Nieuwsbrief Milieuheffingen – juni 2021

28 juni 2021
milieuheffingen

Inhoud

1. Nederlandse belasting op plastic?

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer half juni 2021 de eerste verkenning gestuurd naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic, met als doel productie en gebruik van nieuw plastic af te remmen en daarmee mogelijk het aandeel plastic recyclaat te vergroten.

Momenteel worden in Nederland 2 miljard kilogram plastic producten per jaar gekocht. Plastics worden gemaakt in een productieketen waarin ruwe aardolie via verschillende tussenstappen wordt omgezet in plastic eindproducten. Een belasting lijkt volgens CE Delft, dat de verkenning heeft uitgevoerd, het makkelijkste om vorm te geven op het moment dat kunststof korrels en poeder (polymeren) worden doorverkocht aan producenten van plastic (tussen)producten. Het product dat dan wordt

belast is namelijk homogeen, goed meetbaar en het aantal belastingplichtigen is relatief beperkt (vijftien bedrijven en importeurs).

Het is aan het nieuwe kabinet om aan de verkenning verdere opvolging te geven.

Naar boven

2. Teruggaaf energiebelasting voor energie-intensieve verbruikers vervallen

Op grond van de wet is een teruggaaf van de energiebelasting mogelijk voor het gehele elektriciteitsverbruik van energie-intensieve bedrijven met een elektriciteitsverbruik boven de 10.000.000 kWh per jaar. Om aanspraak te maken op de teruggaafregeling moesten bedrijven zich aansluiten bij het MJA3- of MEE-convenant. De aangesloten bedrijven hielden zich bezig met het verbeteren van de energie-efficiëntie van ondernemingen en/of het verwezenlijken van milieubeschermingsdoelstellingen. Deze tegenprestatie stimuleert energiebesparing. Veel bedrijven blijken de gestelde doelen echter niet gehaald te hebben, zo volgt uit een recente evaluatie van de energiebelasting. De meerjarenafspraak voor energie-efficiëntie (MJA3 en MEE) gold tot en met 2020. De convenanten zijn beide niet verlengd. De teruggaaf energie-intensieve verbruikers wordt daarom vanaf 2021 niet meer toegepast op het energiegebruik.

Naar boven

3. Rechtbank: tijdens sproeidrogen gebruikt aardgas vrijgesteld van energiebelasting

Tussen partijen is in geschil of het bij het sproeidrogen (als onderdeel van het productieproces) verbruikte aardgas is vrijgesteld van energiebelasting. Belanghebbende produceert (onder meer) keramische wand- en vloertegels. De Belastingdienst voert aan dat de vrijstelling alleen van toepassing is voor de deelprocessen van de vervaardiging waarbij de mineralogische samenstelling en eigenschappen van het product wijzigen.

De rechtbank overweegt dat de wet geen omschrijving geeft van wat onder een mineralogisch procedé moet worden verstaan, maar een opsomming van vervaardigingen van producten die als zodanig worden aangemerkt. Voor toepassing van de vrijstelling draait het in dit geval dus alleen nog om de vraag wat onder ‘de vervaardiging van keramische producten’ moet worden verstaan. Uitgaande van deze uitleg is tussen partijen niet in geschil dat sproeidrogen onderdeel is van het vervaardigen van keramische producten en dat het gebruik van aardgas voor het sproeidrogen dan onder de vrijstelling valt. De rechtbank stelt belanghebbende dus in het gelijk.

Naar boven

4. Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat een minimum CO2-prijs instelt bij elektriciteitsopwekking. De minimumprijs ziet op de emissie van broeikasgas (CO2) ten gevolge van elektriciteitsopwekking bij bedrijven die vallen onder het Europese systeem voor handel in emissierechten (EU ETS). Het betreft zowel de CO2-uitstoot van elektriciteitsopwekking door energiecentrales als de uitstoot bij elektriciteitsopwekking die ontstaat bij andere EU ETS-bedrijven (veelal de industrie). De minimum CO2-prijs bestaat uit een combinatie van de CO2-prijs die volgt uit het EU ETS en een nationale belasting. De minimum-CO2-prijs heeft als doel om bedrijven die elektriciteit produceren in een grotere mate te stimuleren in hun keuzes rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat en de schadelijke consequenties daarvan voor mens en milieu. Het voorstel ligt nu in de Eerste Kamer.  

Naar boven

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.