NieuwsFlits Lokale belastingen en WOZ – december 2018

14 december 2018
Gemeentehuis

De nieuwsbrief Lokale belastingen en WOZ besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van lokale belastingen en WOZ en verschijnt in beginsel driemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u de editie van december 2018.

Naar boven

Inhoud

Naar boven

1. Rechter zet streep door erfpachtcorrectie Amsterdam

Op grond van de Wet WOZ dient bij het bepalen van de WOZ-waarde te worden uitgegaan van de volle en onbezwaarde eigendom. Een recht van erfpacht heeft dus geen waardedrukkend effect. De WOZ-waarde van een woning wordt vastgesteld aan de hand van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Van deze vergelijkingsobjecten is in Amsterdam echter vaak niet de volle en onbezwaarde eigendom verkocht, maar een recht van erfpacht. De gemeente past daarom op de verkoopprijzen van de vergelijkingsobjecten een erfpachtcorrectie toe.

De erfpachtcorrectie wordt door de gemeente bijgesteld, omdat uit de praktijk blijkt dat kopers er slechts gedeeltelijk rekening mee houden dat zij geen volle en onbezwaarde eigendom kopen en dat aan de erfpacht canonverplichtingen zijn verbonden. Deze bijstelling is gebaseerd op een rapport uit 1996. De rechtbank vindt dat dit rapport onvoldoende basis biedt voor de berekening van de erfpachtcorrectie, omdat het is gebaseerd op een relatief klein aantal vergelijkingsobjecten en uitsluitend op verkopen in de stadsdelen Noord en Zuidoost. Daarnaast zijn de marktomstandigheden sinds 1996 ingrijpend veranderd. De erfpachtcorrectie blijkt te groot, met als gevolg dat de WOZ-waarde van de woning door de rechtbank wordt verlaagd.

Deze uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor de gemeente en de erfpachters. De gemeente zal nieuw onderzoek moeten gaan doen naar het verschil tussen woningen in erfpacht en op eigen grond. De gemeente kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Begin 2019 worden weer nieuwe WOZ-beschikkingen verstuurd. Bezwaar is mogelijk binnen zes weken na dagtekening van de beschikking.

Naar boven

2. Fiscale maatregelen 2019

Op Prinsjesdag 2018 zijn een aantal fiscale maatregelen bekendgemaakt. Hieronder noemen wij er enkele die per 2019 ingaan.

Beperking afschrijving gebouw in eigen gebruik

Voor de vennootschapsbelasting kan op een gebouw in eigen gebruik vanaf 2019 nog maar worden afgeschreven tot maximaal 100% van de WOZ-waarde, dit was 50%. De afschrijving voor panden in eigen gebruik wordt dus verder beperkt. Hiermee gaat dezelfde regel gelden als voor gebouwen die worden verhuurd aan derden (gebouwen ter belegging). Wij adviseren u om de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde te laten controleren.

Vermindering verhuurderheffing bij verduurzaming

Verhuurders die verhuurderheffing verschuldigd zijn en verbeteringen in de energieprestatie van bestaande huurwoningen realiseren, kunnen in aanmerking komen voor een heffingsvermindering. De vermindering is afhankelijk van de mate van verduurzaming en bedraagt tussen de € 3.000 en € 10.000 per woning. Naar verwachting kan de vermindering vanaf 1 februari 2019 worden aangevraagd via rvo.nl. Het belastingtarief voor de verhuurderheffing wordt verlaagd van 0,591% naar 0,561%.

Milieubelastingen

  • Energiebelasting: het tarief voor elektriciteit wordt verlaagd en dat voor aardgas wordt verhoogd. Voorts wordt de belastingvermindering verlaagd van € 308,54 naar € 257,54. Deze vermindering is een vast bedrag dat per aansluiting in mindering wordt gebracht op de voor de levering van elektriciteit verschuldigde energiebelasting. Door deze maatregel is minder vaak sprake van negatieve energiebelasting.
  • Afvalstoffenbelasting: het tarief voor het storten en verbranden van afvalstoffen wordt verhoogd van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kg.

Naar boven

3. Lager belastingtarief voor maatschappelijke organisaties?

In november 2018 heeft de Tweede Kamer, als onderdeel van het Belastingplan 2019, een amendement en een motie aangenomen die voor de gemeentelijke belastingpraktijk van belang zijn. Het Belastingplan moet nog door de Eerste Kamer.

Amendement

Het amendement bewerkstelligt dat gemeenten per 1 januari 2019 de mogelijkheid krijgen om verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk belang lager te belasten. Voor sportaccommodaties, dorpshuizen, algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) of andere sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) kan een gemeente het veelal lagere woningtarief voor de OZB in rekening brengen in plaats van het veelal hogere tarief voor niet-woningen. We wachten af hoeveel gemeenten hier gebruik van zullen gaan maken.

Motie

De motie houdt een verzoek in om een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen buiten de OZB gehouden worden en om te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door hogere lokale lasten. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van augustus 2018.

Naar boven

4. Contact

Wilt u naar aanleiding van deze NieuwsFlits meer informatie? Neemt u dan contact op met uw vaste aanspreekpunt binnen Meijburg & Co of met een van de contactpersonen vermeld op de rechterzijde van deze pagina of ga naar www.meijburg.nl.

Naar boven

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.