Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen – september 2020

24 september 2020
gebouwen

Inhoud

Naar boven

1. WOZ-waarde hoger dan ooit

De WOZ-waarde van Nederlandse woningen is met een gemiddelde van € 270.000 hoger dan ooit. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ten opzichte van 2019 is de waarde met bijna 9% gestegen. Een hogere waarde leidt tot een verhoging van de gemeentelijke lasten. De onroerendezaakbelastingen (OZB) worden immers gebaseerd op de WOZ-waarde. Daarnaast wordt verwacht dat de belastingtarieven zullen gaan stijgen. Veel gemeenten zijn door de coronacrisis in financiële moeilijkheden terechtgekomen en zullen daarom overwegen de belastinginkomsten te verhogen.

Naar boven

2. De invloed van corona op de WOZ-waarde

De recente verslechtering van de economie onder druk van de coronacrisis heeft een negatief effect op de waarde van vastgoed. De mate waarin dat het geval is, valt waarschijnlijk pas op langere termijn te overzien. Op dit moment roept het echter bij velen al de vraag op of dit effect niet in de WOZ-waarde moet worden vertaald.

De WOZ-waarde voor het huidige belastingjaar 2020 is bepaald naar waardepeildatum 1 januari 2019. Toen was er uiteraard van een crisis nog geen sprake. Ook voor belastingjaar 2021 zal met waardepeildatum 1 januari 2020 het effect van de crisis in beginsel buiten beeld blijven. Maar krachtens de Wet WOZ kan met sommige omstandigheden die zich tussen de waardepeildatum en de aanvang van het belastingjaar voordoen toch rekening worden gehouden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijziging van de waarde door een verbouwing of door een bestemmingswijziging. Ook een verandering in waarde door een specifiek voor de onroerende zaak geldende bijzondere omstandigheid kan meespelen.

De Waarderingskamer, het toezichthoudend orgaan dat de uitvoering van de Wet WOZ controleert, is van mening dat de coronacrisis niet kwalificeert als een ‘specifiek voor de onroerende zaak geldende, bijzondere omstandigheid’. De daling in waarde van vastgoed in sommige branches, zoals de horeca- en evenementenbranche, vraagt om toetsing van deze visie door de belastingrechter.

Naar boven

3. Gerechtshof: opslag ondernemersfonds onwettig

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk had besloten tot het instellen van een ondernemersfonds, dat werd gefinancierd door een opslag van 15% op het OZB-tarief voor niet-woningen. Gerechtshof Den Haag heeft in juli 2020 de opslag onrechtmatig verklaard. Hoewel een gemeente een grote vrijheid heeft om tarieven vast te stellen, blijkt uit de aan de opslag ten grondslag liggende beleidsstukken dat via het fonds de extra heffing wordt gerestitueerd aan bepaalde categorieën niet-woningen, waaronder agrarische bedrijven en sport- en culturele organisaties. Door de restitutieregeling wordt een tariefverschil gecreëerd tussen verschillende soorten niet-woningen. Een dergelijk onderscheid is op basis van de formele wet niet toegestaan.

Naar boven

Contact

Wilt u naar aanleiding van deze NieuwsFlits meer informatie? Neemt u dan contact op met uw vaste aanspreekpunt bij Meijburg & Co of met een van de genoemde contactpersonen.

Naar boven

 

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.