Samen tegen het coronavirus - fiscaal verstandig schenken

26 maart 2020
Fiscaal verstandig schenken tijdens de coronacrisis

Samen tegen het coronavirus - fiscaal verstandig schenken

In deze bijzonder uitdagende tijden worden we geconfronteerd met angst en onzekerheden over de impact van het Coronavirus. Wereldwijd zijn inmiddels verschillende initiatieven gestart in de strijd tegen het virus. Van grote inzamelingsacties tot meer kleinschalige initiatieven, zoals donaties aan de voedselbank. Wellicht heeft u zelf inmiddels al uw steentje bijgedragen of overweegt u om dit te doen maar weet u nog niet op welke manier: in privé of via een (eigen) instelling? Het laatste waar u mee bezig zult zijn, zijn de mogelijke fiscale gevolgen die hieraan verbonden zijn. Maar wist u dat ook ‘goede bedoelingen’ fiscale gevolgen kunnen hebben?

Donaties

Wanneer u een schenking doet, kan schenkbelasting verschuldigd zijn. Van een schenking is sprake indien: de schenker verarmt, de begiftigde verrijkt én sprake is van een bevoordelingsbedoeling. Nederlandse schenkbelasting wordt geheven indien een schenking wordt ontvangen van een instelling of van iemand die op het moment van de schenking (fictief) in Nederland woont. De tarieven voor de schenkbelasting zijn dubbel progressief; het tarief wordt hoger naarmate de schenking hoger is en de verwantschap tussen schenker en begiftigde verder verwijderd is. Er bestaan verschillende vrijstellingen voor de schenkbelasting waar onder voorwaarden mogelijk gebruik kan worden gemaakt. Een donatie tot een bedrag van € 2.208 (per jaar) aan een particulier of instelling is hoe dan ook vrijgesteld.

Donaties door particulieren en bedrijven

Er zijn veel manieren waarop u een donatie kunt doen: in geld, door goederen weg te geven of bijvoorbeeld door ‘werkzaamheden’ te verrichten. Denk goed na over wat u met uw donatie wilt bereiken. De uitvoering kan invloed zijn op de mogelijke fiscale gevolgen. Zo kan bij een juiste opzet mogelijk gebruik worden gemaakt van vrijstellingen waardoor meer geld daadwerkelijk aan het goede doel kan worden besteed.

Schenkingen aan ‘Algemeen nut beogende instellingen’ (hierna: ANBI’s) zijn bijvoorbeeld vrijgesteld van schenkbelasting zolang de schenking bedoeld is ten behoeve van het algemeen belang. Het schenken aan een ANBI kan daarnaast leiden tot een belastingvoordeel voor de schenker in de inkomstenbelasting en voor bedrijven in de vennootschapsbelasting. De voordelen zijn afhankelijk van de wijze waarop de gift is vormgegeven. Door optimaal gebruik te maken van deze faciliteiten blijft er meer over om te schenken en daadwerkelijk te besteden aan het goede doel.

Als u als particulier eenmalig geeft, geldt er voor aftrek in de inkomstenbelasting een drempel van 1% (min € 60) van uw drempelinkomen (totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek). Boven de genoemde drempel is een schenking maximaal tot 10% van uw drempelinkomen aftrekbaar. Voor de vennootschap zijn kosten in principe aftrekbaar in de vennootschapsbelasting, en giften tot 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Het is ook mogelijk om periodiek te schenken. Onder voorwaarden gelden dan voor de particuliere schenker geen beperkingen voor de aftrek in de inkomstenbelasting.

Donaties door een ANBI’s

Schenkingen door rechtspersonen kunnen ook belast zijn met schenkbelasting. Schenkingen door ANBI’s zijn vrijgesteld van heffing van schenkbelasting, zolang het een schenking betreft ten behoeve van het algemeen belang. Zo niet, dan zijn schenkingen door instellingen belast tegen 30% tot 40%.

Als u betrokken bent bij een zelf geïnitieerde ANBI, houdt u samen met uw medebestuurders invloed op het beleid en de feitelijke besteding aan de goede doelen. Wij kunnen ons voorstellen dat u met uw bestaande ANBI-stichting eveneens uw steentje wilt bijdragen in de strijd tegen Corona. Of misschien overweegt u om juist nu het initiatief te nemen om een specifieke ANBI op te richten. Let u daarbij op het volgende: een ANBI-stichting dient aan verschillende voorwaarden te voldoen ter behoud van de status. Een ANBI heeft weliswaar 10% ruimte om te besteden aan een ander dan algemeen belang (bv particulier belang) maar de besteding dient te allen tijde in lijn te zijn met de doelomschrijving van de ANBI. Dit brengt ook mee dat ANBI’s bij het aanvaarden van een schenking waaraan een opdracht is verbonden die een particulier belang dient in plaats van het algemene belang rekening moeten houden met een mogelijke impact op de ANBI-status.

Crowdfunding

Als u een donatie wilt doen aan een crowdfunding-actie, dan is het heel goed mogelijk dat u deze donatie niet fiscaal aftrekbaar is omdat het geen kwalificerende instelling zoals een ANBI betreft. Particulieren kunnen donaties via crowdfunding ontvangen (vanuit Nederland) zonder daarover belasting te hoeven betalen, indien het bedrag van de individuele donaties niet hoger is dan € 2.208. Wanneer de ontvanger een commerciële partij is, dan zijn donaties winst. Dat houdt in dat deze worden betrokken in de grondslag voor de berekening van winstbelasting. Zuivere donaties zijn geen vergoeding voor een prestatie en daarom niet met BTW belast

Lening

Voorstelbaar is eveneens dat u geld leent aan iemand die door de huidige crisis krap in de liquiditeiten zit. Als privé-uitlener heeft u vervolgens een vordering die binnen uw vermogen valt. Dat houdt in dat u box 3 belasting per jaar betaalt over de hoogte van de vordering, voor zover deze lening op 1 januari nog niet is afgelost Dit kan voorkomen worden wanneer de uitlener vennootschapsbelastingplichtig is (zoals een BV), dan valt de te ontvangen rente in de grondslag voor de heffing van vennootschapsbelasting.

De ontvanger van de lening betaalt een zakelijke rente (denk niet alleen aan de hoogte van de rente, maar eventueel ook aan passende zekerheden). Is de rente onzakelijk kan sprake zijn van een schenking waarover schenkbelasting is verschuldigd. De rente is aftrekbaar van het resultaat als de lening binnen de ondernemingssfeer wordt aangegaan. Een direct opeisbare renteloze lening aan een derde is zonder schenkbelasting gevolgen mogelijk tot een bedrag van circa € 36.000 indien geen andere schenkingen aan de schuldenaar zijn gedaan. Uiteraard kunt er ook voor kiezen de rente te schenken.

Wat betekent dit voor u?

Uiteraard zijn er vele manieren te bedenken waarop u uw steentje kunt bijdragen aan de bestrijding van het Corona virus. Wij denken graag met u mee om dit op een fiscaal vriendelijke wijze aan te pakken, zodat er meer overblijft voor het beoogde doel om zo samen met u de strijd tegen Corona aan te gaan! Benieuwd naar de mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op of met uw vaste Meijburg adviseur.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.