NOW regeling - de tussenstand

15 mei 2020
NOW tussenstad

Meer dan 100.000 bedrijven hebben zich aangemeld voor de NOW-regeling en ik spreek heel veel bedrijven die ook al een voorschot hebben ontvangen. Dat lijkt allemaal soepel te verlopen. Toch bestaan er nog steeds heel veel vraagtekens en onduidelijkheden rondom de NOW-regeling. Deze zet ik hieronder voor u op een rij:

 • Groepsbegrip
  Het is nog niet duidelijk hoe de groep voor NOW wordt gedefinieerd (lees onze eerdere blog). Veel bedrijven sluiten aan bij de jaarrekening maar de bedoeling van de regelgever lijkt te zijn dat alle Nederlandse entiteiten die tot een concern behoren moeten worden meegenomen, ook als ze niet in de consolidatie in Nederland zitten. Helderheid op dat punt is zeer gewenst.
   
 • Seizoensinvloeden
  De omzet in de 3-maandsperiode in 2020 wordt vergeleken met de gemiddelde kwartaal omzet in 2019. Dat geeft bij bedrijven met seizoensafhankelijke omzet volstrekt willekeurige uitkomsten die ver af staan van de bedoeling van de NOW-regeling. Hier is een aanpassing echt nodig, bijvoorbeeld door toe te staan dat wordt vergeleken met dezelfde 3 maanden in 2019.
   
 • Buitenlandse entiteiten met Nederlands SV loon
  Als een buitenlandse groepsentiteit één (zelfs parttime) werknemer heeft met Nederlands SV loon dan wordt de hele omzet van die entiteit meegenomen voor de omzet vergelijking (lees onze blog hierover). Ook hiervoor geldt dat dit kan leiden tot volstrekt willekeurige uitkomsten. Dat moet aangepast worden, bijvoorbeeld door alleen de omzet die aan die werknemer(s) is toe te rekenen mee te nemen.
   
 • Bijzondere loonbestanddelen in januari
  Als een bedrijf in januari bonussen uit heeft betaald dan wordt de NOW onevenredig zwaar gekort. Zie het heldere voorbeeld in het blog van collega Tijs van Ruitenbeek. Dat leidt tot onevenredige uitkomsten. Dit is eenvoudig op te lossen door de januari payroll te schonen voor eenmalige effecten. Gezien de media aandacht op dit punt lijkt er op dit punt beweging te ontstaan om dit aan te passen. Lees hierover ook dit artikel in het Financieel Dagblad.
   
 • Omzet
  De NOW-regeling is gebaseerd op de omzetdaling. Er is nog te weinig uitleg over hoe die omzet bepaald moet worden, vooral ook bij bedrijven met meerdere activiteiten. Hier is verduidelijking zeer gewenst.
   
 • Groeiende bedrijven
  Groeiende bedrijven kunnen geen gebruik maken van NOW, ook niet als ze zwaar verlies leiden. Dat betekent dat die bedrijven wel mensen moeten gaan ontslaan om het hoofd boven water te houden. Er is wel een financieringsregeling voor deze bedrijven opgezet de Corona-Overbruggingslening (COL).
   
 • Samenloop NOW en uitstel van betaling
  Bedrijven die echt zwaar getroffen zijn hebben uitstel van betaling van loonbelasting aangevraagd en een beroep op de NOW-regeling gedaan. Dat kan er toe leiden dat op de korte termijn de NOW-bijdrage groter is dan de netto uitgaven voor salarissen. Dat wordt rechtgetrokken als op een later moment de loonbelasting alsnog wordt voldaan. Is daarmee voldaan aan de eis dat de NOW-bijdrage moet worden gebruikt voor lonen. Hier moet duidelijkheid over komen.
   
 • Misbruik
  De toepassing van de NOW zal gecontroleerd gaan worden door de FIOD en de opsporingsdienst van de Inspectie SZW. Die partijen gaan in de toekomst ‘beleid’ formuleren rondom de vraag wat misbruik is en wat niet. Dat er fraude gepleegd wordt is helder en dat moet hard aangepakt worden. De angst is alleen dat over een paar jaar zal worden teruggekeken op deze tijd en met de vinger gewezen gaat worden naar bedrijven die niet alle puntjes op de “i” hebben gezet in deze hectische tijden. Hoe dat kan aflopen hebben we gezien bij de toeslagen affaire en in iets mindere mate bij de snoeiharde aanpak van de controle op de afdrachtsvermindering onderwijs. Als er beleid wordt ontwikkeld waarbinnen de controle aanpak zal worden uitgevoerd dan is het belangrijk dat de spelregels hiervan heel snel gedeeld gaan worden met de bedrijven.

De NOW-regeling is onder grote druk in een heel kort tijdsbestek in elkaar gezet. De eerste uitkeringen zijn snel bij de bedrijven terecht gekomen die daar echt behoefte aan hadden. Een prestatie van formaat. Nu de eerste stof een beetje is neergedaald zou de mogelijkheid moeten worden aangegrepen om de meest scherpe kantjes van de regeling aan te pakken.

Olaf Leurs, Partner KPMG Meijburg & Co

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.