Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen en milieuheffingen – maart 2019

27 maart 2019
Windmolens

De NieuwsFlits WOZ, lokale belastingen en milieuheffingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt in beginsel driemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u de editie van maart 2019.

Naar boven

Inhoud

Naar boven

1. WOZ 2019 is gestart!

In deze periode ontvangt u van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking voor het belastingjaar 2019. De op deze beschikking vermelde waarde van uw vastgoed is de basis voor diverse belastingen, waaronder de onroerendezaakbelastingen (OZB) en de waterschapsbelastingen. Daarnaast is de WOZ-waarde van belang voor de fiscale afschrijving (vennootschapsbelasting), de erfbelasting en de verhuurderheffing. Wij adviseren u daarom de door de gemeente vastgestelde waarde kritisch te beoordelen. De specialisten van Meijburg & Co staan u hierin desgewenst bij. Tot slot benadrukken wij dat eventueel bezwaar tegen de beschikking binnen zes weken na dagtekening daarvan moet worden ingediend.

Naar boven

2. Aanpassing Wet WOZ op stapel

De WOZ-waarde wordt voor steeds meer (fiscale) doeleinden gehanteerd. Zo is deze van belang voor de OZB en inkomstenbelasting, maar ook bij het bepalen van de maximale huur van sociale huurwoningen (puntensysteem). In de praktijk kunnen bij de verschillende belanghebbenden dus tegengestelde belangen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als de huurder van een sociale huurwoning een lagere waarde wenst en de verhuurder juist een hogere. De huidige wetgeving is hier nog onvoldoende op toegerust.

Eind 2018 is het wetsvoorstel Wet verbetering rechtsbescherming WOZ gepubliceerd. Het voorstel poogt de rechtsbescherming van de verschillende belanghebbenden bij een WOZ-beschikking te verbeteren, onder meer door andere belanghebbenden te betrekken bij een bezwaarproces. Er is kritiek op het voorstel, aangezien het ook een aantal wijzigingen bevat die tot een verslechtering van de rechtsbescherming kunnen leiden. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Naar boven

3. Hof: woonzorgcentrum is een woning

De kwalificatie ‘woning’ of ‘niet-woning’ is van belang voor het belastingtarief van de OZB. Een woning kent geen gebruikersdeel van de OZB en heeft doorgaans een lager belastingtarief voor het eigenaarsdeel. Gerechtshof Den Haag heeft recent beslist dat bij een woonzorgcentrum voor dementerende ouderen de gezamenlijke woonkamers ook als woondelen dienen te worden aangemerkt. In deze procedure had dit tot gevolg dat het gehele object als woning kwalificeerde. Deze uitspraak geeft aanleiding om in bepaalde gevallen de kwalificatie van zorgobjecten te heroverwegen.

Naar boven

4. WOZ-waarden niet-woningen voorlopig niet openbaar

Per 31 juli 2018 zijn alle gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ en zijn de WOZ-waarden van woningen via het WOZ-waardeloket openbaar. Voor niet-woningen zijn de WOZ-waarden nog niet openbaar. De staatssecretaris van Financiën heeft gezegd dat een besluit over verdergaande openbaarmaking van WOZ-waarden pas wordt genomen als meer ervaring is opgedaan met het huidige stelsel. Daarbij wordt gedacht aan een periode van vijf jaar vanaf de ingebruikname van het WOZ-waardeloket.

Naar boven

5. Wijziging Huisvestingswet vergroot instrumentarium inning toeristenbelasting

Een wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, met als doel de regulering van toeristisch gebruik van woonruimten (airbnb’s), heeft als neveneffect dat de inning van toeristenbelasting wordt vergemakkelijkt. 
Het voorstel voorziet in een eenmalige (digitale) registratieverplichting voor de aanbieder van woonruimte voor toeristische verhuur. Dit maakt het volgens de minister mogelijk om te achterhalen waar de toeristische verhuur plaatsvindt en om daarover toeristenbelasting te heffen. Bovendien bevordert het ook de gelijkheid met andere aanbieders van toeristische accommodaties die wel toeristenbelasting afdragen.

Naast de registratieplicht kan een meldplicht per verhuring en een vergunningsplicht in de huisvestingsverordening worden opgenomen. Een huisvestingsverordening kan alleen worden vastgesteld indien er aantoonbare schaarste is aan woonruimte die leidt tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten. Rond de 190 gemeenten hebben zo’n verordening.

Naar boven

6. Rioolheffing: opbrengstlimiet overschreden?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recent geoordeeld dat de verordening rioolheffing van een gemeente geheel onverbindend is. Gevolg hiervan is dat de aanslagen worden vernietigd. De belanghebbende (woningcorporatie) in deze casus heeft veel objecten in eigendom, waardoor de rioolheffing een substantiële last is. Bij een rioolheffing is sprake van een opbrengstlimiet. Dit wil zeggen dat de geraamde baten van de heffing de geraamde lasten van het rioleringssysteem met niet meer dan 10% mogen overschrijden. Uit de stukken die de gemeente heeft overgelegd blijkt dat de opbrengstlimiet wordt overschreden met meer dan 10%.

In de praktijk blijkt vaker dat het onderbouwen van de geraamde baten en lasten voor veel gemeenten lastig is, met in dit geval vergaande gevolgen. Het kan dus zinvol zijn om de rioolheffing in uw gemeente op dit punt te beoordelen.

Naar boven

7. Contact

Wilt u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief meer informatie? Neemt u dan contact op met uw vaste aanspreekpunt binnen Meijburg & Co of met een van de contactpersonen vermeld op de rechterzijde van deze pagina of ga naar www.meijburg.nl.

Naar boven

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.