NOW: een eeuwigdurende dividendklem?

5 oktober 2020
NOW-3

Op 30 september 2020 stuurde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer met daarin de contouren van de NOW-3 (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid). De tekst van de regeling zelf is er nog niet, maar we hebben nu meer duidelijkheid over hoe deze eruit gaat zien. In afwachting van de officiële publicatie van de regeling (naar verwachting medio oktober) bespreken wij deze contouren hier alvast en lichten wij een opvallende wijziging toe die tegelijkertijd met terugwerkende kracht wordt aangebracht in NOW-1 en NOW-2.

Belangrijkste punten NOW-3

In grote lijnen volgt de NOW-3 het stramien van de eerdere regelingen, met een geleidelijke afbouw van de subsidie. Ook is er een versoepeling gekomen die het bedrijven gemakkelijker maakt om hun organisatie aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid.

De nogal heftige strafkorting bij ontslagaanvragen wordt losgelaten en bovendien wordt de mogelijkheid geboden om de loonsom met een bepaald percentage te laten dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de subsidie. Wel komt er een boete als een bedrijf zich niet voldoende inspant om werknemers te begeleiden naar nieuw werk. Allemaal begrijpelijk.

Verbod uitkering bonussen en dividenden

Vervolgens wordt het verbod op het uitkeren van bonussen en dividenden doorgetrokken naar 2021 en worden in de slipstream daarvan ook de regelingen van de NOW-1 en de NOW-2 aangepast. In die regelingen stond een dividend- en bonusverbod over de winst van 2020 tot en met de datum waarop de jaarrekening van 2020 is vastgesteld. Bij de invoering van het verbod in de NOW-1 is toegelicht dat deze voorwaarde zo is vormgegeven omdat de verplichting wel proportioneel dient te zijn.

Winst maken, en toch NOW aanvragen?

U vraagt zich wellicht af hoe een onderneming die NOW heeft aangevraagd, toch zoveel winst kan maken dat het dividend kan uitkeren. Het is wellicht goed om op te merken dat dat zeer goed mogelijk is. Voor de NOW is immers slechts vereist dat in de meetperiode sprake is van een omzetdaling, niet dat in de rest van het jaar geen winst gemaakt wordt. Denk aan een horecaonderneming die in maart, april en mei zijn tent moest sluiten, maar vanaf juni weer prima winsten maakt zodat het jaar met een positief resultaat wordt afgesloten.

Dividenduitkering één dag na vaststellen jaarrekening

Uit het FAQ-document dat de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft gepubliceerd, blijkt dat de regeling geen aanvullende voorwaarden stelt voor dividenden die één dag na vaststelling van de 2020-jaarrekening worden uitgekeerd. Maar hoewel de entiteit dan formeel compliant is, handelt zij niet in overeenstemming met het doel van de gestelde dividendvoorwaarden.

Uitbreiding van het verbod

De einddatum voor het dividend- en bonusverbod wordt nu uit de regeling gehaald. Als we de wijziging en begeleidende toelichting letterlijk lezen, dan staat er een absoluut verbod over 2020 en 2021. Dat betekent dat voor de NOW1 (alleen als er op entiteitniveau is aangevraagd), de NOW2 en de NOW3 geen bonussen en dividenden over 2020 mogen worden uitgekeerd, en voor de NOW3 vanaf de vierde tranche ook niet over 2021. Voor bonussen klinkt dat logisch, omdat het niet de bedoeling zal zijn om op een later moment alsnog bonussen over deze jaren uit te keren.

Eeuwigdurende dividendklem onzinnig

Een eeuwigdurende dividendklem voor 2020- en 2021-winsten is echter onzinnig. In veel situaties geldt die dividendklem niet alleen voor de vennootschappen die de NOW hebben aangevraagd, maar ook voor hun moedermaatschappij (al dan niet in Nederland gevestigd). Daar komt nog bij dat dit met terugwerkende kracht gaat gelden voor de NOW1 en de NOW2. De minister verdedigt dit door te stellen dat alleen maar sprake is van een verduidelijking en niet van een wijziging. Maar in onze ogen zou voor dividenden toch echt sprake zijn van een zware aanscherping.

Maak verbod redelijker en passender

Uiteraard is het niet de bedoeling dat dividenden op de dag na vaststelling van de jaarrekening gaan stromen. Door er nu een absoluut, mogelijk eeuwigdurend verbod van te maken, zou de minister wel heel ver doorslaan. Hier moet iets anders op bedacht worden, bijvoorbeeld een dividendverbod tot het moment waarop de onderneming weer een bepaalde periode zonder overheidssteun heeft kunnen functioneren. Dat lijkt redelijk en passend.

Tijs van Ruitenbeek, Tax Manager KPMG Meijburg & Co

Olaf Leurs, Partner KPMG Meijburg & Co

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.