Nederlands online registratiesysteem voor internationale opdrachten live vanaf 1 maart 2020

20 december 2019
online registratiesysteem

Met ingang van 18 juni 2016 zijn de bepalingen van de handhavingsrichtlijn 96/71/EG overgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie of WagwEU. Het doel van de WagwEU is ervoor te zorgen dat opdrachten echt tijdelijk zijn, dat zelfstandig ondernemerschap echt zelfstandig is en dat het uitzendende bedrijf inhoud heeft. Tot nu toe waren de verplichtingen in verband met de WagwEU beperkt tot het beschikbaar hebben van bepaalde documenten (bijv. A1-verklaring, loonstrook) van de uitgezondene op de werkplek. Het online registratiesysteem was nog niet operationeel. Zoals aangekondigd op 19 december 2019, wordt de online registratie echter live vanaf 1 maart 2020 (met de optie om meldingen met een ingangsdatum die na 1 maart ligt al te doen vanaf 1 februari). De registratie kan worden gedaan in het Nederlands, Engels of Duits.

De WagwEU is van toepassing op werknemers (evenals zelfstandigen, maar deze worden hier niet verder besproken) die tijdelijk naar Nederland worden gedetacheerd om grensoverschrijdende diensten te verlenen. ‘Grensoverschrijdende diensten’ heeft betrekking op drie situaties. De eerste is waar, voor rekening en risico van het uitzendende bedrijf, een werknemer beschikbaar wordt gesteld aan het ontvangende bedrijf in een andere lidstaat. De tweede is waar een werknemer beschikbaar wordt gesteld aan een andere entiteit van de werkgever of een andere entiteit die tot dezelfde groep van bedrijven behoort. De derde is waar het uitzendende bedrijf de medewerker tegen betaling beschikbaar stelt aan het ontvangende bedrijf om onder toezicht van dit bedrijf te werken.

Het Besluit van 3 december 2019 bevat de controlepunten die de autoriteiten moeten toepassen om te bepalen of een werknemer inderdaad tijdelijk in Nederland wordt aangesteld en op deze manier onder de werkingssfeer van de wet valt. Voorbeelden van deze ijkpunten zijn: duur en startdatum, keert hij / zij terug, werkt hij / zij normaal gesproken in het thuisland, de aard van de activiteiten die in het gastland worden uitgevoerd, bewijs van voortzetting van de sociale zekerheid van het thuisland, enz. Volgens het besluit zijn zakenreizigers vrijgesteld van registratie wanneer zij naar Nederland reizen om zakelijke bijeenkomsten bij te wonen of contracten aan te gaan en dat de duur van hun verblijf niet langer is dan 13 opeenvolgende weken binnen een tijdsbestek van 52 weken (nota bene: deze zakenreizigers dienen nog steeds over een A1-verklaring te beschikken). Andere specifieke uitzonderingen kunnen ook van toepassing zijn.

Om werkgevers in staat te stellen aan de voorwaarden van de WagwEU te voldoen, moet het uitzendende bedrijf zich registreren via de centrale website die te vinden is op https://www.postedworkers.nl. De website maakt registratie mogelijk in het Engels, Duits en Nederlands. Het is niet nodig om documenten te uploaden. Het ontvangende bedrijf moet nagaan of het uitzendende bedrijf aan zijn rapportageverplichting heeft voldaan (anders kan het ontvangende bedrijf ook aansprakelijk worden gesteld voor boetes). Hiervoor moet het uitzendende bedrijf een kopie van de registratie naar het ontvangende bedrijf sturen. Als het uitzendende bedrijf zijn verplichtingen niet / niet volledig is nagekomen, moet het ontvangende bedrijf dit voor aanvang van de werkzaamheden melden bij de autoriteiten.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.