Nieuw besluit assurantiebelasting

24 mei 2022
Nieuw besluit assurantiebelasting

Op 12 mei 2022 is het nieuwe besluit assurantiebelasting gepubliceerd. Dit actualiseert en vervangt het eerdere besluit assurantiebelasting uit 2017. In het besluit zijn een aantal wijzigingen opgenomen, waarbij voornamelijk de volgende twee punten ten aanzien van de transportvrijstelling opvallen.

  • Eigen vervoer
    In het nieuwe besluit wordt onderscheid gemaakt tussen goederen die door een gecontracteerd transportbedrijf worden vervoerd en het ‘eigen vervoer’ van bepaalde goederen. In de praktijk zagen wij overigens al discussies over de vraag of de verzekering van eigen vervoer deels of volledig in de vrijstelling kan delen. Zeker bij polissen die ook risico’s dekken ten aanzien van eigen vervoer is het daarom goed de toepassing van de transportvrijstelling tegen het licht te houden.
  • Tijdelijke opslag
    Ook onder het oude besluit kon tijdelijke opslag onder voorwaarden al delen in de transportvrijstelling. Het nieuwe besluit noemt een termijn van maximaal drie maanden voor de tijdelijke opslag, waar dat onder het oude besluit maximaal een maand was. Dat is dus goed nieuws. Als de opslag langer dan drie maanden duurt maar aannemelijk kan worden gemaakt dat sprake is van volstrekt noodzakelijke samenhang tussen de opslag en het transport, dan kan de transportvrijstelling nog steeds toepassing vinden. Daarnaast blijft als voorwaarde gelden dat voor de opslag geen extra premie is verschuldigd. In de praktijk zien wij dat de transportvrijstelling vaak al toegepast wordt op tijdelijke opslag die zonder extra premie als ‘franjedekking’ wordt meeverzekerd onder een transportverzekering. Zeker indien de tijdelijke opslag langer dan drie maanden duurt, raden wij aan te bekijken of voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat sprake is van volstrekt noodzakelijke samenhang tussen de opslag en het transport.

Het nieuwe besluit assurantiebelasting geldt vanaf 13 mei 2022, maar de wijzigingen voor de transportvrijstelling treden pas in werking vanaf 13 mei 2023.

Overigens wordt in het besluit verder niet inhoudelijk ingegaan op andere zaken die wel worden geadresseerd in een brief die de Belastingdienst enige tijd geleden naar brancheorganisaties heeft verzonden, zoals de btw- en assurantiebelastingbehandeling van bemiddeling en advies.

Uiteraard kunnen de adviseurs van de Indirect Tax Group van KPMG Meijburg & Co u helpen bij het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen van deze ontwikkelingen. Neemt u gerust contact op met een van hen of met uw gebruikelijke adviseur.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.