Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen en milieuheffingen – augustus 2019

27 augustus 2019
gebouwen

Inhoud

Naar boven

1. Geen tweede WOZ-beschikking i.v.m. overstapregeling erfpacht Amsterdam

Veel woningen in Amsterdam staan op grond uitgegeven in erfpacht. Het eigendomsrecht berust bij de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft in 2017 een overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht vastgesteld. Bij de berekening van de erfpachtcanon en afkoop daarvan speelt de WOZ-waarde een belangrijke rol. In een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam is in geschil of een nieuwe voor bezwaar vatbare WOZ-beschikking kan worden opgevraagd. Over 2015 en 2016 is reeds een WOZ-beschikking verstrekt. De bewoners hebben een tweede beschikking gevraagd en daarbij aangevoerd dat zij destijds niet wisten dat de WOZ-waarde van belang zou zijn bij de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Zij vinden dat de WOZ-waarde van hun woning te hoog is vastgesteld en dat zij alsnog in de gelegenheid moeten worden gesteld om die waarde aan te vechten. Het Hof volgt de Rechtbank in het oordeel dat het bezwaar van de bewoners terecht niet-ontvankelijk is verklaard. De gemeente hoeft dus geen tweede WOZ-beschikking uit te reiken in verband met de overstapregeling bij erfpacht.

Naar boven

2. Sociale huurwoning: eigenaar en huurder hebben tegengestelde belangen

De eigenaar van een sociale huurwoning heeft baat bij een hogere WOZ-waarde vanwege het feit dat deze waarde van belang is bij het bepalen van de maximale huur (puntensysteem). De huurder van een sociale huurwoning heeft dus juist baat bij een lagere waarde (en daarmee een lagere maximale huurprijs). In een procedure bij de Rechtbank Den Haag is de huurder van een woning opgekomen tegen de WOZ-waarde van de woning. De huurder bepleit een lagere waarde. De Rechtbank heeft, vanwege de tegenstelde belangen, de eigenaar van de woning (een woningcorporatie) uitgenodigd om deel te nemen aan de beroepsprocedure. Volgens de Rechtbank is er een leemte in de rechtsbescherming omdat er in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) geen bepaling is opgenomen waarin een belanghebbende in de gelegenheid wordt gesteld als derde partij aan het geding deel te nemen. Volgens de Rechtbank ligt het in voorkomende gevallen op de weg van de gemeente om een derde belanghebbende de mogelijkheid te bieden zich desgewenst over het voorliggende geschil uit te laten. De Rechtbank verlaagt uiteindelijk de WOZ-waarde.

Naar boven

3. Geen verhuurderheffing voor niet meer te huur aangeboden woningen

Bij de gerechtshoven Den Bosch en Den Haag komt een woningcorporatie op tegen het op aangifte voldane bedrag aan verhuurderheffing. Onder meer is in geschil of de leegstaande en voor verkoop of sloop bestemde woningen onderdeel uitmaken van de heffingsgrondslag voor de verhuurderheffing. De hoven oordelen dat woningen die op 1 januari van het belastingjaar leeg staan en niet (meer) te huur worden aangeboden, niet voor verhuur bestemd zijn zoals bedoeld in de wetgeving.

Naar boven

4. Besluit milieubelastingen herzien

Begin juli 2019 is een herzien besluit voor milieubelastingen in werking getreden. In dit besluit zijn beleidsregels opgenomen voor de afvalstoffenbelasting, kolenbelasting en energiebelasting. Voor wat betreft de energiebelasting is er een aantal onderdelen komen te vervallen over toepassing van de complexbepaling. Het begrip aansluiting in de energiebelasting is gekoppeld aan de Wet WOZ. In het kader van de Wet WOZ kunnen onder voorwaarden objecten worden samengevoegd (complex), waardoor vanwege het degressieve tarief minder energiebelasting is verschuldigd. Het vervallen gedeelte zou uitleg van de wet betreffen en geen goedkeurend beleid bevatten. Daarnaast is de goedkeuring over openbare infrastructurele voorzieningen ter verduidelijking gewijzigd (de voorzieningen waarvoor de goedkeuring geldt zijn expliciet benoemd).

Naar boven

Contact

Wilt u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief meer informatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon, één van onderstaande contactpersonen of ga naar www.meijburg.nl

 

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.