Mis de boot niet: let op de correcties bij de laatste btw-aangifte over 2020 en gunstig Hoge Raad arrest aftrek btw op huisvestingskosten

27 januari 2021
boot

Onlangs is het vernieuwde BUA memorandum verschenen met hierin opgenomen ook enkele belangrijke ontwikkelingen voor de Shipping &  Offshore sector. Graag zetten wij deze ontwikkelingen hieronder voor u uiteen.

Correcties in laatste btw-aangifte

In de laatste btw-aangifte over het boekjaar (voor de meeste ondernemers de Q4 2020 of december 2020 aangifte) moeten (mogelijk) de volgende correcties worden gemaakt:

  1. De eerder genoten aftrek van btw op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (‘BUA’) voor personeelsbevoordelingen en relatiegeschenken als het bedrag aan bevoordeling per werknemer/begunstigde meer dan het drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per jaar bedraagt.
  2. De kantineregeling
  3. Het privégebruik van de  auto.

Met ons vernieuwde BUA memorandum met duidelijk stappenplan wordt de impact voor uw organisatie direct helder!

Gunstig arrest Hoge Raad voor huisvestingskosten

Alhoewel de voornoemde correcties met name leiden tot het betalen/corrigeren van (eerder in aftrek gebrachte) btw, biedt een recent arrest van de Hoge Raad ruimte voor een ruimere uitleg van aftrek van btw met betrekking tot huisvestingskosten.

In de maritieme sector is het gebruikelijk dat kosten worden gemaakt voor opvarenden en personeel om hen permanente, dan wel tijdelijke, huisvesting op het Nederlandse vasteland te bieden. In de regel wordt initieel aftrek van btw toegestaan voor goederen en diensten die worden gebruikt voor (btw-belaste) bedrijfsdoeleinden (als de ondernemer onder andere over een juiste factuur beschikt). Vaak doet de discussie zich echter voor of vervolgens een BUA correctie moet worden gemaakt, waardoor de eerder genoten aftrek gecorrigeerd moet worden. Huisvestingskosten van personeel vallen namelijk in beginsel onder de reikwijdte van het BUA. Bovendien wordt de drempel van EUR 227 bij dergelijke kosten (tezamen met de andere bevoordelingen van het personeel gedurende een jaar) snel overschreden.

De Hoge Raad heeft op 13 november 2020 een arrest gewezen waardoor mogelijk meer ruimte ontstaat voor btw-aftrek (en het BUA zodoende buiten spel zet). De Hoge Raad overwoog in zijn arrest specifiek over dergelijke huisvestingskosten dat indien een bedrijfsbelang bestaat wat zwaarwegender is en het privékarakter overtreft, er wel degelijk recht op btw-aftrek bestaat en geen BUA-correctie hoeft te worden gemaakt. Wat een zwaarwegend bedrijfsbelang betreft, vormt een lastige toets. Er moet namelijk sprake zijn van een bijzondere omstandigheid willen huisvestingkosten in het bedrijfsbelang worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een ondernemer geen werknemers kan vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt of als buitenlandse werknemers enkel naar Nederland willen komen als zij in huisvesting worden voorzien. Ingeval van het werven van personeel voor de scheepvaart en scheepswerven is dit niet ondenkbaar en zelfs noodzakelijk om aan voldoende kwalitatief personeel te komen. De kosten die hiervoor gemaakt worden, kunnen dan mogelijk worden gezien als een in het bedrijfsbelang gelegen bijzonderheid waardoor het BUA niet van toepassing is. Het is dan ook goed om binnen uw bedrijf de rationale en/of voorwaarden na te gaan van de huisvestingskosten die worden betaald voor het (ingehuurd) personeel en vast te stellen of deze noodzakelijk zijn om aan voldoende kwalitatief personeel te komen.

Meer informatie of advies?

Wij kijken uiteraard graag mee bij de mogelijkheden om btw-aftrek te realiseren en het op juiste en optimale wijze doorvoeren van de BUA correcties! Neem hiervoor gerust contact op met een van onze specialisten.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.