmee instemmen);
  2. de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen;
  3. het onbelast doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding;
  4. het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen.

De verlaging van het gebruikelijk loon voor zogeheten ab-werknemers en de verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling voor het jaar 2021 (zie onze berichtgeving van 22 januari 2021) liepen al door tot 1 januari 2022.

De andere fiscale coronamaatregelen eindigen in principe dus per 1 oktober 2021.

2. NOW en TVL

Niet verlengd

De NOW en de TVL worden niet verlengd tot en met het 4e kwartaal van 2021 en eindigen dus per 1 oktober 2021. De TVL voor het 3e kwartaal 2021 kan bij de RVO worden aangevraagd tot en met 26 oktober 2021, 17.00 uur. De NOW voor het 3e kwartaal 2021 kan bij het UWV worden aangevraagd tot en met 30 september 2021.

Terugbetalen NOW en TVL

Na vaststelling van het definitieve NOW/TVL-subsidiebedrag over de periode waarop dit betrekking heeft, krijgt elke ondernemer standaard zes weken de tijd om te veel ontvangen subsidie terug te betalen. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet lukken, dan kan een ondernemer afspraken maken om te komen tot een terugbetalingsregeling voor meerdere termijnen. De uitvoeringsorganisaties (UWV en RVO) hebben en nemen de ruimte voor maatwerk en bieden termijnen aan tot en met vijf jaar – met een rente van 0% – afgestemd op de situatie van de ondernemer.

3. Overig

WHOA en TOA

Ook ondernemers die ondanks de uitgestelde terugbetalingen en langere terugbetalingstermijnen in principe genoodzaakt zijn hun bedrijf te beëindigen, wil het kabinet ondersteunen. Dit doet het onder meer middels de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Met deze regeling kunnen de schulden van een ondernemer in voorkomende gevallen worden gesaneerd, waardoor een faillissement kan worden voorkomen.

Het time-out-arrangement- (TOA-)krediet stelt mkb-bedrijven die beschikken over bedrijfsactiviteiten die voldoende levensvatbaar zijn vervolgens in staat vanuit een WHOA-traject een doorstart te maken. Per bedrijf kan maximaal € 100.000 aan TOA-krediet door Qredits worden verstrekt. Qredits is een verstrekker van microkredieten aan starters en ondernemers uit het kleinbedrijf.

Garantieregelingen

Om marktfinanciering te blijven faciliteren, zullen het Klein Krediet Corona (‘KKC’), het Qredits-overbruggingskrediet, de BMKB-C en GO-C (borgstellingskredieten) tot eind 2021 van kracht blijven. Ook de garantieregeling voor evenementen en de leningsfaciliteit voor garantiefondsen in de reisbranche blijven tot eind 2021 gelden.

Nachtclubs en discotheken

Om behoedzaam tot een volledige heropening van de samenleving en economie te komen, acht het kabinet het noodzakelijk nachtclubs en discotheken tot in ieder geval 1 november 2021 gesloten te houden. Voor deze sector wordt dan ook een gerichte compensatieregeling in het leven geroepen. Het kabinet is bezig met de uitwerking daarvan en is met de sector en alle betrokkenen in gesprek.

Terugkeer Werktijdverkorting

De Werktijdverkorting (‘WTV’) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Omdat de NOW per 1 oktober 2021 eindigt, is het kabinet voornemens de WTV per die datum weer in werking te stellen. De WTV biedt ondersteuning aan werkgevers die door een niet tot het ondernemingsrisico behorende buitengewone omstandigheid getroffen worden. De WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor coronagerelateerde omstandigheden.

Beëindiging Tozo

Per 1 oktober 2021 wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopgezet. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 de bijstand aan zelfstandigen waar nodig uitsluitend nog wordt verstrekt op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (‘Bbz’). Het kabinet heeft wel besloten het Bbz gedurende het 4e kwartaal van 2021 te vereenvoudigen c.q. te versoepelen.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van het vervolg van de fiscale ontwikkelingen op de hoogte.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.