Staatssecretaris maakt voorgenomen beleid vernieuwde rulingpraktijk bekend

26 april 2019
Artistieke gebouwen

Op 23 april 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer het voorgenomen beleidsbesluit bekend gemaakt, waarin de maatregelen voor de herziening van de rulingpraktijk voor rulings met een internationaal karakter (hierna: internationale rulings) zijn uitgewerkt. De beoogde ingangsdatum van het nieuwe beleid, dat onder meer strengere eisen rondom het overeenkomen van internationale rulings bevat, is 1 juli 2019. In een brief van 22 november 2018 was de herziening van de rulingpraktijk al aangekondigd. 

Het doel van de herziening is een meer transparante rulingpraktijk en het verder waarborgen van de kwaliteit van de rulingpraktijk voor bedrijven met reële activiteiten. De voorgenomen aanpassingen zien op de onderdelen inhoud, transparantie en het proces bij het overeenkomen van alle internationale rulings. Wij verwijzen naar onze eerdere berichtgeving en gaan hierna in op de hoofdlijnen van het voorgenomen beleidsbesluit.

Inhoud

Het voorgenomen beleidsbesluit is van toepassing op vooroverleg ter verkrijging van zekerheid vooraf in de vorm van een internationale ruling. Het gaat daarbij om rulings die betrekking hebben op de toepassing van de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de toepassing van bilaterale verdragen en regelingen ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Hieronder vallen bijvoorbeeld Advance Pricing Agreements (APA's), rulings over de deelnemingsvrijstelling, innovatiebox, het tonnageregime, de vraag of sprake is van een vaste inrichting en afspraken over het toerekenen van activa en winst aan een vaste inrichting. Het voorgenomen beleidsbesluit beschrijft ook in welke gevallen door de Belastingdienst geen vooroverleg zal worden gevoerd en dus geen ruling tot stand kan komen. Samengevat is dit het geval indien:

  1. er geen sprake is van voldoende economische nexus in Nederland;
  2. het besparen van Nederlandse of buitenlandse belasting de enige of doorslaggevende reden is voor de rechtshandeling of transactie; en/of
  3. een transactie plaatsvindt met entiteiten gevestigd in landen die zijn opgenomen op de Nederlandse lijst met laagbelastende en niet-coöperatieve landen.

Het voorgaande is door de staatssecretaris in een bijlage bij de brief van 23 april 2019 verduidelijkt aan de hand van een aantal voorbeelden.

Economische nexus

Een belangrijke maatregel vormt de aanscherping van de substance-eisen. In de plaats van de huidige lijst met substance-eisen komt een vereiste van 'economische nexus' met Nederland. Er moet sprake zijn van een concern dat in Nederland bedrijfseconomische operationele activiteiten uitoefent en er moeten voor rekening en risico van het verzoekende lichaam bedrijfseconomische operationele activiteiten worden uitgeoefend waarvoor op concernniveau voldoende relevant personeel in Nederland beschikbaar is.

Proces 

Ter uitvoering van het nieuwe beleid wordt een College Internationale Fiscale Zekerheid (College IFZ) geïntroduceerd, dat verantwoordelijk zal zijn voor de centrale coördinatie van het vooroverleg bij internationale rulings. Het College IFZ is onder meer verantwoordelijk voor het waarborgen van de eenheid van beleid en uitvoering.

In beginsel is de inspecteur (nog steeds) de eerste behandelaar van het vooroverleg, maar bij bepaalde in het besluit beschreven onderwerpen treedt het eveneens te introduceren Behandelteam IFZ als eerste behandelaar op, alsdan in samenspraak met de inspecteur. Het College IFZ fungeert in alle gevallen als tweedehandtekeningzetter.

Verzoeken tot het sluiten van een bi- of multilaterale APA dienen direct aan de directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen (IZV) van het Ministerie van Financiën te worden gericht. Het Behandelteam IFZ zal een adviserende rol spelen bij de totstandkoming van een bilaterale APA (BAPA).

In situaties waarin sprake is van een zogenoemde 'potentiële buitenlandse investeerder' - een investeerder die overweegt een eerste substantiële fysieke investering te doen in Nederland en aan een aantal voorwaarden voldoet - wordt een verzoek tot vooroverleg om zekerheid vooraf gericht aan het Aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders (APBI).

Transparantie

Meer transparantie wordt nagestreefd door van de internationale rulings een geanonimiseerde samenvatting te publiceren. In een bijlage bij de brief van 23 april 2019 is een aantal proefsamenvattingen opgenomen van situaties waarin tot een vaststellingsovereenkomst is gekomen. Vanaf 1 juli 2019 zullen ook geanonimiseerde samenvattingen gepubliceerd gaan worden van situaties waarin vooroverleg nietheeft geleid tot het overeenkomen van een ruling, inclusief een toelichting waarom dit niet is gebeurd.

Commentaar Meijburg & Co

De maatregelen betekenen in ieder geval dat belastingplichtigen die zich enkel om fiscale redenen in Nederland vestigen en hier verder geen economische nexus hebben geen ruling meer krijgen van de Belastingdienst. Hetzelfde geldt voor situaties waarin de gewenste zekerheid zou zien op de fiscale gevolgen van directe transacties met entiteiten die zijn gevestigd in een aangewezen laagbelastend of non-coöperatief land. Het concept 'economische nexus' leidt er naar verwachting toe dat in alle gevallen de drempel voor het verkrijgen van zekerheid vooraf hoger komt te liggen dan op basis van de huidige substance-eisen het geval is. De staatssecretaris beaamt overigens, dat het niet langer overeenkomen van een ruling voor bepaalde structuren niet wil zeggen dat deze structuren zullen verdwijnen, aangezien de wet niet wijzigt door het nieuwe beleid.

Van belang is dat het nieuwe beleid in beginsel niet van invloed is op bestaande rulings en rulings overeengekomen vóór 1 juli 2019 (ervan uitgaande dat dit inderdaad de ingangsdatum van het nieuwe beleid wordt).

De verwachting is verder dat het aantal BAPA-verzoeken zal toenemen, zijnde een internationale trend gericht op het voorkomen van dubbele belastingheffing.

Tot slot merken wij op dat de vernieuwde rulingpraktijk nog in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Het onderwerp staat op dit moment geagendeerd voor 4 juni 2019. Of dit tot aanpassingen leidt moet worden afgewacht, maar wij houden u uiteraard van relevante ontwikkelingen op de hoogte.

Mocht u vragen hebben of willen overleggen, neemt u dan gerust contact op met uw adviseur bij Meijburg & Co.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.