Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen en milieuheffingen – augustus 2018

30 augustus 2018
Windmolens in duinen

De nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen en milieuheffingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt in beginsel driemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u de editie van augustus 2018.

Naar boven

Inhoud

Naar boven

1. WOZ-waarde zonnepanelen

Zijn zonnepanelen onroerend en medebepalend voor de WOZ-waarde? In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden is de WOZ-waarde van een woning voorzien van twintig zonnepanelen in geschil. Het hof is van oordeel dat de zonnepanelen als onroerend moeten worden aangemerkt. Ze zijn naar aard en inrichting bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven. De (technische) mogelijkheid dat de panelen bij een verhuizing worden meegenomen is niet relevant. De zonnepanelen behoren aldus tot de WOZ-waarde. Wel kunnen bepaalde onderdelen buiten de waardering blijven, omdat deze worden aangemerkt als vrijgestelde werktuigen.

Naar boven

2. Kamer wenst OZB-vrijstelling voor monumenten

De Tweede Kamer heeft in juni 2018 een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht de mogelijkheden voor een vrijstelling van OZB-heffing voor monumenten te onderzoeken. Gemeenten mogen OZB heffen van monumenteneigenaren, ook wanneer monumenten niet bewoond worden noch winstgevend kunnen worden gemaakt. Gezien de grote opgave om monumenten in stand te houden en energiezuinig te maken is het volgens de Kamer wenselijk dat alle monumenteneigenaren bij het heffen van OZB op dezelfde behandeling kunnen rekenen. Het is op dit moment nog niet bekend of en hoe het kabinet deze motie gaat uitvoeren.

Naar boven

3. Antikraakwoningen en leegstandwetwoningen vallen onder verhuurderheffing

De Hoge Raad oordeelt dat antikraakwoningen en leegstandwetwoningen ‘huurwoningen’ zijn in de zin van de verhuurderheffing. Belanghebbende bezit een aantal woningen waarin zij tijdelijk personen heeft gehuisvest om leegstand, kraken of verloedering te voorkomen (‘antikraakwoningen’). Daarnaast bezit belanghebbende enkele woningen die onder de Leegstandwet vallen, waarin eveneens personen tijdelijk zijn gehuisvest.

In geschil is of de woningen kunnen worden aangemerkt als ‘voor verhuur bestemde’ woningen in de zin van de verhuurderheffing en daarom binnen het bereik van de heffing vallen. Het hof oordeelde dat de antikraakwoningen en de leegstandwetwoningen huurwoningen zijn, omdat sprake is van een rechtstreeks verband tussen de betalingsverplichting en het ter beschikking stellen als woning. De Hoge Raad oordeelt ook dat de antikraakwoningen en de leegstandwetwoningen huurwoningen zijn in de zin van de verhuurderheffing. Hij bevestigt de uitspraak van het hof en wijst er daarbij op dat eenvoud en uitvoerbaarheid bij de vormgeving van de verhuurderheffing een grote rol hebben gespeeld. De Hoge Raad hanteert daarom als uitgangspunt dat daadwerkelijk verhuurde woningen voor verhuur bestemd zijn. De doelstellingen die de verhuurder met de verhuur wil bereiken – zoals in dit geval het realiseren van stedelijke herontwikkeling en het tegengaan van vandalisme en verloedering – zijn hierbij niet van belang.

Naar boven

4. Fiscale vergroening

Het Nederlandse Klimaatakkoord is een uitwerking van het eerder dit jaar in Parijs tot stand gekomen Klimaatakkoord dat door 195 landen is ondertekend. Hoofddoelstelling is dat de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% is afgenomen ten opzichte van 1990. De uitwerking van deze doelstelling leidt tot een groot aantal maatregelen, waaronder enkele fiscale. In het regeerakkoord is aangegeven dat er voor ongeveer € 2 miljard wordt ‘vergroend’. De eerste initiatieven daartoe zijn recent zichtbaar geworden, zoals een vliegbelasting en een CO2-heffing. Andere maatregelen zijn:

  • het aanpassen van de energiebelasting (verschuiving van elektriciteit naar gas);
  • het verhogen van de afvalstoffenbelasting.

Naar boven

5. Contact

Wilt u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief meer informatie? Neemt u dan contact op met uw vaste aanspreekpunt binnen Meijburg & Co of met een van de contactpersonen vermeld op de rechterzijde van deze pagina.

Naar boven

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.