Nieuwsbrief WOZ en lokale belastingen – maart 2021

22 maart 2021
gebouwen

Inhoud

1. WOZ 2021 is gestart!

In deze periode ontvangt u van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking voor het belastingjaar 2021. De op deze beschikking vermelde waarde van uw vastgoed vormt de basis voor diverse belastingen, waaronder de onroerendezaakbelastingen (OZB), de schenk- en erfbelasting en de verhuurderheffing. Voorts is de waarde van belang bij het bepalen van de fiscale afschrijving (vennootschapsbelasting). Veel organisaties vragen zich af wat de impact van de coronacrisis op de WOZ-waarde is.

Wij adviseren u de door de gemeente vastgestelde waarde kritisch te beoordelen. De specialisten van Meijburg & Co staan u hierin desgewenst bij. Tot slot benadrukken wij dat een bezwaar tegen de beschikking binnen zes weken na dagtekening daarvan moet worden ingediend.

Naar boven

2. Rechtbank: woondelenvrijstelling al bij een verblijfsduur van zes maanden

Op 11 februari 2021 heeft Rechtbank Overijssel een belangwekkende uitspraak gedaan in het kader van de OZB, in een procedure die door ons is begeleid. In geschil was de woondelenvrijstelling. Deze vrijstelling komt er kort gezegd op neer dat de waarde van delen met een woonfunctie binnen een zorgobject vrijgesteld zijn van het gebruikersdeel OZB. Hierbij kunt u denken aan de slaapkamers/appartementen, het sanitair, de woonkamers en dergelijke. Voor de vrijstelling is een duurzaam verblijf vereist. Tot op heden houden gemeenten bij het toepassen van de vrijstelling doorgaans één of twee jaar aan. De rechtbank heeft nu echter bepaald dat de woondelenvrijstelling bij zorgobjecten al kan worden toegepast bij een verblijfsduur van ten minste zes maanden. Wij hebben met deze procedure de grens van wel/niet duurzaam dus kunnen terugbrengen naar zes maanden. Hierdoor valt de vrijstelling bij zorginstellingen aanmerkelijk hoger uit en kan de besparing van OZB oplopen tot tienduizenden euro’s per jaar.

Naar boven

3. Gerechtshof: tariefverschuiving Nijmegen is geoorloofd

In Nijmegen heeft een tariefverschuiving van de OZB plaatsgevonden van de gebruikers naar de eigenaren van vastgoed. Onderdeel hiervan is de afschaffing van de OZB voor gebruikers van niet-woningen, waar tegenover een verhoging van de OZB voor eigenaren van niet-woningen staat. Deze verschuiving is vanaf 2016 geleidelijk ingevoerd. Een eigenaar van een niet-woning kon zich hier niet in vinden en stapte naar de rechter. Hij betoogt dat de aanslagen vernietigd dienen te worden wegens strijd met onder meer het zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. Het gerechtshof gaat niet mee in het betoog van de eigenaar en verwerpt alle stellingen. 

Naar boven

4. Toeristenbelasting

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten verhuurders die hun woning aan toeristen verhuren verplichten om een registratienummer aan te vragen. Dit nummer moet worden vermeld in advertenties bij verhuursites, zoals Airbnb. Het hoofddoel van de ‘Wet toeristische verhuur van woonruimten’ is om oog te hebben voor de woonruimtevoorraad en de leefbaarheid, en om eventueel maatregelen te kunnen nemen. De wet biedt gemeenten ook de mogelijkheid om de registratie en meldplicht te gebruiken voor de inning van toeristenbelasting. 

Naar boven

5. Minister raadt gebruik artikel 220f Gemeentewet af

Artikel 220f van de Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om onder andere sportverenigingen en dorpshuizen tegen het lage woningtarief van de OZB te belasten in plaats van de hogere niet-woningtarieven. Het artikel is naar het oordeel van de minister wetstechnisch onduidelijk en leidt tot interpretatieve vraagstukken, waardoor het niet toepasbaar is. Een nieuw kabinet zal zich moeten buigen over aanpassing van het artikel of over een alternatieve bepaling.

Naar boven

Contact

Wilt u naar aanleiding van deze nieuwsbrief meer informatie? Neemt u dan contact op met uw vaste aanspreekpunt bij Meijburg of met een van hiernaast genoemde contactpersonen, of bezoek onze webpagina.

Naar boven

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.