Staatssteun: Commissie stemt in met verlenging van wijzigingen in Nederlandse tonnagebelastingregel

19 november 2019
shipping-en-offshore-tonnage-tax

De Europese Commissie heeft in het kader van de EU-regels inzake staatssteun toestemming verleend voor de verlenging van drie wijzigingen in de Nederlandse tonnagebelastingregeling tot 31 december 2028.

De drie maatregelen, die oorspronkelijk in 2009 en 2010 zijn goedgekeurd, voorzien in een verlaagd tonnagebelastingtarief voor grote schepen van meer dan 50.000 nettotonnages, een verlaagde tonnagebelastingbasis voor scheepsmanagementbedrijven en de toepassing van de tonnagebelastingregelingen op kabelleggende schepen, pijplijnleggende schepen, onderzoeksschepen en kraanschepen.

De Commissie heeft de verlenging beoordeeld in het kader van haar richtsnoeren inzake staatssteun voor het zeevervoer en de mededeling over scheepsbeheer. De Commissie concludeerde dat deze in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. Met de verlenging van de drie maatregelen beoogt Nederland bij te dragen tot een versterking van zijn maritieme cluster en die van de EU. In dat kader moedigt het partijen van buiten de EU aan schepen om te vlaggen naar registers van Nederland en andere lidstaten.

Wijzigingen Nederlandse tonnagelelastinggeving

Om de goedkeuring voor verlenging van de Commissie te verkrijgen, hebben de Nederlandse autoriteiten toegezegd de tonnagebelastingwetgeving te wijzigen. Zij hebben schriftelijk toegezegd de tonnagebelastingregeling voor 1 januari 2020 aan te passen. De aanpassingen behelzen het volgende:

a. invoering van een EU/EER-vlagverplichting voor scheepsmanagementbedrijven;

b. een minimumvereiste voor toetreding tot de belastingregeling voor schepen die voor 1 januari 2020 nieuw verworven/onder beheer zijn, te weten de eis dat ten minste één schip in eigendom/onder beheer onder een EU/EER-vlag vaart;

c. een maximum van 50% op de inkomsten van nevenactiviteiten;

d. vervulling van ten minste één van de gestelde voorwaarden voor vaartuigen die op tijds- of reisbasis worden gecharterd: 

(1) De begunstigde van de tonnagebelastingregeling heeft, naast op basis van tijds-/reisbevrachting gecharterde vaartuigen die door andere ondernemingen worden uitgerust en bemand, ook vaartuigen in zijn vloot waarvoor hij zelf voor de bemanning en het technisch beheer instaat, mits die vaartuigen ten minste 20% van de totale onder de tonnagebelastingregeling vallende vloot uitmaken.

(2) Het aandeel van de vaartuigen die zowel onder niet-EER-vlag varen als op basis van tijd-/reisbevrachting worden gecharterd, is niet groter dan 75% van de onder de tonnagebelastingregeling vallende vloot van de begunstigde. 

(3) Om voor tonnagebelasting in aanmerking te komen, vaart ten minste 25% van de totale vloot van de begunstigde onder EER-vlag.

Deze wijzigingen zijn van cruciaal belang voor ondernemingen die de gunstige Nederlandse tonnagebelastingregeling toepassen. Wij raden u aan de gevolgen van deze wijzigingen te analyseren en de toepasselijke oplossingen en potentiële kansen in kaart te brengen voordat deze in 2020 van kracht worden.

Altijd het laatste shipping en offshore nieuws ontvangen?

Schrijf u hier in om de Shipping & Offshore tax updates te ontvangen en blijf zo periodiek op de hoogte!

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.