Nieuwsbrief Milieuheffingen – december 2020

14 december 2020
milieuheffingen

Inhoud

1. Nieuwe milieuheffingen per 1 januari 2021

Er zijn drie nieuwe milieuheffingen op komst:

  • CO2-heffing voor de industrie
  • vliegbelasting
  • plasticbelasting

CO2-heffing voor de industrie

Het kabinet wil dat bedrijven duurzamer worden en hun uitstoot van CO2 terugdringen. Een van de afspraken in het Klimaatakkoord is de invoer van een CO2-heffing voor bedrijven in de industrie per 1 januari 2021. Bedrijven in de industrie met CO2-uitstoot betalen straks belasting over dat deel dat ze te veel uitstoten. Dit stimuleert bedrijven om bij hun investeringen meer rekening te houden met de gevolgen van CO2-uitstoot. De heffing neemt in de komende jaren toe om bedrijven te stimuleren efficiënter te gaan produceren, en gaat van € 30 per ton CO2 in 2021 tot € 125 per ton CO2 richting 2030.

De CO2-heffing gaat gelden voor industriële installaties die vallen onder het Europese systeem voor emissiehandel, het EU ETS, evenals voor afvalverbrandingsinstallaties en enkele installaties die grote hoeveelheden lachgas uitstoten. De CO2-heffing sluit op diverse onderdelen aan bij het EU ETS, onder andere bij de belastingplicht en de tarieven. Als de ETS-prijs hoger is dan de CO2-heffing is de belasting nul. Zakt de prijs van het ETS onder het belastingtarief, dan wordt belasting verschuldigd. Op dit moment ligt de ETS-prijs iets onder € 30 en start het tarief voor 2021 op € 30 per ton CO2.

Bedrijven krijgen een vrijstelling voor een deel van de uitstoot, zogenoemde dispensatierechten. In het begin ontvangen bedrijven relatief veel dispensatierechten, mede vanwege de coronacrisis. De hoeveelheid vrijgestelde uitstoot neemt per jaar af. Het kabinet verwacht dat de meeste bedrijven pas per 2024 CO2-heffing gaan betalen, maar wij zien bij partijen al in 2021 een afdracht ontstaan. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel inmiddels aangenomen, de Eerste Kamer stemt half december 2020.

Vliegbelasting

Met ingang van 1 januari 2021 wordt een nationale vliegbelasting ingevoerd. In veel landen om ons heen bestaat al een vliegbelasting. De afgelopen jaren heeft Nederland eerst ingezet op Europese samenwerking, maar men vindt dit te lang duren. Vandaar dat er een Nederlandse vliegbelasting komt. De luchtvaart moet verduurzamen en bijdragen aan de reductie van de uitstoot. De vliegbelasting had eerst betrekking op vertrekkende passagiers en vrachtvliegtuigen, maar voor vrachtverkeer gaat de belasting niet door. In een aanvullend onderzoek staat dat luchtvaartmaatschappijen met een vrachtbelasting zullen uitwijken naar omliggende landen. Transferpassagiers zijn eveneens uitgezonderd. Het tarief wordt € 7,45 per vertrekkende passagier. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel inmiddels aangenomen, de Eerste Kamer stemt half december 2020.

Plasticbelasting

Per 1 januari 2021 is de EU voornemens om van de lidstaten een bijdrage te innen met betrekking tot niet-recyclebaar plastic. Dit wordt gemakshalve aangeduid als de ‘plastic tax’ of plasticbelasting. De belasting wordt berekend aan de hand van het gewicht van niet-gerecycled plastic verpakkingsafval met een verwacht tarief van € 0,80 per kilogram. De eerste berekeningen geven aan dat de plasticbelasting goed is voor jaarlijks € 6 tot 8 miljard aan extra inkomsten voor de EU. De verwachte bijdrage voor Nederland is circa € 250 miljoen. Het is aan de lidstaten om de bijdrage via een belasting in rekening te brengen bij belastingplichtigen. Diverse lidstaten zijn bezig om hier fiscale wetgeving voor te bedenken. Nederland heeft recent aangegeven dat het kabinet onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op plastic; voor de zomer van 2021 wordt meer informatie verwacht.

Naar boven

2. Wijzigingen per 2021

  • De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking zal vanaf 2021 de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling) vervangen. Met deze subsidieregeling worden energiecoöperaties en verenigingen van eigenaren gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door middel van zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. De regeling is inmiddels ter consultatie voorgelegd om input vanuit de markt te verkrijgen. De inwerkingtreding staat gepland per 1 april 2021.
  • Omdat de kostprijs van technieken die CO2-uitstoot terugbrengen vooralsnog vaak hoger is dan alternatieven die tot CO2-uitstoot leiden, is stimulering hiervan in een overgangsfase noodzakelijk. Daarvoor zijn subsidieregelingen in het leven geroepen (SDE+ en SDE++), die worden gefinancierd uit een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas: de opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). In het wetsvoorstel Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie worden de tarieven voor de ODE voor 2021 en 2022 verhoogd. De sector industrie draagt in 2021 ongeveer € 390 miljoen en in 2022 ongeveer € 395 miljoen bij aan de opbrengst van de ODE. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel inmiddels aangenomen, de Eerste Kamer stemt half december 2020. De inwerkingtreding staat gepland per 1 januari 2021.

Naar boven

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.