Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen en milieuheffingen – maart 2020

30 maart 2020
gebouwen

Inhoud

1. WOZ 2020 is gestart!

In deze periode ontvangt u van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking voor het belastingjaar 2020. De op deze beschikking vermelde waarde van uw vastgoed is de basis voor diverse belastingen, waaronder de onroerendezaakbelastingen (OZB) en de waterschapsbelastingen. Daarnaast is de WOZ-waarde van belang voor de fiscale afschrijving (vennootschapsbelasting), de erfbelasting en de verhuurderheffing. Wij adviseren u daarom de door de gemeente vastgestelde waarde kritisch te beoordelen. De specialisten van Meijburg & Co staan u hierin desgewenst bij. Tot slot benadrukken wij dat een bezwaar tegen de beschikking binnen zes weken na dagtekening daarvan moet worden ingediend.

Naar boven

2. Belastingmaatregelen vanwege corona

De coronacrisis heeft de wereld stevig in haar greep en wij kunnen ons voorstellen dat veel organisaties de gevolgen van de COVID‑19-maatregelen ondervinden. Zowel de maatregelen die zelf genomen zijn (bijvoorbeeld thuiswerken, het afzeggen van bijeenkomsten en het aanpassen van de bedrijfsvoering) als de zaken die van buiten op ons afkomen (zoals minder vraag en later of niet betalen door cliënten) kunnen fiscale gevolgen hebben. Hieronder een korte weergave van de huidige fiscale maatregelen:

  • Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging is van toepassing op alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.
  • Het kabinet is in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.
  • Wij zien per gemeente ook maatregelen ontstaan, in het bijzonder ten aanzien van de recent opgelegde aanslagen gemeentelijke belastingen. Zo verlenen diverse gemeenten uitstel van betaling aan ondernemers. De ene gemeente verleent uitstel op verzoek en de andere gemeente automatisch. Veel gemeenten hebben de invordering van aanslagen (herinnering, aanmaning en dwangbevel) reeds opgeschort.

Naar boven

3. Hoge Raad: waardering op restwaarde

In het kader van de WOZ wordt voor incourant vastgoed (denk aan industriële objecten en onderwijs- en zorggebouwen) doorgaans een gecorrigeerde vervangingswaarde bepaald in plaats van een marktwaarde. De technische afschrijving vormt een belangrijk onderdeel van deze vervangingswaarde. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat onroerende zaken aan slijtage onderhevig zijn en wordt de levensduur en restwaarde van een object ingeschat. Veel gemeenten verlengen de levensduur van een object indien de oorspronkelijk ingeschatte levensduur is bereikt en het object nog in gebruik is. Hierdoor wordt de restwaarde later bereikt, volgens de gemeenten pas op het moment dat een object niet meer in gebruik is bij de huidige eigenaar/gebruiker. De Hoge Raad gaat hier niet in mee en oordeelt dat van de restwaarde kan worden uitgegaan indien het object nog in gebruik is. Toepassing van deze jurisprudentie kan leiden tot een waardeverlaging en daarmee een belastingbesparing. Bij een waardering op restwaarde neemt immers de technische afschrijving toe, met een lagere WOZ-waarde tot gevolg.

Naar boven

Contact

Wilt u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief meer informatie? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon, een van contactpersonen op deze pagina of ga naar www.meijburg.nl.

Naar boven

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.